2020
Ocak
 • Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Şubat
 • Sermaye Piyasası Kanununun çeşitli hükümlerinde değişiklik yapan 7222 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda borçlanma aracı sahipleri genel kurulu, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması, proje finansmanı, proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul kıymet, Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve açıklamalara aykırılık hâlinde uygulanacak tedbirler, idari para cezaları ve sermaye piyasası suçları gibi çeşitli konularda yeni düzenlemeler yapıldı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul iş birliği ile 25 Şubat Salı günü Gaziantep’te iş dünyasına yönelik sermaye piyasaları hakkında tanıtıcı bir program düzenlendi.
Mart
 • III-52.1.ç sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle yatırım fonlarına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlara dönük mevzuat düzenlemesi yapıldı.
 • Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği ile temel fon portföylerine dâhil edilecek yatırım fonları ile borsa yatırım fonları paylarına ilişkin sınırlamalar hakkında düzenleme yapıldı.
 • Covid-19 salgınının piyasalar üzerindeki etkilerine yönelik tedbirler açıklandı. Bu kapsamda özellikle, sermaye piyasası kurumlarında iş sürekliliği, piyasalardaki fiyat hareketleri ve Sermaye Piyasası Kanununa tabi kuruluşların finansal tablo açıklama yükümlülüklerine ilişkin tedbirlere yer verildi.
2019
Ocak
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara dönük mevzuat düzenlemesi yapıldı.
 • II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) yeni raporlama şablonları olarak belirlenerek kamuoyuna duyuruldu.
Mart
 • Sermaye Piyasası Kurulu ile Astana Finansal Hizmetler Otoritesi arasında iki taraflı işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.
Mayıs
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde yapılan değişiklikle serbest fonların (farklı para birimleri üzerinden alınıp satılan pay grupları ayrı ayrı olmak üzere) katılma paylarının kurucunun talebi olması halinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde, emeklilik fonlarının şirket paylarına yapacakları yatırımların teşvik edilmesi amacıyla değişiklik yapıldı.
Haziran
 • II-13.1 Sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle uluslararası yatırımcılara Borsa İstanbul’da toplu (omnibüs) hesaplar üzerinden işlem yapma imkânı sağlandı.
Temmuz
 • Belirli tarımsal ürünlerin ve lisanslı depo işletmecisi tarafından çıkarılan elektronik sertifikaların işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), Ticaret Bakanlığı izni ile faaliyete geçti.
 • Sermaye Piyasası Kanununda yürürlüğe giren değişiklikle ihraççıların borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, MKK tarafından düzenlenip hak sahiplerine verilen belgenin 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılacağına hükme bağlandı.
Ağustos
 • III-62.3 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Tebliğ ile kurumsal nitelikteki gayrimenkul değerleme kuruluşlarının daha kaliteli değerleme hizmeti sunacağından hareketle gayrimenkul değerleme kuruluşlarının birleşmelerinin ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesinin teşvik edilmesi, değerlemelerdeki bağımsızlığa zarar verebilecek müşteri yoğunlaşma riskinin azaltılması, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin öz düzenleyici meslek örgütü olarak sektördeki etkisinin artırılması gibi düzenlemeler yapıldı.
Eylül
 • Kira Sertifikaları, Kurumsal Yatırım Ürünleri Piyasa ve Düzenlemeleri Uluslararası Çalıştayı ve 8. İSEDAK Sermaye Piyasası Kurulları Forumu toplantısı İstanbul’da yapıldı.
Ekim
 • III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre başlangıç aşamasındaki girişimler sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilecek. Böylece ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak. Yenilikçi ve katma değere dayalı iş modeli bulunan şirketlerin yararlanması amacıyla yalnızca Tebliğ’de tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkânı verilecek.
Kasım
 • Uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’da yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri toplu (omnibüs) hesaplara ilişkin vergi düzenlemesini içeren Gelir Vergisi Tebliği değişikliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aralık
 • Alternatif yatırım fonlarına ilişkin çalışmalar kapsamında III-52.3.ç sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2018
Ocak
 • Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği" ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi faaliyetlerinin genel esasları, denetim metodolojisi, denetim sonuçlarının raporlanması, bilgi sistemleri bağımsız denetimini yürütecek kuruluşların yetkilendirilmesi ile yönetici ve çalışanlarının lisanslanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul, Review Emerging Sources Citation Index’e kabul edildi ve Web of Science veri tabanında taranmaya başladı
Şubat
 • Türkiye’nin ilk GYO Sukuk İhracı, Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapıldı.
Mart
 • Dünya Altın Konseyi (WGC) ve Uluslararası İslami Finans Pazarı (IIFM), islami yatırımcıların altın pazarına erişimini geliştirmek üzere, İstanbul'da altın dokümantasyonu ve ürün standardizasyonu ile ilgili bir iş birliği toplantısı düzenledi.
Nisan
 • Şangay Altın Borsası Başkanı Jin Pu Jiao ile beraberindeki heyet Borsa İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdi. Toplantıda son yıllarda hızlı büyüme gösteren altın sektörü ticaretinin iki ülke piyasaları arasında artırılması konuları değerlendirildi.
 • Dünyanın her yerinden tarım girişimcilerini bir araya getiren Global Tarım Girişimciliği Zirvesi 3. Toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.
 • Borsa İstanbul ile İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı açıldı.
Mayıs
 • Bankacılık sektörünün yatırım yaptığı ilk girişim sermayesi yatırım fonu kuruldu.
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilk entegre faaliyet raporu yayımlandı. Borsa İstanbul 2017 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ile entegre raporlamanın ülkemizde yaygınlaştırılması amacı ile bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.
 • Entegre Raporlama Türkiye Ağı'nın (ERTA) kurucu üyelerinden Garanti Bankası'nın ev sahipliğinde "Kurumsal Raporlamada Entegre Raporlama ile Değer Yaratma" konulu bir etkinlik düzenlendi.
Haziran
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından kurumsal yönetim alanında işbirliğine yönelik olarak gerçekleştirilen "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" konulu proje çalışması kapsamında hazırlanan "Yeni Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi" tanıtım konferansı düzenlendi.
Temmuz
 • BISTECH Teknolojik dönüşüm programının, dört piyasanın aynı platform üzerinde uçtan uca tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşaması tamamlandı.
 • Borsa İstanbul A.Ş'de kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı Faaliyete geçti.
Ağustos
 • TCMB'nin, döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Borsa İstanbul nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta işlem gerçekleştirebileceği açıklandı.
Eylül
 • Sermaye Piyasası Kanunun 87'nci maddesi çerçevesinde veri depolama kuruluşunun yükümlülüklerini, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esaslarını düzenleyen, Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
 • Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ yayımlandı.
 • Türkiye'de Finans kurumları arasındaki iş akışlarında kullanılan ilk Blockchain projesi Borsa İstanbul tarafından hayata geçirildi.
 • IFN Turkey Forum 2018, Borsa İstanbul'un işbirliğiyle İstanbul'da gerçekleşti.
 • İslam İşbirliği Teşkilatı  Üye Ülke Borsaları Forumu 12. Toplantısı, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşti.
 • TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ihracat endeksi Endeks TIMEX hesaplanmaya başlandı.
Ekim
 • Borsa İstanbul'da Swap Piyasası Faaliyete geçti. 
 • Türev araç işlemlerine ilişkin veri depolama kuruluşuna yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen, Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Kasım
 • Veri Depolama Kuruluşu olarak yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 30.11.2018 tarihinden itibaren türev işlemlere ilişkin yatırım kuruluşlarından veri toplanmaya başlandı.
 • III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğinde yapılan değişiklikle; varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihraçlarına dayanak teşkil edebilecek varlık türleri çeşitlendirilerek teminatlı menkul kıymetler VİDMK ihraçlarında dayanak varlık olarak kabul edildi ve farklı yapılarda VİDMK ihracına olanak sağlayacak şekilde esneklik sağlandı.
Aralık
 • Sermaye Piyasası Kanununun 61 inci maddesine eklenen hükümle sermaye benzeri kira sertifikası ihracı mümkün gelmiş olup, böylelikle faizsiz finansman araçlarında çeşitlilik artırıldı.
2017
Ocak
 • Borsa İstanbul Grubu (Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Altın Saklama Merkezi) yeni hizmet binaları açıldı.  Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul İstinye yerleşkesinde aynı çatı altında buluştu.
Şubat
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin Hazine Müsteşarlığı mülkiyetinde olan ve şirket sermayesinin %73.6'sına denk gelen payları, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.
 • Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ yayımlanarak,  Uluslararası Değerleme Standartları Konseyince yayımlanmış güncel Standartlar ile birlikte Standartlara ilişkin ek açıklamalar getiren Teknik  Bilgi Notları ve Terimler Sözlüğü yürürlüğe konuldu.
 • Finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklik ve yenilikler getiren "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de  (III-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile; kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (Foreks) uygulanan azami kaldıraç oranı ile kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek için yatırılması gereken başlangıç teminat tutarına ilişkin değişiklikleri içeren düzenlemeler getirildi.
 • Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğlerde, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi doğrultusunda bazı değişiklikler yapıldı.
Mart
 • Nasdaq teknolojisi ve danışmanlık hizmetlerinin Borsa İstanbul'a aktarımında ikinci aşama tamamlandı. Nasdaq Teknolojisi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda hayata geçirildi.
 • Gayrimenkul Sertifikası finansal ürününün ilk uygulaması olarak, Toplu Konut İdaresi ve Makro İnşaat tarafından gayrimenkul sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Nisan
 • The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tarafından düzenlenen ve Borsa İstanbul'un ev sahipliği yaptığı, "Merkezi Danışma Kurulları" hakkında önerilen yönetişim standardı taslağı için görüş alışverişi toplantısı gerçekleştirildi.
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarında, sınavların elektronik ortamda uygulanmasına imkan verecek olan, Elektronik Lisanslama Sınavı (e-LS) sistemine geçildi. 
2016
Ocak
 • "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"  yayımlanarak, öncelikle kaldıraçlı alım satım (foreks) ve tezgahüstü türev işlemler olmak üzere, yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin ilke ve esaslarda yenilikler getirdi.
 • Borsa İstanbul ve World Diamond Mark Foundation (Dünya Elmas İşareti Kuruluşu), elmas ve elmaslı mücevherlerin Türkiye ve diğer önemli pazarlarda tanıtımı için iş birliği anlaşması imzaladı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, kurumsal yönetim alanında işbirliğine yönelik olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek" konulu bir proje başlatıldı. 
Şubat
 • Dünya Melek Yatırım Forumu-WBAF 2016 İstanbul'da düzenlendi. BIST Özel Pazar ve TBAA-Türkiye Melek yatırımcılar Derneği üyeleri arasındaiş birliği protokolü imzalandı.
 • Borsa İstanbul ve Konya Ticaret Borsası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
 • Borsa İstanbul ve Tahran Borsası arasında ikili ilişkilerin ve iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında "İran-Türkiye Sermaye Piyasaları Forumu" nun ilki Tahran'da düzenlendi.
 • 6570 sayılı Kanun ile kurulan uluslararası nitelikteki İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) resmi web sitesi www.istac.org.tr yayına girdi.
 • Afrika'da faaliyet gösteren şirketlerin genel kurullarının, MKK tarafından geliştirilen Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden gerçekleştirmesini sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.
Mart
 • Pay Piyasası işleyişine ilişkin tüm düzenlemelerin, özellikle BISTECH İşlem Platformu geçişinden sonra gözden geçirilerek bir araya getirilmesi ve toplu olarak sunulmasını amaçlayan Borsa İstanbul, "Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları" yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul ile Londra PoP noktasında destek aldığı Spintek firması arasında,  Spintek ağının, Borsa İstanbul'un Londra Equinix'de yer alan PoP noktasına bağlanarak Borsa İstanbul'un veri dağıtım ağına eklenmesini sağlayacak "Borsa İstanbul Network Servis Sağlayıcılık Anlaşması" imzalandı.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Borsa İstanbul'un Türkiye'deki girişim ekosistemini güçlendirmek için iş birliğini içeren Mutabakat Zaptı ile TUBİTAK, Borsa İstanbul Özel Pazar'ın "Teknoloji ve Yenilik Desteği" alanındaki "Çözüm Ortağı" oldu.
 • Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığı ile kurulan Finans Teknopark A.Ş. ile İstanbul Kalkınma Ajansı arasında mali destek sözleşmesi imzalandı.
Nisan
 • Piyasanın hem yukarı (Kaldıraçlı Endeksler) hem de aşağı gitme (Kısa Endeksler) beklentisine yönelik yatırım stratejilerini kapsayan "Kaldıraçlı ve Kısa Endeksler" Türkiye'de ilk defa hesaplanmaya başlandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu IOSCO yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Mayıs
 • Borsa İstanbul'un "BISTECH Ar-Ge Merkezi" başvurusu, Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylandı.
Haziran
 • Yazılım geliştirici ve sistem yöneticilerini bir araya getirip birlikte ve daha verimli çalışmalarını amaçlayan bir yöntem olan DevOps için düzenlenen bir konferans olan "DevOpsDays", Borsa İstanbul ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi.
 • Borsa İstanbul, TMX Atrium ile, TMX ağının Borsa İstanbul'un veri dağıtım ağına eklenmesini sağlayacak "Borsa İstanbul Network Servis Sağlayıcılık Anlaşması" imzaladı.
 • MKK ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında "KAP Haber Endeksi" ve içsel bilgiye sahip olanların işlem kalıplarından elde edilen "Insidex" endekslerinin oluşturulması üzere işbirliği protokolü imzalandı.
Temmuz
 • SPK tarafından, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere, genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak yürürlükte bir geri alım programı olmayan ya da genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak geri alım programı yürüten halka açık şirketlerin, özel durum açıklaması yapmak kaydıyla herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebilecekleri duyuruldu.
Ağustos
 • Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği  nezdinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti oluşturuldu.
Eylül
 • Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdi.
Ekim
 • Beşinci İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.
 • Kurumsal yatırımcıların teşvik edilmesi amacıyla Borsa İstanbul bünyesinde teminatlı borç verme işlemlerinin gerçekleştirileceği Borsa İstanbul Para Piyasası açıldı.
Kasım
 • Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası arasında "Stratejik İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin ev sahipliğinde, "Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye" temalı Sermaye Piyasaları Kongresi düzenlendi.
2015
Ocak
 • İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ve yatırımcıların yatırım yapabilecekleri sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi hedeflerine katkı sağlanması amacıyla; "Yabancı Sermeye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle kurulmuş ve sermaye piyasamızda faaliyette olan tüm yatırım fonlarına erişim imkanı sağlayan elektronik bir platform olan Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) işlemler, İstanbul Takas ve Saklama Bankası yönetiminde başladı.
 • Borsa İstanbul, Londra Borsası ile "Türev Ürünler" ve "BIST Endeksleri Ortaklığı" anlaşmaları imzaladı.
 • "İstanbul: Bölgesel Merkez, Küresel Aktör" forum dizisinin üçüncüsü Londra'da düzenlendi.
Şubat
 • Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Pay Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki girişimciler için işbirliği protokolü imzalandı
Mart
 • Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaların sonuca dönük ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapmak ve sürdürülebilirlik konusunda atılacak müşterek adımların tartışılmasına imkân sağlayacak bir paylaşım ağı oluşturmak amacıyla kurulmuş olan Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu, Bildirgenin platform üyeleri tarafından imzalanmasıyla resmiyet kazandı.
 • Borsa İstanbul, NASDAQ ile geliştirilen Ortak İşlem Platformu'nda, Pay Piyasası'nın işleyiş kurallarında planlanan değişiklikler ve uygulama farklılıkları hakkında üyeler, veri dağıtım kuruluşları ve yazılım şirketlerine bilgi vermek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
 • Borsa İstanbul ile Hong Kong Borsa ve Takas Şirketi (HKEx) / Londra Metal Borsası (LME) ortaklık konusunda anlaştı.
 • Türkiye, Melek Yatırımcıların Birleşmiş Milletlerine tam üye olarak kabul edilen ilk ülke oldu.
 • Tüm MKK sistemlerinin Borsa Veri Merkezine taşınması tamamlandı.
Nisan
 • G20/OECD Kurumsal Yönetim Forumu; SPK ev sahipliğinde TKYD ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile İstanbul'da düzenlendi.
 • Çelik hurdasına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri VİOP'ta işleme açıldı.
 • TSPB'nin "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" adlı kısa film yarışmasının bu yıl ikincisi başladı.
 • Borsa İstanbul Özel Pazar'ın paydaş olarak katılım sağladığı ikinci "Genç Başarı İnovasyon Kampı" İTÜ'de gerçekleşti.
 • Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Tuncay Dinç Atandı.
 • EBAN - Melek Yatırımcılık Sertifika Programı Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi.
 • TKYD ile Borsa İstanbul arasında işbirliği yapıldı. İşbirliği kapsamında, fonların performanslarının değerlendirilmesinde kıstas olarak kullanılan endeksleri artık Borsa İstanbul hesaplayacak.
Mayıs
 • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında SPK ve KOTEDER işbirliği ile Kurumsal Yönetim Konferansı düzenlendi.
 • Borsa İstanbul ile Pakistan Karaçi Borsası arasında veri dağıtım sözleşmesi imzalandı.
 • Borsa İstanbul, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Van'da Özel Pazarın tanıtıldığı bir toplantı yapıldı.
 • Borsa İstanbul, ICCI 2015 - 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda düzenlediği oturumla Enerji Borsası ile enerji sektörünü buluşturdu.
 • Borsa İstanbul ile Avrupa Imar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nın Borsa İstanbul'dan pay alımı için başlatılan görüşmeler sonucunda ön protokol imzalandı.
Haziran
 • SPK tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen kompozisyon yarışmasının bu yıl "2015 Yılı Kompozisyon Yarışması" adı altında 5.'si düzenlendi.
 • Borsa İstanbul ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) iş birliği ile Mersin'de "Anadolu Semineri" düzenlendi.
 • VİOP ve Pay Piyasası verileri her gün 9:152de Periscope üzerinden canlı yayın ile verilmeye başlandı.
Temmuz
 • Borsa İstanbul'da bugüne kadar halka açılan şirketler tarafından yapılabilen gong töreni, tüzel kişilere açıldı. Özel günlerini kutlamak ya da bir konuyla ilgili farkındalık yaratmak isteyen şirketlerin kutlamaları için yeni bir platform oluşturuldu.
Ağustos
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ yayımlandı
 • Dubai'nin Serbest Bölge otoritesi DMCC ile Borsa İstanbul arasında, ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandı.
 • Borsa İstanbul, Katar Borsası (QSE) ve Pakistan Mercantile Exchange Limited (PMEX) ile gelecekteki iş birliklerinin çerçevesini oluşturan mutabakat zabıtları imzaladı.
 • Borsada işlem gören türev ürünlerin alım-satımında kullanılan elektronik işlem teknolojisinin liderlerinden olan Orc'nin "Execution Bricks" platformu, Borsa İstanbul'a bağlantı sağlamaya başladı.
Eylül
 • BIST 30 Türev Ürünleri Londra Borsası'nda işleme açıldı.
 • Borsa İstanbul, BIST Endekslerinin Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Otoritesi'nin (ESMA) kılavuzlarına uyumlu olduğunu duyurdu.
 • 2015 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapıldı.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu JSC (KACD) arasında  menkul kıymet saklama ve buna bağlı diğer operasyonel işlemler çerçevesinde işbirliğini artırmak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.
Ekim
 • OECD ve SPK ortak çalışmaları ile yürütülen ve Kurulumuz ile BIST, TSPB, Takasbank, MKK ve SPL işbirliği ile tamamlanan "2015 Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması" sonuçları yayımlandı.
 • İkinci Uluslararası Borsa İstanbul Finans ve Ekonomi Konferansı (BIFEC) İstanbul'da gerçekleşti.
 • MetaQuotes'un Borsa İstanbul MetaTrader 5 entegrasyonu tamamlandı. MetaTrader 5 entegrasyonu, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcıların Borsa İstanbul VİOP'ta doğrudan emir ile işlem yapmasına olanak sağlayacak.
 • VİOP'un faize dayalı ilk ürünü olan Gecelik Repo Oranı Vadeli İşlem Sözleşmeleri İşleme Açıldı.
 • Borsa İstanbul, Tahran Borsası ve Delian Emtia Borsası ile Mutabakat Zaptı imzaladı.
 • General Electric ile Borsa İstanbul Mutabakat Anlaşması imzaladı.
Kasım
 • SPK ile Brunei Para Otoritesi Arasında ikili işbirliği mutabakatı imzalandı.
 • Türkiye'nin G20 2015 dönem başkanlığı faaliyetleri kapsamında; Kurul tarafından Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi ve Borsa İstanbul işbirliğiyle "Uzun Dönemli Yatırımların Finansmanı İçin İslami Finansı Harekete Geçirme" konulu konferans İstanbul'da düzenlendi.
 • 4'üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu düzenlendi.
 • Borsa İstanbul, Beyaz Rusya Cumhuriyeti Kalkınma Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı.
 • Islamic Finance News Turkey Forum 2015 Borsa İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirildi.
 • Pay Piyasası'nın işleyiş esaslarını düzenleyen "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği" güncellenerek, Pay Piyasası Yönergesi adıyla yeniden düzenlendi.
 • Borsa İstanbul ile NASDAQ işbirliği sonucunda hayata geçirilen BISTECH projesi ile Borsa İstanbul'da tek seans dönemi başladı.
 • İkinci Uluslararası İslam Finansı ve İktisadı Konferansı İstanbul'da düzenlendi.
 • Borsa İstanbul ile Makedonya Borsası arasında Veri Dağıtım Sözleşmesi imzalandı.
Aralık
 • Borsa İstanbul, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.
 • Portföy yönetimi sektörü 100 milyar TL'ye ulaştı ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği tarafından sektörün ekonomiye katkısını konu alan bir konferans düzenlendi.
 • SPK'nın finansal eğitim alanındaki çalışmaları, Child and Youth Finance International tarafından "En İyi Ülke Uygulaması" ödülüne layık görüldü.
2014
Ocak
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan;
  • Kurumsal yönetim ilkelerinin SPKn. ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer verilen hükümler çerçevesinde revize edildiği "Kurumsal Yönetim Tebliği" yayımlandı.
  • Makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımların düzenlenmesini amaçlayan "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği" yayımlandı.
  • Halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Pay Alım Teklifi Tebliği" yayımlandı.
  • Ortaklıkların kâr payı ile kâr payı avansı dağıtımında, kâr payının korunmasında ve kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde uyacakları usul ve esasları düzenleyen "Kâr Payı Tebliği" yayımlandı.
  • Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklarla ilgili önemli bilgi, olay ve gelişmelerde ortaklıklar ve/veya ilgili taraflarca kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma usul ve esaslarını belirleyen "Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği" yayımlandı.
  • Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Özel Durumlar Tebliği" yayımlandı.
  • Bir işlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini teşkil ettiğine dair bir bilgi veya şüphenin bulunması halinde yatırım kuruluşları tarafından Kurula yapılması gereken bildirimlerin usul ve esaslarını düzenleyen "Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği" yayımlandı.
  • Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerinde uygulanacak tedbirleri tek bir düzenleme altında toplayan ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları oluşturan "Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği" yayımlandı.
  • Ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" yayımlandı.
  • Ülkemizde ilk defa girişim sermayesi yatırım fonlarına ve gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin yasal altyapı oluşturularak, "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" ve "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile bu fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlendi.
  • Halka açık anonim ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin esasları düzenleyen, "Geri Alınan Paylar Tebliği" yayımlandı.
  • Yapı itibariyle benzer nitelikte olan araçlara ilişkin düzenlemelerin tek bir tebliğde birleştirilerek mevzuatın sadeleştirilmesi amacı ile hazırlanan; varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen "Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği"  ve teminatlı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile teminat sorumlusuna, teminat varlıklar ve teminat uyumuna ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği" yayımlandı.
  • Ülkemizde hızla artan ulaştırma, sosyal altyapı, enerji, telekomünikasyon ve belediye hizmetlerine paralel olarak, altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.
 • SPK, OECD ve TKYD işbirliği ile aralarında Borsa İstanbul'un da yer aldığı kurumların desteğiyle, "VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi", İstanbul'da düzenlendi.
 • Borsa İstanbul ekonomi ve finans literatürüne sağladığı katkıyı geliştirmek ve daha geniş kitlelere yaymak için Elsevier yayınevi ile işbirliği yaptı. Borsa İstanbul'un daha önce ISE Review adıyla yayımladığı dergisinin, Borsa İstanbul Review (BIR) adıyla İngilizce olarak yayımlanacağı duyuruldu.
 • Borsa İstanbul ile Karaçi Borsası arasında işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Güney Afrika Cumhuriyeti Merkezi Saklama ve Takas Kuruluşu STRATE arasında her iki ülke sermaye piyasalarını geliştirmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandı.
Şubat
 • SPK İle Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yapılacak eğitim çalışmaları ile finansal eğitimin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması, finansal okuryazarlık kapasitesinin geliştirilmesi ve finansal kararların daha sağlıklı alınarak mali piyasaların gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un ortak çalışmaları ile "Katılım Bankaları ve Sermaye Piyasalarına Yönelik Yeni Finansal Ürünler" konulu bir çalıştay düzenlendi.
Mart
 • Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile yatırımcıların Kanun'da belirtilen şartlar çerçevesinde tazmini amacıyla kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) uygulamaları kapsamında "Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" yayımlandı. Yönetmelik ile, yatırım kuruluşlarının yatırımcılarının tazmini ile tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Borsa İstanbul A.Ş.'den Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) devredilerek, MKK tarafından işletilmeye başlandı.
Nisan
 • Sermaye Piyasası Kurulunun önümüzdeki üç yıl içerisinde nasıl bir yol haritasını izleyeceğini belirleyen 2014-2016 dönemini kapsayan Stratejik Planı hazırlanarak Kurul web sitesinde yayımlandı
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin organları, görev ve yetkileri gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ile çalışma ilke ve esaslarına ilişkin düzenleme olan "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin organları, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ile çalışma ilke ve esaslarına ilişkin düzenleme olan "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • "İstanbul: Bölgesel Merkez, Küresel Aktör" Forumlarının ikincisi Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde New York'ta gerçekleşti.
 • Borsa İstanbul ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın (VOBAŞ) birleşmesine ilişkin karar tescil edilerek birleşme tamamlandı.
Mayıs
 • Finansal eğitim konusundaki ihtiyaçların giderilmesi amacı ile OECD tarafından kurulan Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education-INFE)'nın 2014 yılındaki ilk konferansı Kurulumuz ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.
 • Borsa İstanbul ile Avrupa Erken Aşama Melek Yatırımcılar Ticaret Örgütü ve Melek Yatırımcılar Derneği - Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı.
 • DolarTL Döviz Opsiyon Sözleşmeleri, dünyada ilk defa organize bir piyasada ve merkezi takas yöntemiyle, Borsa İstanbul VİOP'ta  işlem görmeye başladı.
 • İstanbul'un finans merkezi olması vizyonu çerçevesinde Borsa İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi Girişimi'nin işbirliği ile hazırlanan IFCTurkey.com yayın hayatına başladı.
 • Borsa İstanbul, Risk Kontrol Endeksleri'ni hesaplamaya başladı.
Haziran
 • "Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları"nın uygulamaya konulmasına dair Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.
 • SPK ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliği ile SPK ev sahipliğinde, İstanbul'da "Yatırımcılar İçin Altyapı Finansman Araçlarının Geliştirilmesi" konulu bir konferans düzenlendi.
 • SPK tarafından hazırlanan, "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber",  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Özel Durumlar Tebliği'ne dayanılarak düzenlenen "Özel Durumlar Rehberi" ile Kanun ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne dayanılarak hazırlanan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" duyuruldu.
 • Borsa İstanbul ile Euromoney Conferences'ın, Avrasya sermaye piyasalarını derinleştirmek amacıyla ortaklaşa düzenledikleri Euromoney Avrasya Forumu'nun ikincisi, sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.
 • Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İş Grubu, finansal risklerin etkin yönetiminin konu edildiği "VİOP Risk Yönetimi" konferansını gerçekleştirdi.
 • Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges, WFE) Çalışma Komitesi Toplantısı, gerçekleştirildi.
 • Özyeğin Üniversitesi ile Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi tarafından düzenlenen "1.Uluslararası Gayrimenkul Piyasaları Çalıştayı", Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşti.
 • Borsa İstanbul Dünya Elmas Damgası (World Diamond Mark) Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.
Temmuz
 • Ocak 2014 tarihinde yayımlanmış olan Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği yürürlüğe girdi.
 • İpotek Finansman Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanarak ülkemizde çağdaş bir konut finansmanı (mortgage) sisteminin kurulmasına yönelik olarak ipotek finansmanı kuruluşları yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturularak ilk defa düzenlendi.
 • Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda aktif pazarlama amacıyla, yatırım fonu kurucuları ile fon dağıtım kuruluşları arasında imzalanacak özel anlaşmalarda bulunması gereken asgari unsurlar Kurul tarafından belirlendi.
 • Borsa İstanbul, Halka Arz çalışmaları kapsamında 500'üncü şirket ziyaretini gerçekleştirdi.
Ağustos
 • Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin hususları düzenleyen "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile gelirleri ve kar payı dağıtım esaslarını belirleyen "Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik"  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2013 yılında İMKB, VOBAŞ ve İAB'nin Borsa İstanbul çatısı altında birleşmesi sonucu, Borsa İstanbul'un VOBAŞ ve İAB'nin birleşme öncesi üyesi olduğu Vadeli İşlem Piyasaları Birliği, Vadeli İşlem Endüstrisi Birliği, Dünya Elmas Borsaları Birliği ve Londra Külçe Piyasası Birliği'ne üyelik yenileme süreci tamamlandı.
 • Borsa İstanbul bünyesinde girişimciler ile yatırımcıları uzun vadeli ortaklıklar için bir araya getirerek ihtiyaçları olan finansman ve likiditeyi sağlamaya yönelik yeni bir alternatif çözüm aracı olarak hizmete açılacak Özel Pazar'da üyelik kayıtları başladı.
Eylül
 • Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Growth and Emerging Markets Committee) temsilcisi olarak IOSCO Yönetim Kuruluna seçildi.
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Kurul tarafından, ilave bazı konularda belirlemeler yapılarak güncellendi.
 • Yazılımı MKK tarafından geliştirilen, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin gelişmiş ve gelişmekte olan 18 ülkeye satışı ve pazarlanması konusunda MKK ve NASDAQ OMX arasında ön anlaşma imzalandı.
 • Borsa İstanbul, opsiyonlara yönelik eğitim programları geliştirmek üzere Opsiyon Endüstrisi Konseyi ile İçerik Paylaşım Anlaşması imzaladı.
 • Borsa İstanbul ile Kazakistan Borsası arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.
 • Borsa İstanbul'da Mini BIST 30 Endeks opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı.
 • 6. Uluslararası İslami Bankacılık ve Finans Konferansı düzenlendi.
 • "Borsa İstanbul Finans ve Teknoloji Yerleşkesi"nin temeli atıldı.
Ekim
 • Borsa Istanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği yayımlandı.
 • Borsa Istanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği yayımlandı.
 • Borsa İstanbul ve California Üniversitesi, Berkeley işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Girişimcilik Konferansı yapıldı.
 • Listing İstanbul Programı Azerbaycan'da tanıtıldı.
Kasım
 • Halka açık ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ" yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 • 3. İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da düzenlendi.
 • SPK ile Katar Finansal Piyasalar Otoritesi arasında ikili işbirliği anlaşması yapıldı.
 • Borsa İstanbul'un girişimcilerle yatırımcıları ortaklıklar kurmak amacıyla bir araya getirecek olan platformu Borsa İstanbul Özel Pazar faaliyete geçti.
 • Borsa İstanbul ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle "Uluslararası Tarihi, Teorisi ve Pratiğiyle İslam İktisadı ve Finansı Türkiye Örneği" Konferansı düzenlendi.
 • 3. Orta ve Doğu Avrupa Yatırım Konferansı düzenlendi.
 • Islamic Finance News Roadshow 2014, İstanbul'da gerçekleştirildi. 
 • Borsa İstanbul, BIST 30'dan 15 şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni hesaplamaya başladı.
Aralık
 • Finansal Eğitim Ulusal Stratejimiz, OECD bünyesinde kurulmuş olan Finansal Eğitim Uluslararası Ağı (International Network on Financial Education - INFE) tarafından düzenlenen sempozyumda, OECD/INFE üye ülkeleri ile paylaşıldı.
 • GYODER 14. Gayrimenkul Zirvesi düzenlendi.
 • Avrupa Melek Yatırım Forumu, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da düzenlendi.
 • Saraybosna Borsası'nın gösterge fiyat endeksi SASX-10'a dayalı vadeli işlem sözleşmeleri Borsa İstanbul VİOP'ta işlem görmeye başladı.
 • BIST Pay Endeksleri temel kurallarında ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi temel kurallarında değişiklik yapıldı.
2013
Ocak
 • 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurul Karar Organı'na bırakılan Kurul kayıt ücretlerini belirleme yetkisi ve sermaye piyasası aracının niteliği, vadesi veya ihraççısı dikkate alınmak suretiyle farklı oranlar belirleme imkanı çerçevesinde; sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlamak, şirketlerimizin halka açılmasını teşvik etmek ve ihraç maliyetlerini azaltmak için Kurul kayıt ücretlerinde indirim yapıldı. Yeni uygulamaya göre Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan paylar için daha önce on binde iki olarak tespit edilen Kurul ücreti % 50 oranında düşürülerek on binde bire, mali kuruluşlar dışında kalan reel sektör şirketlerinin tahvil ve bono gibi borçlanma araçları ihraçlarından alınan Kurul ücreti ise % 25 oranında indirildi.
 • SPK ile Anadolu Üniversitesi arasında, sermaye piyasaları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılarak bilinçli bir yatırımcı kitlesinin oluşturulması ve tarafların ihtiyaç duyduğu konularda teorik ve pratik bilgi birikiminin paylaşılmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • İMKB ile Japan Exchange Group (JPX) arasında, borsa yatırım fonlarının çifte kotasyonunu kolaylaştırmayı ve iki borsa arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir Mutabakat Zaptı imzalandı.
 • Takasbank ve Japonya Menkul Kıymet Saklama Kuruluşu (JASDEC) arasında, ilgili ülke borsalarında çapraz kotasyonu düşünülen borsa yatırım fonlarının takas ve saklama hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda iki takas kuruluşu arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir Mutabakat Zaptı imzalandı.
Şubat
 • SPK ve İMKB'nin desteğiyle Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen, tasarruf araçlarında alternatiflerin tanıtılması amacıyla Finansal Okuryazarlık e-Sertifika Programı başlatıldı.
 • Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında uygulanacak kurallar, sermaye piyasalarının etkin ve adil işleyişinin sağlanması, yatırımcı tabanının genişletilmesi, hak ve menfaatlerinin korunması ve şirketlerimizin halka açılarak finansman kaynaklarına erişim imkanlarının artırılması amacıyla yeniden belirlendi. Kararla ayrıca, ilk halka arzların teşviki ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla Kurul ücretlerinde indirim yapıldı.
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde değişiklikler yapan, Seri:IV No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.
 • Kurul tarafından Üniversite öğrencilerine yönelik her yıl dönemler halinde düzenlenen Eğitim Semineri'nin ilki bu sene 4-8 Şubat ve 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlendi.
 • Kurulumuz tarafından "Yatırımcı Eğitim Seferberliği" çalışmaları kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen kompozisyon yarışmasına başvurular başladı.
 • Takasbank, Tunus Saklama ve Takas Kuruluşu ile işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.
Mart
 • SPK ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) tarafından İstanbul’da,  IFSB standartlarının uygulanmasına ilişkin teorik değerlendirmeler ve örnek uygulamaların ele alındığı ortak çalışma toplantısı düzenlendi.
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak 2013 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları yayımlandı.
 • Yeniden düzenlenen Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Nisan
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul Anonim Şirketi, esas sözleşmesinin doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle kuruluş ve faaliyet izni aldı.
 • Borsa İstanbul'da işlem gören yabancı ülke menşeli şirket sayısının artırılması amacıyla tanıtım, bilgilendirme, iletişim ve pazarlamaya ilişkin süreçler ve çalışmalar bütününü oluşturan ListingIstanbul programının lansman ve imza töreni gerçekleştirildi
 • Tüm yazılımı MKK tarafından tamamlanan "e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi" uygulaması "Financial Sector Technology Awards" yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.
 • İMKB'de endeks opsiyon sözleşmelerinde normal seans başlangıç saatinin 9:15 olarak belirlenmesi dolayısıyla Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası birinci seans saatleri 9:15'e çekilerek değiştirildi.
Mayıs
 • SPK ile Türkmenistan Maliye Bakanlığı arasında, Türkmenistan'da sermaye piyasasının geliştirilmesi için işbirliğine temel teşkil etmek amacıyla işbirliği mutabakatı imzalandı.
 • Merkezi takas kuruluşlarının ve takas işlemlerinin genel çerçevesini düzenleyen "Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik" yayımlandı.
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" yayımlandı.
 • Çocukların ve gençlerin finansal erişim ve eğitim vasıtasıyla bireysel yeteneklerini güçlendirmek ve onlara finansal farkındalık kazandırmak amacıyla kurulan Child & Youth Finance International Çocuk ve Gençlik Finans Zirvesi'nin ikincisi İstanbul'da düzenlendi
 • Borsa İstanbul ile Tiran Borsası arasında mutabakat zaptı imzalandı
 • Borsa İstanbul Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı
Haziran
 • Sermaye piyasası araçlarının satış yöntemlerine, dağıtımına ve teslimine ilişkin esasları düzenleyen Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği, yayımını izleyen bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere, yayımlandı.
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
 • Kira sertifikalarının niteliklerinin belirlenmesi ve ihracında uyulması gereken esaslar ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş, esas sözleşme, devralabilecekleri varlık ve hakların tür ve nitelikleri, faaliyet, yönetim, belge ve kayıt düzeni ile tasfiyelerine ilişkin esaslarını düzenleyen, Kira Sertifikaları Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borçlanma Araçlarının ihracında uyulması gereken esaslar ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliklerine ilişkin düzenleme olan Borçlanma Araçları Tebliği, Temmuz ayında yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.
 • Kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirleyen, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği yayımlanarak, 01.04.2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.
 • SPK'nın "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği", "Oydan Yoksun Paylara İlişkin Tebliğ" ve "Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile yapılan düzenlemelerin revize edilmesi ihtiyacına binaen; söz konusu tebliğleri yürürlükten kaldıran ve belirtilen konuları da kapsayacak şekilde hazırlanmış, pay ve pay benzeri menkul kıymetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Pay Tebliği, Temmuz ayında yürürlüğe girmek üzere, yayımlandı.
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca izahname ve ihraç belgesinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulması ile ilan ve reklamlara ilişkin esasları düzenleyen, İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, Temmuz ayında yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun ev sahipliğinde, İslam Kalkınma Bankası işbirliği ile "İslami Finansman Araçları: Türkiye için Beklentiler ve Fırsatlar" konulu konferans İstanbul’da düzenlendi.
 • Avrasya sermaye piyasalarını derinleştirmek amacıyla gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Borsa İstanbul - Euromoney Conferences işbirliği ile Euromoney Avrasya Forumu'nun ilki İstanbul'da düzenlendi.
 • 4. Uluslararası İstanbul Altın Zirvesi gerçekleştirildi.
Temmuz
 • Borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluş ve faaliyeti, organları, personeli, üyeleri, işlem ve takas esasları, kotasyon, üyelik ve işlem teminatları, garanti fonu, gelirleri, denetim ve düzenleme yetkisi, borsa işlemlerinin gözetimi, denetimi, uyuşmazlık çözümü, faaliyetlerin durdurulması ve iptali gibi hususlara yer verilen, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.
 • Takasbank'ın mevcut durumda takas hizmeti sunduğu farklı piyasaların özellikleri dikkate alınarak teknik düzeyde ayrıntılı düzenlemeler içeren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile, 6362 sayılı SPKn.'da belirlenen yeni perspektif çerçevesinde; yatırım kuruluşlarının faaliyet izni almasına ilişkin esaslar, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler ve bunların sunumu sırasında uyulacak ilke ve esaslar yeniden düzenlendi.
 • Borçlanma Araçları Tebliği yürürlüğe girdi ve Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak; ihraç süreçleri, yurt dışında gerçekleştirilmiş ihraçlara ilişkin MKK bildirimi ile kurul ücretinin hesaplanmasında esas alınacak oranlar düzenlendi.
 • Aracı kurumların öz sermaye yükümlülüğünde değişiklik yapan ve saklama hizmetinde pozisyon riskini düzenleyen Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
 • Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları hariç olmak üzere yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasların düzenlendiği Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • Gayrimenkul sertifikalarının niteliklerini ve bunların ihraçlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği yürürlüğe girdi.
 • Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ve Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği  yayımlandı.
 • Borsa İstanbul ve Nasdaq OMX arasında stratejik ortaklık için ön anlaşma imzalandı.
 • Borsa İstanbul, Saraybosna Borsası ile imzaladığı veri dağıtım sözleşmesi ile Saraybosna Borsası piyasa verilerinin yurtiçi ve yurt dışında satış ve dağıtım yetkisini aldı.
Ağustos
 • Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde, uluslararası ilkelere azami uyum amacıyla hazırlanan ve verilecek merkezi karşı taraf hizmetlerinde üyelik, üyelerin yükümlülükleri, teminatlar, garanti fonu, temerrüt yönetimi, sermaye, iç denetim ve risk yönetim sistemleri ile ücretlere ilişkin genel hükümler getiren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • AB Tüzüğü ve uluslararası düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla; Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan problemler ile piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları dikkate alınarak; menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin usul ve esasları yenden düzenleyen Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) birleşme süreci tamamlandı ve Türkiye'deki tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Borsa İstanbul VİOP çatısı altında tek bir platformda işlem görmeye başladı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu ile 13 AB Üye Ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, İsveç, Hollanda, İngiltere) ve 3 Avrupa Ekonomik Alanı Ülkesinin (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) Menkul Kıymet Otoriteleri arasında alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı hususunda mutabakat zabıtları imzalandı.
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin web sitesi kullanıma açıldı.
Eylül
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, ortaklık varantları ile aracı kuruluş varantlarının tek bir tebliğ altında birleştirilerek mevzuatın sadeleştirilmesi amacı ile hazırlanan "Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyelerine yönelik olarak "2nci İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu" SPK ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.
 • İİT Üye Ülke Borsaları Forumu 7. Toplantısı ve International Islamic Financial Market (IIFM) semineri İstanbul'da düzenlendi. Borsa İstanbul ve IIFM arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.
 • Islamic Finance News'in, faizsiz bankacılık ve finansman konularında Türkiye'de bu yıl beşincisini düzenlediği roadshow toplantısı Borsa İstanbul ev sahipliğinde yapıldı.
 • Halka Arz Seferberliği Kapsamında, Borsa İstanbul ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile "Halka Arz Vizyonu ve Borsa İstanbul'un Sunduğu Fırsatlar" konulu bir toplantı yapıldı.
 • Türk-Arap Sermaye Piyasaları Forumu'nun (TAF-CM'2013) ikincisi İstanbul'da düzenlendi.
 • Finans dünyasının küresel aktörlerini bir araya getiren ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi (IFS'2013), "Kalıcı Büyümenin Finansmanı" ana teması ile İstanbul'da yapıldı.
Ekim
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin usul ve esaslar "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile yeniden düzenlendi.
 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği ile Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği tek bir tebliğ altında birleştirilerek "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği" olarak yeniden düzenlendi.
 • Borsa İstanbul Finans ve Ekonomi Konferansı, BIFEC 2013, Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.
 • Borsa İstanbul VİOP'ta seans başlangıç saati erkene alındı, teminat tamamlama saati uzatıldı.
 • Pay Piyasası ve GİP'te 1. seans tek fiyat işlem yöntemi saatlerinde değişiklik yapıldı ve emir bölme işlevi uygulamadan kaldırıldı.
 • Finans ve gayrimenkul sektörlerini bir araya getiren "Borsa İstanbul & Reidin Uluslararası GYO Paneli 2013" İstanbul'da düzenlendi.
 • Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi, Dünya Bankası'nın İslami finans alanındaki ilk ve tek temsilciliği olarak Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde açıldı.
Kasım
 • 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bu Yönetmelik yerine hazırlanan, 18/12/1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fonun işleyişine ilişkin usul ve esaslara dair düzenleme olan Özel Fon Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi. Tebliğ ile BYF'lerin kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Dünyada 130 ülke ile aynı anda düzenlenen Global Girişimcilik Haftası (GGH) gerçekleştirildi. Keiretsu Forum İstanbul, GGH kapsamında Borsa İstanbul sponsorluğu ve ev sahipliğinde düzenlediği Keiretsu Forum Angel Capital Forum ile Türkiye'nin önde gelen melek yatırımcılarını bir araya getirdi.
 • BIST pay endeksleri temel kuralları güncellendi.
 • Kurumsal Risk Yönetimi Derneği tarafından Sermaye Piyasası Kurulu desteğiyle "Kurumsal Risk Yönetimi Yasal Düzenlemeler ve Özel Sektör Uygulamaları Paneli" Borsa İstanbul'da düzenlendi.
Aralık
 • İhraççıların yöneticilerinin ilgili sermaye piyasası araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirmek suretiyle elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesini sağlayarak, ihraççıların içsel bilgilerine konumları gereği daha erken ve daha kolay erişimi olanlarla bu bilgilere kamuya duyurulduktan sonra ulaşabilen yatırımcılar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan "Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bireysel portföylerin ve yatırım fonları gibi kolektif yatırım kuruluşlarının performanslarının ölçümüne, karşılaştırma ölçütüne, elde edilen sonuçların kamuoyuna sunumuna ve performansa dayalı yönetim ücreti alınmasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapan "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i tamamlamak üzere, "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak aracı kurumların kuruluşu, yatırım kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri sırasında uyacakları ilke ve esaslar belirlendi.
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak 2014 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen, Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları yayımlandı.
 • Ortaklıklarda önemli nitelikteki işlemlere ilişkin karar alınması ve bu işlemlerde bulunulması ile önemli nitelikteki işlemler sonucunda ayrılma hakkının kullanılması ve zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği", "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" olarak yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi. Tebliğ ile halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ve/veya oy sözleşmesi yapılmasına ilişkin ilke ve esaslar düzenlendi.
 • Ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçişi için ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve Kurulca çıkarılma esaslarını düzenleyen "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirim yapmaya yükümlü ortaklık ve kuruluşları tanımlayan ve bu kuruluşların bildirim esaslarını düzenleyen "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen "Birleşme ve Bölünme Tebliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanmasına ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirleyen "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" yayımlandı.
 • Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılması ile paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğuna ilişkin esasları düzenleyen ve belirtilen konulardaki mevzuatın sadeleştirilmesi amacıyla hazırlanan  "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği" yayımlandı.
 • Borsa İstanbul'un girişimleriyle, Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ve sürdürülebilir kalkınma hedefine destek veren sivil toplum kuruluşlarını, konu ile ilgili girişimleri ve paydaşları bir araya getiren bir "Sürdürülebilirlik Platformu" oluşturuldu.
 • Borsa İstanbul Karadağ Borsası'na ortak oldu.
 • NASDAQ OMX Group (Nasdaq: NDAQ) ile Borsa İstanbul arasında, Borsa İstanbul'a piyasa teknolojisi ve danışmanlık hizmetleri sağlanacağı ve NASDAQ OMX'in de Borsa İstanbul'da pay sahibi olacağı, kapsamlı bir anlaşma imzalandı.
2012
Ocak
 • Finansal eğitim ve farkındalığı artırmak üzere yürütülen çalışmalar kapsamında SPK tarafından gerçekleştirilen "Sermaye Piyasaları Bilgi ve Farkındalık Araştırması" tamamlanarak sonuçları yayımlandı
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun kuruluşunun 30. yıldönümü vesilesiyle OECD işbirliği ile İstanbul'da uluslararası bir konferans düzenlendi.
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapılarak Hisse Senedi Yoğun Fonlar tanımlandı ve bu fonlara ilişkin uygulama kapsamı belirlendi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapılarak; halka açık anonim ortaklıkların yönetim kurullarında bağımsız üye bulundurma zorunluluğu ve bağımsız üyelerde aranan şartlara ilişkin yapılan düzenlemeler ile GYO'larda mevcut bağımsız üye bulundurma zorunluluğu ve bağımsız üyelerde aranan şartlar uyumlaştırıldı, GYO'ların ilişkili taraflarından danışmanlık hizmeti alabilmeleri hususu düzenledi, ortaklıklar tarafından katılım bankaları nezdinde katılma hesabı açılabilmesi imkânı sağlandı ve ortaklıkların kira gelirlerine dayalı varlık teminatlı menkul kıymet ihracı mümkün kılındı.
Şubat
 • Paylarının Serbest İşlem Platformu'nda (SİP) işlem görmesine karar verilen halka açık anonim ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülük ve muafiyet esaslarının düzenlendiği Payları Serbest İşlem Platformu'nda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK), halka kapalı anonim şirketler için kayıtlı sermaye sistemine geçişte belirlenen asgari sermaye tutarı çerçevesinde, gözden geçirilerek değişiklik yapıldı.
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde, uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen ve Kurula iletilen görüş ve öneriler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapıldı.
 • İMKB, Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni TTK uyarınca, Borsaya kote anonim ortaklıkların yapacakları genel kurullara elektronik yöntemle katılım sağlanması konusunda, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) düzenlediği bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.
 • TSPAKB tarafından, bankaların yetkili oldukları sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik olarak düzenleyecekleri tüm promosyon kampanyalarının da, aracı kurumlarca gerçekleştirilebilecek promosyon kampanyalarına ilişkin Kurul'un 20.10.2006 tarih ve 46 sayılı kararı kapsamında değerlendirilmesine ve bu kapsamda sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik olarak banka ve aracı kurumlarca yapılacak tüm promosyon kampanyalarının Birliğe bildirilmesine karar verildi.
 • TSPAKB ile Kore Borsası (KRX) arasında sermaye piyasaları alanında işbirliğine yönelik bir iyi Niyet Anlaşması imzalandı.
 • TAKASBANK tarafından, Bankanın paylarına likidite kazandırılması amacıyla, mevcut ortaklar ile bankaya ortak olabilecek nitelikteki kurumların banka paylarının alım-satımına ilişkin ilanlarını yayınlayabilecekleri bir portal olarak tasarlanan "Takasbank Pay Devri İlan Platformu" işletime alındı.
Mart
 • Ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyi ile sermaye piyasası farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasamızın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapmak ve bu doğrultuda İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması hedefine katkı sağlayacak ortak bir yaklaşım amaçlayan"Yatırımcı Seferberliği"ni başlatmak amacıyla sermaye piyasası kurumları (SPK, İMKB, TSPAKB, VOB, TAKASBANK, MKK, İAB, TKYD, SPL) arasında Yatırımcı Seferberliği İşbirliği Protokolü imzalandı.
 • İMKB, Yatırımcı seferberliği kapsamında, finansal bilgilendirme platformu "Bilinçli Yatırımcı" portalını, "www.bilincliyatirimci.org" adresinde yatırımcıların hizmetine sundu.
 • TSPAKB, üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında sektöre yönelik farkındalığın artırılması amacıyla üniversitelerin ilgili fakültelerinde okuyan öğrencilere TSPAKB eğitimlerinde ücretsiz kontenjan açtı.
 • TSPAKB, yatırımcı seferberliği konusunun detaylı olarak ele alındığı, projenin stratejisi, hedef kitlesi ve bütçesi gibi belli başlı konuların tartışıldığı bir "Yatırımcı Eğitimi Arama Konferansı" düzenledi. Konferansa, SPK, İMKB, MKK, TCMB, TSPAKB ile özel sektör ve kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri, akademisyenler ve ekonomi basınından isimler katıldı.
 • Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik "www.fondakimuzik.com" web sitesi yatırımcıların hizmetine sunuldu.
 • SPK tarafından iki yıl süren bir çalışma sonucunda hazırlanan Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı, Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun sermaye piyasalarının ortak akıl ürünü olabilmesi amacıyla ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerinin alınması için, 2012 yılı başında ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşü alındıktan sonra, kamuoyuyla paylaşıldı.
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde yapılan değişikliklerle, garantili ve koruma amaçlı alt fonların portföyüne yoğunlaşma sınırı olmaksızın özel sektör borçlanma araçları alınması ve alınan opsiyon sözleşmelerinin imzalanmasına ve saklanmasına yönelik süre belirlenmesi, fon hizmet biriminin sözleşme ile hizmet alınan kuruluş nezdinde oluşturulması, fon içtüzük ve izahnamesinde yer alan esaslara uyum zorunluluğunun açık olarak belirlenmesi, yabancı menkul kıymet fonlarının yurtdışında repo-ters repo sözleşmelerine taraf olabilmesi, şemsiye fonların ve alt fonların başvuru standartlarının Kurulumuzca belirlenerek ilan edilebilmesine yönelik yetki alınması, gibi hususlar düzenlendi.
Nisan
 • Çocuklar ve gençlere yönelik finansal farkındalık yaratmak, çocuklar ve gençlerin bireysel yeteneklerini güçlendirmek, hane halkına ekonomik katkı sağlamak, toplum içindeki statülerini yükseltmek amacı taşıyan Child and Youth Finance International (CYFI) tarafından düzenlenen "CYFI Reshaping the Future of Finance" konulu zirve Amsterdam/Hollanda'da gerçekleştirilmiştir. CYFI zirvesi kapsamında düzenlenen, çocuklara ve gençlere yönelik finansal eğitim/erişim alanındaki en iyi uygulamaların yarıştığı etkinliğe, 2011 yılından bu yana sermaye piyasası konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak amacıyla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Kompozisyon Yarışması Projesi ile katılan SPK, ülke kategorisinde ikinciliği aldı.
 • Menkul kıymetler borsaların organları, teşkilatı ve görevlilerinin yetki, görev, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen ve 19.02.1996 tarih ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”ni yürürlükten kaldıran "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 • Menkul kıymetler borsalarına üye olabilmek için aranan şart ve nitelikler, borsa faaliyet türleri ve bu faaliyetler sırasında uyulacak kurallar ile sermaye piyasası araçlarının borsa kotuna alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği" yürürlükten kaldıran "Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 • İMKB'de"USDTR" koduyla, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görecek olan A.B.D. Hazine Bonosu Dolar B TİPİ Borsa Yatırım Fonu'nun İMKB'deki ilk işlem günü töreni basına açık olarak gerçekleştirildi.
 • MKK ile İsviçre Merkezi Takas ve Merkezi Saklama Kuruluşları, SIX x-clear ve SIS arasında mutabakat imzalandı.
 • SPK, TOBB, İMKB ve TSPAKB arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 2010 Mayıs'ında, İstanbul Zirvesi ile başlatılan ve çeşitli illerde düzenlenen "Halka Arz Seferberliği" toplantıları Samsun, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in ardından, Ankara Sanayi Odası (ASO)'nun ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.
Mayıs
 • Kurulumuzun Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ilk ve orta öğretim öğrencileri arasında bu yıl ikincisini düzenlediği "SPK Kompozisyon Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri, İMKB'de düzenlenen törenle verildi.
 • Dünya Bankası öncülüğünde SPK ve Albaraka Grubu tarafından, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı'nın "Faizsiz Finansman Araçlarına İlişkin Altyapının Geliştirilmesi" eylemi çerçevesinde "The Role of Sukuk in Development" konulu uluslararası konferans düzenlendi.
 • SPK - Boğaziçi Üniversitesi İşbirliği kapsamında "İnovasyon ve Kurumsal Yönetim" konulu ortak bir uluslararası konferans düzenlendi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' nde yapılan değişiklikle GYO portföylerine alınacak üst haklarının ayrı bir sayfaya ortaklık lehine daimi ve müstakil bir hak olarak kaydolunması şartı kaldırılarak, tapuya tescil edilmek ve devrinde kısıtlama olmamak kaydıyla 30 yıldan kısa süreli üst haklarının da GYO'ların portföyüne alınabilmesine olanak sağlandı ve GYO'ların yatırım yapabilecekleri alanlar genişletildi.
 • SPK Başkanı Vedat AKGİRAY, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün 13-17 Mayıs tarihleri arasında Çin Menkul Kıymetler Düzenleyici Komisyonu ev sahipliğinde Pekin'de gerçekleştirilen 37. yıllık konferansında, mevcut Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi başkanlığının yanı sıra IOSCO Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
 • SPK'nın finansal eğitim-tanıtım çalışmaları kapsamında, üniversitelerin İİBF bölümlerinde okuyan öğrencilerin sermaye piyasaları ile SPK ve ilgili kuruluşlar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla 16 Şubat 2012 tarihinde başlatılan "7 Bölge 7 üniversite Eğitim Semineri Projesi" tamamlandı.
 • TSPAKB tarafından "Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı" düzenlendi.
 • Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden oluşan İMKB Halka Arz Endeksi fiyat ve getiri olarak ayrı ayrı hesaplanmaya başlandı.
 • İMKB Serbest İşlem Platformu (SİP) faaliyete geçti. Paylarının SİP'te işlem görmesi İMKB Kurulu tarafından belirlenen şirketlerden, ilk olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin paylarının SİP'te işlem görmesine ilişkin bilgi ve belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.
 • İMKB ile Makedonya Borsası arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • İMKB ile Kore Borsası arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • SPK ve İMKB, şirketleri halka açılmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli illerde düzenlediği halka arz tanıtımları kapsamında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) ev sahipliğinde Trabzon'da bir toplantı düzenledi.
 • Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğde, İMKB repo ve ters repo piyasasında likidite, işlem hacmi ve işlem çeşitliliğinin artırılmasına yönelik bazı değişiklikler yapıldı.
Haziran
 • Yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin bildirimlerin KAP'a gönderilmesi suretiyle yerine getirilmesi uygulamasına başlandı.
 • SPK ve Dünya Bankası işbirliği ile "Turkey - Corporate Bond Market Development: Priorities and Challenges" başlıklı rapor hazırlandı.
 • OECD, SPK ve İMKB işbirliğinde yürütülen ortak proje kapsamında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ülkelerinin borsa ve sermaye piyasası otoritelerinin başkanları ve diğer üst düzey yöneticileri ile uluslararası kurum temsilcilerini bir araya getiren geniş katılımlı "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Borsalar Toplantısı" İstanbul'da İMKB'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı sürecinde;
  - İMKB ile Mısır Borsası arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı,
  - İİT üye ülke borsalarından temsilcilerin de katılımıyla "S&P/OIC COMCEC 50 İslami Endeksi" basına tanıtıldı.
 • TSPAKB ile Japonya Aracı Kuruluşları Birliği arasında her iki ülkenin sermaye piyasalarının gelişmesi için bir İyi Niyet Anlaşması imzalandı.
 • SPK tarafından alınan kararla, Lisans Belgesi Verme ve Sicil Tutma yetkileri, 01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSPAKB'den alınarak Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'ye (SPL) devredildi.
 • 30 ülkeden 46 borsanın üye olduğu Avrupa Borsalar Federasyonu'nun (Federation of European Securities Exchanges-FESE) yıllık kongresi İstanbul'da yapıldı.
 • İMKB'nin başkanlığını yürüttüğü; "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Borsaları Forumu"nun, S&P Indices'le yaptığı ortak çalışma sonucunda hazırlanan "S&P OIC COMCEC 50 Shariah Index" (S&P OIC COMCEC 50 İslami Endeksi) yayımlanmaya başlandı.
 • VOB'da işlem saatleri uzatıldı.
 • İMKB tarafından, borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette verilen emirler ve gerçekleştirilen işlemler açık bir şekilde tanımlanarak, bu nitelikteki emirleri veren veya işlemleri yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirlere ilişkin ilke ve esaslar düzenlendi.
 • SPK tarafından alınan karar uyarınca, 30.06.2012 tarihi itibariyle devlet iç borçlanma araçlarının (DİBS) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde müşteri ismine saklanmasına ve izlenmesine başlandı.
Temmuz
 • İMKB'nin platin sponsorluğunda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen, açılışını dünyaca ünlü matematikçi John NASH'in yaptığı ve 2007 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi bilim adamları Eric MASKIN, Roger MYERSON ve Prof. Bernhard Von STENGEL'in konuşmacı olarak katıldıkları "Oyun Teorisi Cemiyeti 4. Dünya Kongresi"nde Oyun Teorisi ile İMKB'nin faaliyet alanları arasındaki ilişkiler ele alındı.
 • İMKB Hisse Senetleri ve Gelişen İşletmeler Piyasalarında yeniden düzenlenen ikinci seans, kapanış ve tek fiyat işlem saatleri uygulanmaya başlandı.
Ağustos
 • Anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslara dair düzenlemeler getiren; “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.
 • Anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkân tanıyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslara dair düzenlemeler getiren; “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.
 • Yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesine ilişkin “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) tek hisse senedine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin İMKB’de işlem görmesine ilişkin talebi Kurulca uygun bulundu ve konuyla ilgili olarak yürürlüğe konulması gerekli görülen mevzuat taslaklarının İMKB tarafından Kurula sunulabileceğine karar verildi.
Eylül
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin tanım ve kısaltmaları düzenleyen maddesine "kaldıraçlı alım satım işlemleri" tanımını ekleyen ve kurucuların, ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve personelin sahip olmaları gereken şartları belirleyen maddesinde değişiklik yapan; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 • VOB Yönetmeliğinin tanımları düzenleyen maddesine "kaldıraçlı alım satım işlemleri" tanımını ekleyen ve Borsa tarafından gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin belirlenecek usul ve esaslara ilişkin hükümler getiren maddeyi Yönetmeliğe ekleyen, Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin hükümler getiren maddesinde değişiklik yapan ve mahkeme sürecine ilişkin hükümler getiren geçici maddeyi Tebliğe ekleyen; "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin ilave kotasyon zorunluluğunu, kamu kuruluşlarına ait menkul kıymetlerin kotasyonunu ve kota alınmamış menkul kıymetlerin borsada işlem görmesini düzenleyen maddelerinde değişiklik yapan "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
 • Kira Sertifikalarının İMKB'de İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde ihraç edilmesi öngörülen kira sertifikalarının DİBS'ler için belirlenmiş esaslar çerçevesinde MKK nezdinde kayden hak sahibi bazında izlenmesi kararlaştırıldı.
 • İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülke Borsaları Forumu'nun 6. toplantısı İstanbul’da yapıldı.
 • İMKB ile Bahreyn Borsası arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı.
 • İMKB tarafından Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İMKB ile Singapur Borsası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.
 • İMKB ile Taşkent Cumhuriyet Borsası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.
 • "Asya Borsaları İstanbul Buluşması" İMKB'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.
 • SPK ile Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesi arasında "Düzenleyici Diyalog" olarak adlandırılan bir işbirliği mekanizması başlatıldı.
 • SPK ile Tunus Finansal Piyasalar Otoritesi arasında ikili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu SPK'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
Ekim
 • Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesiyle borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelen, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı'nın 49 No.lu Eylemi çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından geliştirilerek yazılımı tamamlanan e-Genel Kurul: Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) devreye alındı.
 • Gayrimenkul sertifikalarına işlerlik kazandırılması amacıyla, Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin güncellenmesi çalışmalarında nihai aşamaya gelindi. Bu amaçla Kurulca hazırlanan ve kısa bir süre içerisinde kamuoyunun görüşüne açılması düşünülen yeni Gayrimenkul Sertifikası Tebliğ Taslağı ile getirilmesi planlanan düzenlemenin ana hatları kamuoyuna duyuruldu.
 • SPK ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ortak seminerler programı kapsamında İstanbul’da "Small Business Capital Formation" konulu uluslararası seminer düzenlendi.
 • İMKB ile Anadolu Üniversitesi arasında düzenlenen protokol kapsamında, Finansal Okuryazarlık E-Sertifika Programı düzenlendi.
 • Şirketleri halka arz yoluyla fon temini ve finansman sağlamaları konusunda bilgilendirmek ve sermaye piyasalarının sunduğu imkanlar hakkında farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemek amacıyla, 2008 yılında SPK, TOBB, TSPAKB ve İMKB arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ile başlatılan Halka Arz Seferberliği çalışmaları kapsamında, Kayseri ve İzmir Toplantıları düzenlendi.
 • İMKB'nin Viyana Borsası ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, IBTX (İMKB'de İşlem Gören Şirketler) ve "IBTX Bankacılık" endekslerinin yayınlanması kararlaştırıldı.
 • İMKB, piyasa gözetimi konusunda çalışmalar yapan Piyasalararası Gözetim Grubu'na (Intermarket Surveillance Group) üye oldu.
Kasım
 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değiştirilen hükümleri de dikkate alınarak, "Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı ve görüşe açıldı.
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapılarak; yatırımcıların iyi performans gösteren fonları daha kolay ve hızlı bir şekilde alıp satabilmelerini sağlayacak alternatif bir dağıtım kanalının mevzuat alt yapısı oluşturuldu. Ayrıca, fon portföyüne alınabilecek varlıklar arasına kira sertifikaları net bir şekilde dahil edildi, yatırım fonlarına yönelik bazı portföy sınırlamaları genişletildi, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarının yatırım fonlarının portföylerine (azami %10 oranında) alınabileceği ve serbest yatırım fonlarının portföylerine yabancı fonların da dahil edilebileceği düzenlendi, yatırım fonlarının İAB Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında ödünç verebileceği kıymetli madenlerin oranı yükseltildi, fon kurma limiti artırıldı, kurulacak her serbest yatırım fonu ve borsa yatırım fonu için kuruluş ve kayda alma başvurularının ayrı değerlendirilmesi uygulaması kaldırıldı, portföy değerlemesinde, işlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıklar için, ağırlıklı ortalama fiyat yerine kapanış seansı fiyatının kullanılması düzenlendi, yatırım fonlarının risk yönetim sistemlerine ilişkin hükümler daha ayrıntılı şekilde düzenlendi, fon kurulu üyelerinin taşımaları gereken eğitim ve tecrübe şartlarını, üyelerin tamamı yerine çoğunluğunun sağlamasının yeterli olacağı düzenlendi, reklam ve ilanların yayımını takip eden 7 iş günü içerisinde Kurula gönderilme zorunluluğu kaldırıldı ve fondan karşılanan tüm giderler için bir "fon toplam gider oranı" hesaplanmasına ve bu oran için üst limit belirlenmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ve VİOP işleyiş esaslarını düzenleyen İMKB VİOP İşleyiş Esasları Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
 • Halka Arz Seferberliği Denizli toplantısı yapıldı.
 • Takasbank, Mısır Merkezi Takas, Saklama ve Kayıt Kuruluşu ile mutabakat zaptı imzaladı.
 • İMKB, Tunus Borsası ile mutabakat zaptı imzaladı.
 • Türk Arap Sermaye Piyasaları Forumu (TAF-CM), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ev sahipliğinde ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde Al-Iktissad Wal-Aamal Group (AIWA) tarafından İstanbul'da gerçekleştirildi.
Aralık
 • 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu yürürlükten kaldıran, 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yayımlanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni Başkan ve Üyeleri de Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi. SPK Başkanlığı'na Dr. Vahdettin ERTAŞ, Kurul Üyeliklerine ise Bekir Sıtkı ŞAFAK, Bülent GÖKREM, Prof. Dr. Nurullah GENÇ, Birol KÜLE, Himmet KARADAĞ ve Murat KOÇ atandı.
 • Avrasya Sermaye Piyasalarının Gelişimi için Kurumsal Yönetim Grubu'nun üçüncü toplantısı, SPK, OECD ve İMKB işbirliği ile İstanbul'da yapıldı.
 • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılarak; yabancı merkezi saklama kuruluşlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açtıracakları hesapların hak sahibi bazında izlenmeyebileceğine ilişkin düzenlemeye gidildi.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlemlere başlandı.
 • TSPAKB tarafından, yatırımcı eğitimi çalışmaları kapsamında, kamuoyunda tasarruf ve yatırım bilincini artırmak amacıyla hazırlanan Param ve Ben blog ve Facebook sayfası açıldı.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
 • Finansal eğitim-tanıtım çalışmaları kapsamında SPK'nın, İMKB, VOB, İAB, TSPAKB ve Takasbank ile işbirliği halinde, üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği "7 Bölge 7 Üniversite" Sertifikalı Eğitim Semineri Projesi'nin 2012-2013 yılı etabı başladı.
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğin işlemlerde fiyat sınırını düzenleyen maddedesinde değişiklik yapan "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.
 • İMKB Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde, payların konu edildiği repo işlemleri yapılmasına ve bu payların alıcıya teslimine olanak veren "İMKB Pay Senedi Repo Pazarı" faaliyete geçti.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve NYSE Euronext'in Avrupa Türev Ürünler Piyasası olan NYSE Liffe, İMKB 30 Endeksinde  yer alan pay senetleri ve İMKB 30 endeksine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin her iki borsada da işlem göreceğini duyuruldu.
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Elektronik Ürün Senetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, elektronik ürün senedine ilişkin kayıtların tutulacağı "Elektronik Kayıt Kuruluşu Lisansı" verildi.
2011
Ocak
 • İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların (borsa dışı şirketler) özel durum açıklamalarının haftalık periyotlarla ilan edilmesine son verilerek anlık olarak yayınlanmasına başlandı.
 • SPK tarafından, "yatırımyapıyorum" adıyla, yatırımcılara yönelik bir web sitesi hazırlanarak kullanıma açıldı.
 • İMKB'de, etkin piyasa gözetimi kapsamında, tamamıyla otomatik olarak çalışan hisse bazında seans durdurma niteliğine sahip İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi uygulamaya konuldu.
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işlem limiti karşılıkları için TAKASBANK tarafından saklama hizmeti verilmeye başlandı.
 • İMKB Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı kuruldu.
Şubat
 • SPK ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Finans Piyasası Gözetim ve Düzenleme Kurumu arasında ikili işbirliği mutabakatı imzalandı.
 • SPK ile Boğaziçi Üniversitesi arasında Eğitim ve Araştırma İşbirliğine İlişkin Mutabakat Anlaşması imzalandı.
 • Halka arzların artırılmasına yönelik yürütülen işbirliği çalışmaları kapsamında KOBİ'lerin sermaye piyasasından daha fazla faydalanabilmesi için SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
Mart
 • İMKB Gelişen İşletmeler Yönetmeliği kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi'nde yer alan ortaklıkların altı aylık ara dönem finansal tabloları, inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamı dışında bırakıldı.
 • İMKB Gelişen İşletmeler Yönetmeliği kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi'nde yer alan ortaklıklar, üç ve dokuz aylık finansal tablo düzenleme ve ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüklerinden muaf tutuldular. Ayrıca sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, işlem sıralarının 30 is gününden fazla süre ile durdurulması halinde ve bu halin devamı süresince ara dönem finansal tablo düzenleme ve ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüklerinden muaf tutuldular.
 • Borçlanma araçlarının vade başlangıç tarihlerinin belirlenmesine ilişkin usul değiştirildi.
 • Halka arz edilmek suretiyle satışa sunulan bonoların satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranlarının yıllık bazda hesaplanarak satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde duyurulmasına ilişkin uygulama kaldırıldı.
 • Payları Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ortaklıklara, SPK kaydına alındıkları tarihi izleyen üç hesap dönemi boyunca birinci temettü dağıtmama imkânı sağlandı.
 • KOBİ'lerin toplam değeri 3.000.000 TL'ye kadar olan sermaye piyasası aracı ihraçlarında (hisse senedi, tahvil, vb.) izahname yayınlama muafiyeti getirildi.
 • Payları SPK kaydında bulunmayan ve sadece borçlanma aracı ihracı nedeniyle ilgili düzenlemeler gereğinde izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf ihraççılar, SPK'nın yıllık ve ara dönem finansal raporlama ile bu raporların SPK'ya ve İMKB'ye bildirim yükümlülükleri ve bu finansal raporlara yönelik bağımsız denetim yükümlülüklerinden muaf tutuldu.
 • Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören isletmeler ve bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetim kuruluşlarının seçimine yönelik 7 yıllık azami süre kuralından muaf tutularak, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rotasyonu yerine Sorumlu Ortak Başdenetçi Rotasyonuna tabi tutuldu.
Nisan
 • Yeni bir fon türü olarak kısa vadeli tahvil ve bono fonu tanımlandı.
 • 200 ülkede, farklı kültür ve sektörlerden 70 bini askın üyeye sahip risk yönetimi kuruluşu olan Uluslararası Profesyonel Risk Yöneticileri Birliği'nin (Professional Risk Managers' International Association-PRMIA) Türkiye Temsilciliği açıldı.
 • İMKB'de Sabit Fiyat Yöntemi (SFY) ve Değişken - Çoklu Fiyat Yöntemi (DFY) isimleriyle iki yeni halka arz yöntemi geliştirildi.
Mayıs
 • İhracatçı şirketlerin halka arzını teşvik etmek amacıyla TİM ile SPK, İMKB, TSPAKB, TAKASBANK ve MKK'nın taraf olduğu bir işbirliği protokolü imzalandı.
 • Sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlardan, Gelişen İşletmeler Piyasasında, piyasa danışmanlığı faaliyetinde bulunmak üzere yetki verilmiş kuruluşların yetkileri iptal edildi.
 • Türkiye'de finansal istikrarın sürmesi için SPK, TMSF, BDDK, MB ve Hazine Müsteşarlığı başkanlarından oluşan Finansal İstikrar Komitesi kuruldu.
 • Türkiye sermaye piyasası kurumlarının başkanları, Almanya'da yasayan Türk kökenli yatırımcılara, Türkiye sermaye piyasasını ve İMKB ile VOB'u tanıtmak amacıyla Dusseldorf ve Köln'de "Türkiye'de Yatırım, Borsa ve Sermaye Piyasası" konulu bir toplantı düzenledi.
Haziran
 • İMKB, Takasbank ve MKK, Saraybosna Borsası'na (SASE) yüzde 5'er oranında ortak oldu.
Temmuz
 • Payları İMKB'de işlem gören şirketlerin ilişkili tarafları ile yaptıkları yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için değerleme yükümlülüğü kaldırıldı ve ilişkili taraflar ile yapılan tek seferlik işlemlerde uzman kuruluş raporu hazırlatılması için esas alınan %10'luk esik %5'e indirildi.
 • Payları İMKB'de işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında, koordinasyonu sağlayan lisans sahibi bir personelin görevlendirilmesi zorunlu kılındı.
 • Faktoring kuruluşları ihraççı statüsüne kavuştu ve faktoring alacaklarının teminatı altında VTMK ihraç edilebilmesi mümkün hale geldi ve buna ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • SPK ve SEC arasında iki ülke arasındaki işbirliği imkânlarının artırmak üzere Düzenleyici Diyalog Anlaşması imzalandı.
 • Portföy Yönetim Şirketleri (PYS)'nin yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edebilmelerine imkân sağlandı.
 • Yatırımcıların farklı piyasalarda yapacakları işlemler için ortak ve tek bir sicil numarası verilmesini sağlamak amacıyla, yatırımcılara ilişkin kimlik bildirim işlemlerinin sadece MKK nezdinde yapılması, bu görev nedeniyle MKK'nın sermaye piyasasında "Hesap Açım Merkezi" olarak belirlenmesi, yapılacak işlemlerde MKK tarafından verilmiş/verilecek olan sicil numaralarının kullanılması uygulaması başladı.
 • VOB nezdinde gerçeklesen işlemler için Takasbank tarafından verilmiş olan sicil numaralarının MKK nezdindeki sicil numaraları ile eşleştirilmesi, MKK nezdinde sicil numarası bulunmayan yatırımcılar için yeni sicil numaralarının oluşturulması ve yeni açılacak hesaplarda MKK tarafından verilecek sicil numaralarının kullanılması uygulaması başladı.
 • KOSGEB tarafından "KOBİ'ler İçin Alternatif Finansman İmkânları: KOBİ'ler Borsaya Açılıyor (Gelişen İsletmeler Piyasası) Ostim Buluşması" baslıklı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün yanı sıra ASO Başkanı M. Nurettin Özdebir, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, İMKB Başkan Yardımcısı Aydın Seyman, SPK Başkanı A. Vedat Akgiray ve çok sayıda davetli katıldı.
 • Sermaye piyasasına eğitim, tanıtım ve araştırma desteği amacıyla ortaklık yapısı: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (%40), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (%10), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.S. (%10), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S (%10), İMKB Takas ve Saklama Bankası A.S (%10), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (%10), Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (%10) olan Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.S. kuruldu.
Ağustos
 • MKYO'ların tedrici olarak da kurulmasına imkân veren hükümler kaldırıldı ve ani usuldeki kuruluş şartları ve ortakların/yöneticilerin nitelikleri diğer yatırım ortaklıkları ile paralel hale getirilerek, lider sermayedar bulunması zorunluluğu getirildi. İmtiyazlı paylar, kar dağıtımı, portföylerine alabilecekleri varlık ve araçlar ile bunların değerleme esasları, karşılaştırma ölçütü belirlemeleri, ara dönem ve yılsonunda performans sunum raporu hazırlamaları ve bağımsız denetimden geçirmeleri, çeşitli hizmetler için ödeyebilecekleri komisyon ve ücretler, sürekli bilgilendirme formu hazırlamaları ve paylarını geri alabilmelerine yönelik düzenlemeler yapıldı.
 • Payları İMKB'de işlem gören tüm şirketlerin paylarını İMKB'de geri alabilmelerine ilişkin ilke ve esaslar belirlendi. Düzenleme kapsamında, geri alım oranı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %10'u olarak belirlendi.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve bu işlemlerin yalnızca SPK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebileceğine ilişkin yasal düzenleme yapıldı.
 • İMKB günlük bültenlerinin basılı olarak yayınlanmasına son verilerek KAP'ın internet adresinde yayınlanmasına başlandı.
Eylül
 • İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülke borsaları ve takas/saklama kuruluşları İMKB'nin ev sahipliğinde İstanbul'da buluştu ve "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşlar Forumu"nun kurulması, SPK Başkanı A. Vedat AKGİRAY'ın Forum Başkanlığı'nı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ise Forum sekretaryasını yürütmesi hususu kararlaştırıldı.
 • SPK ile Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu arasında ikili işbirliği Anlaşması imzalandı.
Ekim
 • Yapılan yasal düzenleme ile SPK'nın görev ve yetkileri arasına "sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak" eklendi.
 • PYS'ler tarafından yönetilebilecek varlıklarda çeşitlilik sağlanması amacıyla portföy yönetimine konu edilebilecek finansal varlıklar arasına katılım bankaları nezdinde açılacak katılma hesapları dâhil edildi.
 • Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmetini portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip diğer aracı kuruluşlardan da sağlayabilmesine imkân sağlandı. Portföy yönetimi/yatırım danışmanlığı faaliyeti ile ortaklık portföyü ile ilgili aracılık hizmetlerini yürütecek kuruluşların birbirinden ayrıştırılması şartı getirildi.
 • İMKB30 Endeksi'nde yer alan bankalar haricindeki halka açık anonim ortaklıklar tarafından, yatırımcılarının sağlıklı bir biçimde karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla genel kurul toplantı ilanlarının zamanlamasına ve içeriğine ilişkin yükümlülükler getirildi, ayrıca küçük yatırımcıların etkin bir biçimde temsil edilebilmesini ve yönetim kurulunun olası menfaat çatışmalarından uzak bir biçimde etkili çalışabilmesini teminen bağımsız yönetim kurulu üyeliği bir zorunluluk olarak düzenlendi.
Kasım
 • SPK ile Kore Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Otoritesi arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.
 • "İMKB/Istanbul Stock Exchange Magazine"in ilk sayısı yayımlandı.
Aralık
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
 • Borsa Şirketleri sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrıldı ve farklı gruptaki şirketler için farklı seviyede zorunluluklar öngörüldü. Borsa Şirketlerinin yönetim kurulu üye sayısının asgari beş olması ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması zorunlu hale getirildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, Gelişen İşletmeler Piyasasında ve Gözaltı Pazarında işlem görenler hariç olmak üzere tüm Borsa şirketlerinde görev alması zorunlu hale getirildi.
 • Hisse Senedi Yoğun Fonlar tanımlandı ve bu fonlara ilişkin uygulama kapsamı belirlendi.
 • İMKB ile Anadolu Üniversitesi arasında, borsa ve sermaye piyasalarına yönelik farkındalığın artırılması ile yatırım kültürünün geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.
 • SPK'nın konuyla ilgili kararına dayanılarak, İMKB tarafından, Kurul kaydında bulunmakla birlikte Borsa'da payları işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıklardan finansal yapıları ve halka açıklık yapıları dikkate alınarak SPK tarafından belirlenen ortaklıkların paylarının İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem görebileceği "Serbest İşlem Platformu" oluşturuldu.
2010
Ocak
 • İMKB'de Hisse Senetleri Piyasası'nda müteselsil emir girişi uygulamasına geçildi.
 • Piyasalarda güven ve istikrarın korunması, sermaye piyasalarının ülkenin ekonomik gelişmesine maksimum katkı yapacak seviyede geliştirilmesi için ortak projelerin oluşturulması, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla SPK tarafından, " Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi " oluşturulmasına karar verildi. Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi'nin, SPK Başkanı'nın başkanlığında en az iki ayda bir toplanması ve sermaye piyasalarımızda faaliyet gösteren organize borsaların başkanları ve/veya genel müdürlerinin (İMKB, VOB, İAB), merkezi takas ve saklama kurumlarının genel müdürlerinin (Takasbank, MKK) ve TSPAKB Başkanı'nın Danışma Kurulu'nun daimi üyeleri olmaları öngörüldü.
 • Payları ilk defa Borsa'da işlem görecek şirketlere uygulanan pazar ilan ücreti 2010 yılından itibaren kaldırıldı.
 • Tüm bildirimler, sadece KAP'a gönderilmeye başlanarak, tüm bildirimlerin faks ve/veya posta yoluyla da İMKB'ye gönderilmesi ve İMKB Bülteni ile İMKB web sitesinde ilan edilmesi uygulaması sona erdi.
Şubat
 • Mizan ve sermaye yeterliliği tabloları ile aylık bildirim tablolarının SPK'ya gönderiminde elektronik imza kullanılmaya başlandı.
 • İAB Borsa bültenlerinde, valörlere göre TL/kg ve USD/ons AOF fiyatlarının yanı sıra Euro/ons AOF fiyatları da eklenerek yayınlanmaya başlandı.
Mart
 • Tüm borçlanma aracı başvurularının bir yıllık süreç için kayda alınmasına imkân sağlandı ve sadece nitelikli yatırımcılara yönelik olarak halka arz yoluyla satış yapılabilmesine imkân sağlandı.
 • İAB' de Londra'da yapılan sabah fiksing seansında belirlenen fiyatlar üzerinden işlem yapılabilmesi ile ilgili olarak borsa sisteminde gerekli çalışmalar tamamlanarak, belirlenen işlem esasları çerçevesinde uygulamaya geçildi.
 • İAB'de Risk Teminatının 10.000 ABD Doları veya bu tutar karşılığı teminat mektubu olarak alınması uygulamasının yanı sıra, Euro ve TL olarak alınabilmesine ve ABD Doları dışında kalan cinslerden tahsil edilen teminatlarda günlük olarak meydana gelebilecek değer düşüklükleri sonucu eksik kalan teminatların tamamlatılmasına karar verilerek uygulamaya başlandı.
 • TAKASBANK tarafından, yapay fiyat hareketliliği gösterdiği belirlenen hisse senetlerinde, sağlıklı fiyat oluşumu sağlanana kadar takas uygulamalarının farklılaştırılmasına başlandı. Bu çerçevede bu tür payların alım satım işlemlerinin takasının "brüt takas" yöntemiyle yapılmasına karar verildi.
Nisan
 • Payları Borsa'da işlem görmeyen şirketlerin de pay ihraç etmelerine olanak tanındı.
 • GİP'te işlem görecek şirketlerin paylarının Kurul kaydına alınması ve halka arzına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • İzahnamenin yayımlanmasından önce tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yapılmasına imkân tanındı.
 • Halka arzlarda "asgari halka arz oranı" ve aracılık yüklenimi zorunlulukları kaldırıldı.
 • Özel sektör şirketlerinin Kira Sertifikası ihracı yoluyla sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkân verildi. Faizsiz tahvil olarak da tanımlanan "Sukuk"a benzer bir araç olan kira sertifikaları alternatif bir araç olarak düzenlendi.
 • Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğunun kapsamı, Türkiye'de yerleşik bir gerçek veya tüzel kişi temsilci atamaları, seklinde genişletildi.
 • Malezya (SC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • İMKB'de, Günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyat Hesaplaması'na başlandı.
 • Halka Arz Seferberliği kapsamında şirketlerin halka açılmasının hızlandırılması ve kolaylaştırılması, ilgili ulusal mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatına uyumunun sağlanması amacıyla, Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği ile yeniden düzenlendi.
Mayıs
 • İMKB ilk defa, kendisi dışındaki kurumlara endeks hesaplama hizmeti vermeye başladı ve bu çerçevede "TSKB Enerji Endeksi" hesaplanmaya başlandı.
 • İAB' de üyelerin Borsa dışında kendi arasında yaptıkları seans dışı işlemlere ve bu işlemler üzerinden alınan komisyon uygulamasına son verilerek bu işlemlerin de borsa işlemleri olarak kabul edilmesine ve bu işlemlerde normal seans işlemlerindeki yükümlülüklerin (işlem ve saklama komisyonları) aynen yerine getirilmesine karar verildi ve uygulamaya alındı.
 • TDUB faaliyete geçti.
 • "Halka Arz Seferberliği İstanbul Zirvesi" düzenlenerek, Halka Arz Seferberliği başlatıldı.
Haziran
 • SPK Başkanı A. Vedat AKGİRAY, IOSCO'nun Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığı'na seçildi.
 • Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak, emeklilik yatırım fonlarının yatırım yapabileceği araçlar çeşitlendirildi, fonların portföylerindeki varlıkları daha fazla ödünç vererek komisyon geliri elde edebilmeleri için ödünç sınırı yükseltildi, mevzuat uyarınca yapılacak ilanlardan kaynaklanan giderleri azaltacak düzenlemeler yapıldı, türev sözleşmelere yatırım amaçlı taraf olmalarına imkân sağlandı ve emeklilik yatırım fonlarının ölçek ekonomilerinden faydalanabilmesi için aynı fon nezdinde fon işletim gideri bazında pay gurupları oluşturulmasına imkân sağlandı.
 • Brüksel'de toplanan Avrupa Borsalar Federasyonu (FESE) Genel Kurulu, İMKB'nin asli üyelik başvurusunu onaylandı.
Temmuz
 • Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO) Tebliğ değişikliği ile GSYO'ların; girişim sermayesi yatırımlarındaki payının artırılması, faaliyet alanlarının genişletilmesi, KOBİ niteliğindeki şirketlere yapılacak yatırımların özendirilmesi, GSYO'larla beraber hareket edebilecek yabancı yatırımcılar ile girişim şirketlerine kaynak aktarımının kolaylaştırılması ve SPK mevzuatına tabi olmadan bu faaliyeti yürüten kuruluşlar ile rekabet edebilmelerine imkân sağlandı.
 • Azerbaycan (SCS) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • İMKB'de Hisse Senetleri Piyasası'nda Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yönteminin kullanılmasına başlandı.
 • Yatırım fonlarına uygulanan günlük ve yıllık yönetim ücretleriyle fon giriş ve çıkış komisyonları oranlarına dair bilgilerin, yatırımcıların karşılaştırma yapabilmeleri için toplu halde ilan edilmesini sağlamak üzere, fon kurucuları tarafından MKK'ya bildirilmesi zorunluluğu getirildi.
Ağustos
 • İMKB hisse senetleri piyasasında tek fiyat yöntemi ile çalışacak olan kapanış seansı uygulamasına imkân verecek bir düzenleme yapıldı.
 • İMKB'de aracı kuruluş varantlarının işlem gördüğü Varant Pazarı işleme açıldı.
 • KAP İngilizce yayın sitesi yürürlüğe alınarak bilanço ve gelir tablosu bildirimlerinin İngilizce olarak yayınlanmasına başlandı.
 • İMKB'de oydan yoksun pay senedi ile hisse senedine ve endekse dayalı aracı kuruluş varantları ilk defa Borsa kotuna alınarak, piyasada işlem görmeye başladı.
Ekim
 • Birleşik Arap Emirlikleri (ESCA) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Yabancı hisse senetlerinin Türkiye'de halka arz yoluyla satışının depo sertifikaları aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırılarak yabancı hisse senetlerine ülkemizde halka arz edilebilme imkânı getirildi.
 • Ülkemizde halka arz edilecek yabancı sermaye piyasası araçlarının, çıkarıldıkları ülkede bir borsaya kote edilmiş olma zorunluluğu kaldırılarak herhangi bir borsada kote edilmemiş yabancı sermaye piyasası araçlarının Türkiye'de halka arzına, kotasyon başvurusunun yatırımcının korunması veya benzer bir gerekçeyle reddedilmemiş olması şartıyla, imkân tanındı.
 • Yabancı sermaye piyasası araçlarının satışında yabancı ortaklıklar tarafından temsilci atanması zorunlu hale getirildi.
 • Yabancı ortaklıklara ait finansal raporların, payları borsada işlem gören ortaklıklar için kabul edilen muhasebe standartlarına veya uluslararası genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanması zorunluluğu getirildi.
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem gören şirketler dolaşımdaki paylarına göre A, B, C listeleri seklinde gruplandırılmaya başlandı.
 • İMKB'de emir iptali koşulsuz serbest bırakıldı.
 • İMKB'de tek fiyat işlem yöntemi başladı.
 • İMKB'de Tahvil ve Bono Piyasası'nda Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı kuruldu.
 • İMKB'de piyasada daha etkin fiyat oluşumunun sağlanması ve olası piyasa bozucu hareketleri önlemek amacıyla işlem sonrası taraf bilgilerinin gösterilmesine son verildi.
 • MKK, TAKASBANK ve Korea Securities Depository arasında üçlü işbirliği mutabakatı imzalandı.
 • İMKB'de II. Ulusal Pazar'da işlem görecek şirketler için halka arz edilen hisse senetlerinin sermayeye oranı ve halka açılan hisse senetlerinin piyasa değeri gibi kriterler getirildi.
 • TAKASBANK'ta Brüt Takas Sistemi kuruldu.
 • Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçerli olmak üzere haklarında işlem yasağı getirilen tüm gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu yasakları kaldırıldı.
Kasım
 • SPK ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi arasında, akademik araştırma alanında işbirliği gerçekleştirildi.
 • İMKB, Atina Borsası (ATHEX) ve STOXX Ltd. işbirliği ile oluşturulan Türk-Yunan Ortak Endeksi (GT - 30)'nin dayanak varlık olarak kullanıldığı Borsa Yatırım Fonu, İMKB'de işlem görmeye başladı. (Fon Türkiye'deki ilk uluslararası borsa yatırım fonu olma özelliğini taşımaktadır.)
 • Elektrik Piyasası Teminat Yönetimi ve Nakit Takası işlemleri için Takasbank, Merkezi Uzlaştırma Bankası olarak belirlendi.
Aralık
 • KAP' ta, 5071 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan nitelikli elektronik sertifika kullanımına geçildi.
 • İMKB'de tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasını sağlayan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı faaliyete geçirildi.
 • İMKB'de piyasalara daha geniş vade seçeneği sunmak amacıyla, özel sektör borçlanma araçları için 7 gün olan valör süresi 30 güne çıkarıldı.
 • İMKB'de rekabeti artırmak amacıyla, Repo-Ters Repo Pazarı'nda 5 baz puan olan oran adımı, 1 baz puana indirildi.
 • İMKB'de işlemlerde hızı artırmak amacıyla, tek üyenin taraf olduğu işlemlerde bekleme süresi 30 saniyeden 10 saniyeye indirildi.
 • İMKB'de yabancı şirketlerin hisse senetlerinin borsa kotuna alınarak borsamızda işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar bir genelge ile ilk kez düzenlendi. Böylece, Merkezi Avusturya'da olan ve hisse senetleri Viyana Borsası'nda işlem gören bir yabancı şirketin 19.488.000 Euro nominal değerli hisse senetleri borsa kotuna alındı ve Ulusal Pazar'da işlem görmeye başladı.
 • İMKB'de Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası yeniden yapılandırılarak mevcut Kesin Alım-Satım Pazarı'nın yanında Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu (EPİP) adıyla yeni bir pazar açıldı.
 • Euroclear Bank-Takasbank "Entegre Takas Sistemi Projesi" tamamlanarak Euro tahvillerin bu sistem üzerinden takasının gerçekleştirilmesine başlandı.
 • MKS'deki mevcut uygulamada müşterek tanımlı hesaplarda bulunan, müteselsil ve oransal olan ortaklık türleri kullanımdan kaldırılarak tüm müşterek hesaplar oransal pay üzerinden takip edilmeye başlandı.
 • VOB'da "VOB-İMKB 30-100 Endeks Farkı", "VOB-EUR/USD Çapraz Kuru" ve "VOB-Dolar/Ons Altın" vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başladı.
 • İMKB'de işlemlerde hızı artırmak amacıyla, tek üyenin taraf olduğu işlemlerde bekleme süresi 30 saniyeden 10 saniyeye indirildi.
 • İMKB'de yabancı şirketlerin hisse senetlerinin borsa kotuna alınarak borsamızda işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar bir genelge ile ilk kez düzenlendi. Böylece, Merkezi Avusturya'da olan ve hisse senetleri Viyana Borsası'nda işlem gören bir yabancı şirketin 19.488.000 Euro nominal değerli hisse senetleri borsa kotuna alındı ve Ulusal Pazar'da işlem görmeye başladı.
 • İMKB'de Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası yeniden yapılandırılarak mevcut Kesin Alım-Satım Pazarı'nın yanında Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu (EPİP) adıyla yeni bir pazar açıldı.
 • Euroclear Bank-Takasbank "Entegre Takas Sistemi Projesi" tamamlanarak Euro tahvillerin bu sistem üzerinden takasının gerçekleştirilmesine başlandı.
 • MKS'deki mevcut uygulamada müşterek tanımlı hesaplarda bulunan, müteselsil ve oransal olan ortaklık türleri kullanımdan kaldırılarak tüm müşterek hesaplar oransal pay üzerinden takip edilmeye başlandı.
2009
Ocak
 • Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliği ile bu menkul kıymet sahiplerine kar dağıtımında ve diğer hususlarda sağlanan imtiyazların yanında, önceden belirlenen sabit veya değişken bir fiyattan, belirlenen vade veya vadelerde şirketin paylarını satın alma hakkının tanınabilmesine imkân verildi.
 • Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım-Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • Altyapı Gayrimenkul Ortaklıkları'nın Kuruluş, Faaliyet Esasları ve Yükümlülüklerine İlişkin Tebliğ yayımladı.
 • Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile tüm borçlanma araçları için kaydileştirme ve Kurulun uygun göreceği ihraçlarda banka garantisi zorunluluğu getirildi, değiştirilebilir tahvil düzenlemesi ve borçlanma araçlarının vadelerinde değişiklikler yapıldı, alternatif borçlanma araçlarının kayda alınabilmesi ve kayda alınan borçlanma araçlarının bir yıllık dönem içinde satılabilmesi olanağı getirildi.
Şubat
 • Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir Borsada işlem gören ortaklıklar için özel durum açıklamalarının kamuya açıklanmasının ertelenmesi imkanı, içsel bilgilere erişimi olanların listesinin hazırlanması ve ortaklıklar tarafından bilgilendirme politikası oluşturulması gibi yenilikler getirildi. Özel durum açıklamalarına ilişkin yol gösterici bilgilerin yer aldığı bir rehber hazırlandı.
 • İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile ortak sayısı nedeniyle Kurul kaydında bulunan söz konusu ortaklıklar için özel durum açıklama yükümlülükleri hafifletildi.
Mart
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle İMKB'de piyasa yapıcılığı mekanizmasının uygulamaya geçirilmesi yönünde hukuki altyapı oluşturuldu.
Nisan
 • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde, Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin MKK bünyesinde kayden izlenmesi çalışmaları kapsamında değişiklikler yapıldı.
Mayıs
 • Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile elektronik imza teknolojisi kullanılarak KAP kapsamındaki anonim ortaklıklara ve aracı kuruluşlara ait finansal tablo, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimlerin internet üzerinden güvenli bir şekilde toplanması düzenlendi.
Haziran
 • Payları nominal değerin altında işlem gören şirketlerin nakit sermaye artırımlarına imkân sağlamak amacıyla, halka açık anonim ortaklıklar için fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltım sürecine ilişkin ilke ve esaslar belirlendi.
Temmuz
 • Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım-Satımına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Ağustos
 • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
 • VOB altın vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcılığı başladı.
 • Rusya (FMFS) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Eylül
 • Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği yayımlanarak belirli nitelikte ihraççılara yeni bir finansman olanağı getirildi.
 • Borsa şirketlerince verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ilkeler belirlendi.
 • Payları İMKB'de işlem gören aracı kurumlar ve yatırım ortaklıklarının kendi paylarını satın almaları durumunda uymaları gereken ilke ve esaslar belirlenerek kendi paylarını satın alma imkânı getirildi.
 • Özel sektör borçlanma araçları ihraç limitleri yeniden belirlendi.
 • Halka açık anonim ortaklıklarda çağrı yoluyla hisse toplanmasına ilişkin esaslar Kurulumuzun Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile yeniden düzenlendi.
 • İMKB ile Atina Borsası (ATHEX) ve STOXX Ltd. işbirliği ile kısa adı "GT-30" olan Türk-Yunan Ortak Endeksi oluşturuldu.
Ekim
 • İMKB ile Moskova Bankalararası Döviz Borsası (Moscow Interbank Currency Exchange - MICEX) arasında karşılıklı işbirliğini içeren Mutabakat Zaptı imzalandı.
Kasım
 • İkinci Seansta açılış seansı uygulamasına geçildi.
 • İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı devreye alındı.
 • Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle banka bonosu ihraççı tanımı genişletilerek banka bonolarının katılım bankaları ile mevduat kabul eden bankalar tarafından da ihracı mümkün kılındı.
Aralık
 • TAKASBANK'ta Fiziki Teslimatlı Döviz Sözleşmeleri'nin takasına başlandı.
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Statüsü yayımlanarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak üzere gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı verilen kişilerin üye olacağı, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğindeki bu meslek kuruluşunun yapısı, üyelik esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslar düzenlendi.
 • VOB'da vade sonunda fiziki (hesaben) teslimatla sonlanan döviz vadeli işlem (VOB-TLDolar ve VOBTLEuro) sözleşmeleri işlem görmeye başladı.
2008
Ocak
 • Suriye (SCFMS) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Mart
 • Halka Açık Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ile ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler için değerleme yaptırma ile pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulması yükümlülükleri getirildi ve ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla lisans sahibi personel istihdamı zorunlu kılındı.
 • Halka açık şirketlerin yükümlülüklerinin hafifletilmesi ve AB müktesebatına uyum amacıyla İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği revize edildi.
 • Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • Faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık veya açılacak ortaklıkların uyması gereken kriterler belirlendi.
Nisan
 • AB düzenlemelerine tam uyum sağlanması amacıyla borsa şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal tablolarını hazırlamalarını zorunlu kılan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Ağustos
 • Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanarak söz konusu araçlara ilişkin çeşitli tedbirler öngörüldü.
 • Halka arz teşvik çalışmaları kapsamında SPK - TOBB - İMKB - TSPAKB arasında işbirliği protokolü imzalanarak Halka Arz Seferberliği için temel oluşturuldu.
Eylül
 • Halka açık anonim ortaklık statüsünde olması nedeniyle SPK kaydında olup da payları borsada işlem görmeyen şirketlerin borsada işlem görebilmesine ilişkin esaslar belirlendi.
2007
Şubat
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasasında Açılış Seansı uygulamasına geçildi.
Mart
 • Kamuoyunda "Mortgage" veya "Tutsat" olarak da bilinen 21.02.2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nisan
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ve İMKB kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının (Euro Tahvil) işlem gördüğü İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası bünyesinde Uluslararası Tahvil Pazarı faaliyete geçti.
 • Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Mayıs
 • İAB' de uzaktan erişim yöntemi ile de işlem yapılması sistemine geçildi.
Temmuz
 • IOSCO ilkeleriyle uyumlu Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Ağustos
 • Özel sektör finansman bonolarının MKK nezdinde kaydileştirilmesine başlandı.
 • İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmaya başlandı.
 • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Aralık
 • Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım isimli Eşleştirme Projesi tamamlanarak proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda AB mevzuatıyla tam uyumlu mevzuat taslakları hazırlandı.
2006
Şubat
 • Karadağ (SC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • İsrail (ISA) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Mart
 • Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
 • Altına dayalı vadeli işlem sözleşmesi VOB'a kote edildi.
 • Likit fonların katılma belgelerinin kaydileştirilmesi tamamlandı.
Nisan
 • Dayanak varlığı gösterge DİBS olan vadeli işlem sözleşmesi VOB'da işleme açıldı.
Haziran
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ yayımlanarak bağımsız denetim uygulamasının, Kurulun çeşitli tarihlerde yayımladığı diğer Tebliğlerle getirilen düzenlemeler yerine sadece uluslararası genel kabul görmüş standartlar esas alınarak hazırlanan söz konusu düzenleme uyarınca yönlendirilmesi sağlandı.
 • Özel sektör tahvillerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmesine başlandı.
 • Tayvan (FSC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Eylül
 • İAB'de tam elektronik sisteme geçildi
Kasım
 • Çin (CSRC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Aralık
 • Kamu Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasası Aracılığıyla Finansmanı konulu Arama Konferansı Ankara'da düzenlendi.
 • İMKB, İAB, TSPAKB, MKK, TKYD ve GYOD, dönemin SPK İkinci Başkanı ve Başkan Vekili Turan EROL önderliğinde piyasalarda sonraki dönemlere ilişkin genel durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.
2005
Ocak
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasası Fon Pazarı'nda Borsa Yatırım Fonları işlem görmeye başladı.
Şubat
 • VOB işlemlere başladı.
 • İMKB'de Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturulmasına ilişkin gerekli altyapı hazırlandı.
Nisan
 • Hırvatistan (CSC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Makedonya (SEC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Haziran
 • Hollanda (NAFM) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Ağustos
 • İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasaları A.S.(GİP)'nin kurulması kararlaştırıldı.
Eylül
 • Ülkemizde sermaye piyasası mevzuatı ve uygulamalarının, menkul kıymetler alanındaki düzenlemelere ilişkin IOSCO amaç ve ilkeleriyle uyum düzeyini belirlemeye yönelik olarak IOSCO uzmanları ve ilgili sermaye piyasası kurumlarıyla işbirliği halinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan Öz-Değerlendirme Raporu (Self-Assessment Survey) ile mevzuat ve uygulamalarımızın söz konusu amaç ve ilkelere tam uyumunun sağlanması amacıyla mevzuat ve uygulamada yapılması gerekenleri ve bunlara ilişkin çalışma takvimini kapsayan Eylem Planı tamamlandı.
Ekim
 • Bosna Hersek (SC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Kasım
 • Hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senetleri için MKK nezdinde kaydi sisteme geçildi.
 • Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DFSA) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Aralık
 • Sermaye Piyasası Kurulu'na AB Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım isimli Eşleştirme Projesi (Twinning Project), Almanya Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) ile başlatıldı.
 • Likit fonlar dışındaki yatırım fonlarında kaydi sisteme geçiş tamamlandı.
 • AB Sürecinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Taslağı konulu Arama Toplantısı düzenlendi.
2004
Ocak
 • Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Mart
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği yayımlanarak işlem, üyelik, takas ve faaliyet esasları belirlendi. VOB'a faaliyet izni verildi.
 • AB'ye uyum çalışmaları kapsamında tüm ilgili kurumların katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirildi ve çalıştay sonrasında sermaye piyasası mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamalarına uyumu konusunda eksiklik analizi raporu ve eylem planı oluşturularak AB'den destek sağlamak üzere proje önerisi hazırlandı.
Nisan
 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile katılma belgeleri borsa pazarlarında işlem gören borsa yatırım fonlarının kuruluş, faaliyet ilke ve kuralları, katılma belgeleri ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar düzenlendi.
Mayıs
 • Dönemin SPK Başkanı Doğan CANSIZLAR, IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığına yeniden seçildi.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doğan CANSIZLAR Consultative Group (Sermaye Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Danışma Komitesi) Başkanlığına seçildi.
Haziran
 • Kamuyu Aydınlatma (Elektronik İmza) Projesi testlerine başlandı.
Temmuz
 • Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'de AB'ye uyum amacıyla değişiklikler yapıldı.
Eylül
 • İlk borsa yatırım fonu kuruldu (Finansbank A.S. Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu) AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarının 2004 Yılı Programlaması kapsamında, sermaye piyasasının Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları ile uyumlaştırma çalışmalarında destek sağlanması amacıyla hazırlanan proje önerisi AB Komisyonu tarafından onaylandı.
Kasım
 • İMKB Borsa Yatırım Fonu Pazarı kuruldu.
Aralık
 • AB'ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Sermaye Piyasaları Yol Haritası konulu Arama Konferansı düzenlendi.
 • Bulgaristan (FSC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • TAKASBANK, VOB'da gerçekleştirilecek işlemler için takas merkezi olarak belirlendi.
2003
Ocak
 • Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • Portföy yöneticiliği faaliyetini yerine getirecek şirketlerin kuruluş ve yetkilendirilmelerine ve bu faaliyette bulunacak aracı kurumlar ile mevduat kabul etmeyen bankaların yetkilendirilmelerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.
Şubat
 • SPKn.'ye Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile ortaklığın yönetim ve denetim kurullarına temsilci seçtirebilmeye olanak verecek birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Hisse Senetlerinin SPK Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yapılan değişiklik ile raf kayıt sistemi olanağı getirildi ve hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasında uygulanacak esaslar AB düzenlemelerine uyum amacıyla revize edildi.
Mart
 • KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler )'lere yönelik yeni bir piyasa oluşturulması yönündeki hukuki altyapı tamamlandı.
 • Borsa dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymet Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak basta küçük ve orta büyüklükteki isletmeler olmak üzere, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip isletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına imkân tanımak üzere sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı teşkilatlanmış piyasaların kuruluş, teşkilat, faaliyet, üyelik, denetim ilke ve esasları düzenlendi.
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda tüm seanslar boyunca ve tüm hisse senetlerinde emir girişlerinde hesap numarası giriş zorunluluğu getirildi.
 • İMKB Hisse Senedi Piyasasında yer alan Bölgesel Pazar, İkinci Ulusal Pazar'a; Yeni Şirketler Pazarı ise Yeni Ekonomi Pazarı'na dönüştürüldü.
 • Ülkemizde girişim sermayesi yatırım ortaklığı modelinin yeterince uygulanamamasına neden olduğu düşünülen hususların giderilmesi ve modelin dünya uygulamasına paralel şekilde geliştirilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Nisan
 • İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yayımlandı.
Mayıs
 • SPK tarafından, Banka dışı Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası Konferansı düzenlendi. Konferansta Dünya Bankası tarafından, Banka dışı Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası Raporu: Türkiye baslıklı rapor sunuldu.
Haziran
 • Halka Açık Anonim Ortaklık statüsünde olan Çukurova Elektrik A.S. ve Kepez Elektrik A.S.'nin elektrik imtiyazı iptal edildi ve iki şirketin mal varlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından el konuldu. (Bundan bir süre önce de Aktaş Elektrik A.S.'nin imtiyaz sözleşmesi iptal edildi.)
Temmuz
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri yayımlandı.
 • AB müktesebatına uyum kapsamında hazırlanan İkinci Ulusal Programın, sermaye piyasası ile ilgili bölümleri düzenlendi, Ulusal Program yayımladı.
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ yayımlandı.(Konuya ilişkin mevcut Tebliğ yeni gelişmeler ve piyasanın ihtiyaçları çerçevesinde yeniden düzenlendi.)
 • Birleşme işlemlerinde taraflardan en az birinin halka açık anonim ortaklık olması durumunda uygulanacak esasları belirlemek amacıyla Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Eylül
 • İlk emeklilik yatırım fonları kuruldu.
 • Arnavutluk (ASC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Ekim
 • Emeklilik yatırım fonları halka arz edilmeye başlandı.
 • Romanya (RNSC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Kasım
 • Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumlu hale getirildi.
Aralık
 • Sermaye piyasası gündemindeki konuların tartışıldığı Arama Konferansı düzenlendi.
 • Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına ilişkin Esaslar Tebliğinde, ek satış ve halka arz sonrasında fiyat istikrarını sağlamak için yapılabilecek işlemlere ilişkin esasları düzenleyen değişiklikler yapıldı.
2002
Ocak
 • İMKB'de Ex-API ve disketle emir iletiminin yapılabildiği "Elektronik Emir İletimi" modu saatleri birinci seans için 09.30-09.45, ikinci seans için 14.00-14.10 olarak yeniden belirlendi.
Şubat
 • Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi.
 • SPK ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında, SPK çalışmalarında verimliliğin ve etkinliğin artırılması, müşteri odaklı hizmet anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motivasyonunun artırılması ve sürekli kurumsal gelişim yöntem ve tekniklerinin yaygın olarak kullanılması amacıyla imzalanan "Sürekli Kurumsal Gelişim Protokolü" çerçevesinde SPK üst yönetimi ve personeline yönelik eğitim programları başlatıldı.
Mart
 • 4487 sayılı Kanun'la kurulması öngörülen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu faaliyete geçti.
Nisan
 • Malta (MFSC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı.
 • Yatırım danışmanlığı faaliyeti ve bu faaliyeti yapacak olan kişi ve kurumlarla, medya ve elektronik ortamda yapılan yorum ve tavsiyeleri yapacak kişi ve kurumların uygulayacakları esasları belirleyen Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Mayıs
 • Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) 27. Yıllık Konferansı İstanbul'da yapıldı.
 • Dönemin SPK Başkanı Doğan CANSIZLAR, IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığına seçildi.
Haziran
 • SPK, Konut Müsteşarlığı, İMKB, İAB ve TSPAKB yetkililerinin katılımıyla Avusturya'da yasayan Türk vatandaşlarının tasarruflarının doğru yönlendirilmesi amacıyla Viyana'da bir toplantı düzenlendi.
Temmuz
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.S. (VOB) kuruldu.
Ağustos
 • Kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilmemesi ve sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen belirsizliklerin oluşması nedeniyle işlem sıraları kapatılan hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de İşlem Sırası Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Borsa Dışında Alış/Satışına İlişkin Esaslar hakkındaki 19 200,7,' 2002 tarihli düzenlemesine istinaden, borsa dışında işlem görmeye başladı.
Eylül
 • Kurulca düzenlenen ilk lisanslama sınavı yapıldı.
Ekim
 • Üye kuruluşlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını öngören IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı SPK tarafından imzalandı.
Kasım
 • Bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin ayrılması ve bağımsız denetim kuruluşlarının rotasyonu konuları düzenlendi, borsa şirketleri bünyesinde kurulması öngörülen denetimden sorumlu komitelerin sorumluluk, yetki ve görevleri ile mali tabloların hazırlanması, sunulması ve doğruluğundan sorumlu bulunan ortaklık yetkililerine ilişkin esaslar belirlendi.
Aralık
 • Sermaye piyasalarının gündemindeki konuların tartışıldığı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
 • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yayımlanarak kaydi sisteme geçiş süreci başlatıldı.
2001
Ocak
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak ülkemizde vadeli işlem ve opsiyon borsalarının kurulmasına yönelik hukuksal temel oluşturuldu.
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü yürürlüğe girdi.
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
Mart
 • Avrupa Birliği Müktesebatı'nın üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı'nın sermaye piyasası ile ilgili bölümleri hazırlandı, Ulusal Program yayımladı.
Nisan
 • TSPAKB faaliyete geçti.
Haziran
 • 4487 Sayılı Kanun'la, SPKn.'ye eklenen 46/A maddesi uyarınca kurulan Yatırımcıları Koruma Fonu'nun kurulmasını takiben fonun yönetim ve çalışma esaslarını düzenleyen Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği yayımlandı.
 • İsveç (Finansinspektionen) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • İtalya (CONSOB) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • ABD (CFTC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Avustralya (ASIC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Malta (MSE) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Kanun uyarınca haklarında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumların malvarlıklarını nakde çevirerek müşterilerine karsı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi esaslarını belirleyen Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak Kuruluş'un kurulmasına yönelik hukuksal temel oluşturuldu.
Temmuz
 • 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
 • İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Ağustos
 • Uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
 • İMKB Vadeli İşlemler Piyasası bünyesinde dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başladı.
 • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Eylül
 • Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların kayden izlenmesi faaliyetini yürütmek üzere, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) kuruldu.
Ekim
 • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.S. kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı alınarak Borsa'nın kurulmasına yönelik hukuksal temel oluşturuldu.
 • Yunanistan (CMC) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Portekiz (CMVM) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Kasım
 • Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Aralık
 • İMKB'de Hisse Senetleri Piyasası Uzaktan Erişim Projesi Kapsamında kademeli olarak Ex-API' ye geçiş işlemlerine başlandı.
 • Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının SPK Kaydına Alınmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
2000
Ocak
 • Ulusal-50 Endeksi ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksi hesaplanmaya başlandı.
 • İstikrar Programı ve Finansal Kriz
Şubat
 • Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo Küçük Emirler Pazarı'nda derinlik bilgilerinin yayınlanmasına başlandı.
 • Menkul kıymetlerin alım-satımı ve takas işlemlerinde ISIN kodları kullanılmaya başlandı.
Mart
 • İAB'de Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası açıldı.
Nisan
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda alternatif bir yöntem olarak, üyelerin seans öncesi elektronik kanallardan topladıkları emirleri birinci seansa disketle iletmelerini sağlayan ve 09.15 - 09.35 saatleri arasında geçerli olan Disketle Emir İletimi uygulamasına başlandı.
Mayıs
 • Devlet İç Borçlanma Senetlerinde Piyasa Yapıcılığı Sistemi başlatıldı.
 • Fransa (COB) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Almanya (BAWe) ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Haziran
 • İlk risk sermayesi yatırım ortaklığının hisse senetleri halka arz edildi. (Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S.)
Temmuz
 • Hisse Senetleri Piyasası Uzaktan Erişim Projesi kapsamında üyelerin merkez ofislerinden İMKB hisse senedi alım-satım sistemine emir iletimine başlandı.
Aralık
 • Sermaye piyasası hakkında bilgi ve deneyimi olan katılımcıların yer aldığı bir Arama Konferansı düzenlendi.
1999
Ocak
 • Yatırım fonu günlük fiyat ve portföy dağılımı verileri internet aracılığıyla kamuya açıldı.
Mayıs
 • TAKASBANK bünyesinde Müşteri İsmine Saklama Sistemi uygulanmaya başlandı.
Temmuz
 • İlk endeks yatırım fonunun katılma belgeleri halka arz edildi. (Demir -yeni unvanı HSBC- Yatırım A.S. A Tipi Endeks Fonu)
Ağustos
 • Kredili Menkul Kıymet İşlemlerine konu olan menkul kıymet listesi İMKB pazarlarında işlem görme şartlarını sağlayan tüm şirketlerin hisse senetlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.
 • İAB Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği yayımlandı.
 • İngiltere sermaye piyasaları otoriteleri ile SPK arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
Aralık
 • 4487 Sayılı Kanun'la, Sermaye Piyasası Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.
 • Sermaye Piyasası Kanunu'nun çeşitli maddelerinde değişiklik ve ilaveler getiren 4487 sayılı Kanun'un kabulüyle SPK'ya arama yapma yetkisi verildi. İlk arama SPKn.'ye aykırı faaliyetleri nedeniyle 200,6,' 2000'de Çukurova Elektrik A.S.'de yapıldı.
 • Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan, alacak sahiplerinin alacaklarının, fonun imkânları da dikkate alınarak, kısmen de olsa ödenmesini teminen özel bir fon (Özel Fon) kurulması hükme bağlandı.
1998
Ocak
 • Rusya Krizi
Şubat
 • Türkiye'de kurulan ve Kurul tarafından yetkilendirilen ilk derecelendirme kuruluşu faaliyete geçti. (Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.S.)
Mart
 • Yatırım fonlarında uzaktan Erişimli (elektronik) gözetim sistemine geçildi.
Mayıs
 • SPK bünyesinde, Kurul hizmetlerinde etkinliğin ve hızın artırılması ve is süreçlerinde iyileştirme sağlanmasının yanı sıra faaliyetlerin her evresinde görev alan personelin motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacına yönelik Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları başlatıldı.
Haziran
 • Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Kasım
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)'na İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Aralık
 • SPK bünyesinde Muhasebe Standartları Dairesi ile Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi faaliyete geçti.
 • Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Kayda Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
1997
Ocak
 • Güney Doğu Asya Krizi
Şubat
 • İMKB Uluslararası Pazar bünyesindeki Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası'nda işleme başlandı, Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt dışında satılmak üzere çıkarılan uluslararası tahviller kota alındı.
Mart
 • Sermaye piyasası araçlarının derecelendirme faaliyeti ve bu faaliyeti yapacak kurumların kuruluş, faaliyet ve denetlenmelerine dair esasları düzenleyen Derecelendirme Faaliyeti ile Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Temmuz
 • İlk portföy yönetim şirketi faaliyete geçti. (Oyak Portföy Yönetimi A.S.)
 • İlk özel yatırım fonunun katılma belgeleri tahsisli olarak satıldı. (Yapı Kredi Yatırım A.S. A Tipi Yapı Kredi Yasam Özel Fonu)
 • İMKB Uluslararası Pazar bünyesinde Depo Sertifikaları Piyasası kuruldu.
Ağustos
 • İlk yabancı yatırım fonu payları halka arz edildi. (Eczacıbaşı Menkul Değerler A.S. temsilciliğinde ACM Global Investments American Income Portfolio)
 • İAB Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası açıldı.
Aralık
 • İlk sektör yatırım fonlarının katılma belgeleri halka arz edildi. (Yapı Kredi Yatırım A.S. A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü, Metal Sektörü, Gıda-İçecek Sektörü Fonları)
1996
Ocak
 • Dönüm Noktası: Banka Aracı Kurumlarının Kurdurulması
Şubat
 • TAKASBANK tarafından "Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodları" (ISIN) uygulanmaya başlandı.
Mart
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ yayımlandı.
 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Nisan
 • İlk girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruldu. (Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S. ilgili Tebliğ'de 200,3,' 2003'de yapılan değişiklik uyarınca, unvanı 200,7,' 2004'te Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S.olarak değiştirildi.)
Haziran
 • İMKB Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı faaliyete başladı.
Ağustos
 • Bankalara, hisse senetleri piyasası işlemlerini, 2 Ocak 1997 tarihinden geçerli olmak üzere, kuracakları veya devralacakları bir aracı kurum üzerinden gerçekleştirmeleri zorunluluğu getirildi.
Eylül
 • Takasbank bünyesinde Ödünç Menkul Kıymet ve Menkul Kıymet Kredi işlemlerine başlandı ve Borsa Para Piyasası kuruldu.
 • Kesin Alım-Satım Pazarı'nda Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri işlem görmeye başladı.
Kasım
 • Aracı kuruluşlara, İMKB'de yabancı banka, aracı kuruluş ve gerçek kişiler nam ve hesabına yaptıkları işlemleri, haftalık bazda İMKB'ye bildirim zorunluluğu getirildi.
Aralık
 • İMKB Gözaltı Pazarı ve Uluslararası Pazar bünyesinde Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası kuruldu.
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydi Değer Haline Getirilmesine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • İlk gayrimenkul yatırım ortaklığının hisse senetleri halka arz edildi. (Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.)
 • Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
1995
Ocak
 • İMKB Bölgesel Pazarlar ve Toptan Satışlar Pazarı oluşturuldu.
Mart
 • İMKB Takas ve Saklama Merkezi tarafından Müşteri bazında saklama hizmeti verilmeye başlandı.
 • İMKB Kotasyon Yönetmeliği ilk kez düzenlendi.
Nisan
 • Daha önce özet olarak yayınlanan şirket bilanço ve gelir tablolarının, dipnotlarıyla beraber ayrıntılı olarak yayınlanması zorunluluğu getirildi.
 • İMKB Yeni Şirketler Pazarı faaliyete başladı.
Mayıs
 • İMKB, Japon Aracı Kurumlar Birliği (JSDA) tarafından yatırım yapılabilir yabancı borsa olarak tanındı.
Temmuz
 • İMKB Takas ve Saklama A.S. (TAKASBANK) banka statüsüne geçti.
 • TAKASBANK tarafından, yatırımcıların telefonla, hesaplarıyla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak bilgi alabildikleri Alotakas sistemi hizmete sokuldu.
 • İAB faaliyete başladı.
 • Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • İlk gayrimenkul değerleme şirketi listeye alındı. (Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.S.)
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik yayımlandı.
Eylül
 • İMKB uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi faaliyet ruhsatı alındı.
Kasım
 • Çukurova Elektrik A.S. tarafından yapılan iştirak işlemlerinin 3096 Sayılı Kanun'a ve görev verme sözleşmesine aykırı olması nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından şirketin işlemlerine el konuldu.
1994
Ocak
 • Ekonomik Kriz - 5 200,4,' Kararları
Şubat
 • İstanbul Altın Borsası (İAB) Yönetmeliği yayımlandı.
Mart
 • Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Temmuz
 • İMKB'de seans sayısı birincisi 10.00-12.00, ikincisi 14.00-16.00 saatleri arasında olmak üzere 2'ye, günlük işlem süresi ise toplam 4 saate çıkarıldı. Takas süresi 2 güne (T+2) çıkarıldı.
Eylül
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Küçük Emirler Pazarları faaliyete geçti.
Kasım
 • İMKB'de hisse senetlerinin tümünün bilgisayar ortamında alım satımına başlandı.
Aralık
 • Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ yayımlandı.
1993
Ocak
 • İMKB Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı ve Yeni Hisse Pazarı kuruldu.
 • Yatırım Danışmanlığı ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
Şubat
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı faaliyete başladı.
Nisan
 • Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik yayımlandı.
Temmuz
 • Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumları ve bunların açıklanma esaslarını düzenlemek amacıyla Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
 • Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile risk sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına, faaliyetlerine, yönetim ilkelerine ve tasfiyelerine ilişkin ilk düzenleme yapıldı.
Ekim
 • İMKB, SEC tarafından yatırım yapılabilir yabancı borsa olarak tanındı.
Aralık
 • İMKB'de bilgisayarlı alım-satım sistemine 50 şirketle başlangıç yapıldı.
1992
Ocak
 • İMKB Takas ve Saklama Merkezi ayrı bir şirket haline dönüştürüldü.
Şubat
 • Borsa kotundaki özel sektör tahvilleri ile gelir ortaklığı senetleri Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem görmeye başladı.
 • Piyasalarda şeffaflığın arttırılması amacıyla, SPKn.'ye tabi ortaklık ve kuruluşların mali tablo ve rapor düzenleme, kamuya duyurma ve bağımsız denetleme yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin genel açıklama Tebliği yayımlandı.
Mayıs
 • 3794 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklikler ve ilaveler yapıldı. İzin sisteminden kayda alma sistemine geçildi. İçerden öğrenenlerin ticareti, yapay fiyat oluşumu, arz ve talebin etkilenmesi, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi gibi manipülatif nitelikli eylemler manipülasyon suçu kapsamına alındı.
Temmuz
 • Fonlar A ve B Tipi olarak iki tipe ayrıldı ve A Tipi Fonlara vergi muafiyeti tanındı.
 • Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ yayımlandı.
 • Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar ile Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğleri yayımlandı.
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği yayımlandı.
1991
Mayıs
 • IOSCO Gelişme Komitesi (şimdiki adıyla Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi) toplantısı SPK'nın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.
Haziran
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasası kurularak Kesin Alım-Satım Pazarı faaliyete başladı.
Temmuz
 • Kurulumuz ile Citibank ve IFC (International Finance Corporation)'nin taraf olduğu danışmanlık sözleşmesi çerçevesinde yürütülen ve 2000'li yıllarda sermaye piyasalarımızın teknik ve kurumsal yapısının belirlenmesini amaçlayan, Türk Sermaye Piyasalarının Modernizasyonu Projesi Sonuç Raporu tamamlandı.
Ağustos
 • İlk menkul kıymetler yatırım ortaklığının hisse senetleri halka arz edildi. (Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.S.)
Kasım
 • Yönetmelik değişikliği ile SPK Genel Sekreterliği kaldırıldı, yerine Başkan Yardımcılıkları ihdas edildi.
 • Düzenleme, denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak üzere SPK yönetmelik değişikliği ile İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Dairesi ile Araştırma ve Geliştirme Dairesi ve Başhukuk Danışmanlığı'nın isimleri değiştirildi. Daire adedi 5'den 10'a çıkarıldı. Bu kapsamda, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi, Muhasebe Standartları Dairesi, Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi ve Hukuk İsleri Dairesi Başkanlığı ihdas edildi.
1990
Ocak
 • Çukurova Elektrik A.S.'ye ait sahte hisse senetleri basıldığı ortaya çıktı ve olay adli makamlara intikal etti.
 • Körfez Krizi, Kamu Borçlanma Gereğinin Artması
Ekim
 • İşlem gören hisse senetlerini kapsayan Semsiye Sigortası uygulamasına başlandı.
 • "Sermaye Piyasalarında Kamu Otoritesi ve Yatırımcının Korunması" konulu SPK uluslararası semineri Antalya'da düzenlendi. Seminer kapsamında bağımsız denetim, aracılık faaliyetleri, muhasebe standartları, derecelendirme, yatırımcıların korunması, denetim, otokontrol, içeriden öğrenenlerin ticareti ve Türk sermaye piyasasında ihtiyaç duyulan yeni kurumlar gibi çeşitli konular tartışıldı.
1989
Ocak
 • Sermaye piyasasında muhasebe standartlarına ilişkin ilk düzenleme olan Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
 • Globalleşme Süreci / Sermaye Hareketlerinin Tamamen Liberalleştirilmesi /Konvertibiliteye Yönelik Adımlar
Temmuz
 • İMKB Takas ve Saklama Merkezi kuruldu.
Ağustos
 • Türkiye'de yerleşik kişilere yurt dışında işlem gören menkul kıymetlere yatırım yapma ve karlarını transfer etme serbestîsi ile yurt dışında yerleşik kişilere Türkiye'de işlem gören menkul kıymetlere yatırım yapma ve kârlarını transfer etme serbestîsi veren 32 sayılı Karar yayımlandı.
Eylül
 • "Current Issues in Turkish Capital Markets" konulu SPK - OECD konferansı Antalya'da düzenlendi. Konferansta menkul kıymetleştirmeye ve sermaye piyasalarını geliştirme sürecini destekleyici tedbirlere ilişkin olarak gündemde yer alan konular, farklı ülke uygulama ve deneyimlerini de kapsayacak şekilde tartışıldı.
1988
Ocak
 • Serbest Döviz Kuru ve Serbest Faiz Rejimi
Mart
 • Sermaye piyasasında bağımsız dış denetlemeyle görevlendirilecek denetleme kuruluşlarından 10 200,2,' 1988 tarihine kadar SPK'ya başvuranların duyurulması amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşlarının Kamuya Duyurulması Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Haziran
 • Menkul kıymetlerde kolektif yatırım kuruluşlarının; işlevleri, düzenlenmesi ve işleyişleri açısından çeşitli yönleriyle tartışıldığı "The Role, Regulation and Operation of Investment Companies" konulu SPK - OECD konferansı Ankara'da düzenlendi.
Temmuz
 • İlk yatırım fonunun katılma belgeleri halka arz edildi. (Türkiye İs Bankası A.S. B Tipi Likit Fon)
Ağustos
 • "The Interrelationship Between Money and Capital Markets" konulu SPK - OECD konferansı Uludağ/Bolu'da düzenlendi. Konferansta para ve sermaye piyasası arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerde ortaya çıkan güncel gelişmelerin etkileri, Merkez Bankası'nın bankalar üzerindeki yetkileri, interbank piyasası ve açık piyasa işlemleri de dikkate alınarak, tartışıldı.
Ekim
 • İMKB endeksleri günlük olarak hesaplanmaya başlandı.
Aralık
 • Menkul kıymetlerini halka arz etmiş ortaklıklar, bankalar dâhil aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarınca düzenlenecek mali tablo ve raporların bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesine dair hükümler içeren Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik yayımlandı. İMKB'de işlem gören şirketler, aracılık faaliyetleriyle sınırlı olarak bankalar, aracı kurumlar, menkul kıymet yatırım fonları ve ortaklıkları için bağımsız dış denetim yaptırma zorunluluğu getirildi.
 • 87/12380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile SPK'nın IOSCO'ya üye olmasına izin verilmesi kararlaştırıldı. (SPK 1998 yılında IOSCO'ya üye oldu.)
1986
Mart
 • Kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacıyla çıkaracakları banka bonoları ve banka garantili bonoların nitelikleri ile bunların halka arz yoluyla satışına ilişkin esasları düzenleyen Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonoların Halka Arzına Dair Esaslar Tebliği yayımlandı.
Ağustos
 • "Inflation and Capital Markets" konulu SPK - OECD konferansı Abant/Bolu'da düzenlendi. Konferansta enflasyonist bir ekonomide sermaye piyasalarının gelişimini hızlandıracak tedbirler ve muhasebe konuları ile anti-enflasyonist politikalar ve sermaye piyasaları tartışıldı.
Ekim
 • Mevduat Toplayan Bankalar Hariç Anonim Ortaklıkların Çıkaracakları Tahvil, Finansman Bonosu ve Diğer Borç Senetleri Sınırlarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı (86/11130) yayımlandı.
Aralık
 • Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin İhracına ve Halka Arzına Dair Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.
 • Finansman Bonolarının İhracına Dair Esaslar düzenlendi.
1985
Mart
 • İlgili Yönetmelik uyarınca SPK'ya verilen görev gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının İlk Genel Kurul Toplantısı ve Bu Toplantıya Katılacak Üyelere İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Nisan
 • Nakit Karşılığı Sermaye Artırımında Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun Tabi Tutulacağı İşlem Hakkında Esaslar Tebliği yayımlandı.
Mayıs
 • Bağımsız isletme dışı denetimin rolü ve önemi, bağımsız denetim standartları açısından ülke karşılaştırmaları, sorunlar, çözüm önerileri ve Türkiye'deki durum gibi konuların tartışıldığı "İşletmelerde Bağımsız Dış Denetim Semineri" Kurul tarafından Ankara'da düzenlendi.
Haziran
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Teknik İşbirliği çerçevesinde ortaklasa organize edilen ve gerek ilgili düzenleyici kamu kurumları gerekse özel kuruşlardan yerli ve yabancı uzmanlar ile akademisyenlerin katıldığı uluslararası konferanslar serisinin ilki olan "Recent Developments in Capital Markets in Turkey" konulu konferans Çeşme/İzmir'de düzenlendi. Konferansta mali piyasalardaki araç ve kurumların gelişimi, ikinci el piyasaların düzenlenmesi ve hisse senedi piyasalarının geliştirilmesine yönelik teşvik tedbirleri, Türk sermaye piyasasındaki gelişmeler ve bu alandaki çeşitli yabancı ülke deneyimleri çerçevesinde tartışıldı.
Aralık
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) kuruluş ve çalışma esas ve kurallarına ilişkin detaylı düzenlemeler getiren İMKB Yönetmeliği yayımlandı.
 • İMKB açıldı.
1984
Şubat
 • Standart Genel Hesap Planı (SGHP) ve Planın Kullanım Esasları Tebliği ile SPKn. kapsamına giren ortaklıkların ve aracı kurumların; hesaplarının tutulmasında, mali tablolarının düzenlenmesinde ve muhasebe verilerinin kullanılmasında yararlanılacak kural ve ilkelere ve çıkaracakları mali tablolara dayanarak alınabilecek hesap planı ve bunun kullanımına ilişkin esaslar düzenlendi.
 • Borsa bankerliği belgesi (BBB) başvurularına ilişkin değerlendirme sonuçlarının ilgili kurumlara ve kamuya duyurulmasını ve BBB verilinceye kadar yapılacak işlemlerin belirlenmesini amaçlayan Tebliğ yayımlandı ve 6 kuruluşa 1 200,4,' 1984 tarihinden geçerli olmak üzere BBB verilmesi uygun görüldü.
Nisan
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından İstanbul'da "Türkiye'de Sermaye Piyasası Araçları ve Kuruluşları" konulu bir ortak seminer organize edildi. Seminer kapsamında SPKn.'nin getirdikleri, sermaye piyasası araçları ve yardımcı kuruluşları ile sermaye piyasasında halka açıklanan bilgilere ilişkin açıklayıcı Tebliğlerin sunulduğu oturumların yanı sıra, Türkiye'de sermaye piyasasının geliştirilmesi için alınacak tedbirlerin tartışıldığı bir panel düzenlendi.
Ekim
 • Türkiye'de faaliyette bulunan menkul kıymet borsalarının kuruluş, yönetim, çalışma ve denetleme esaslarını düzenleyen, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Kasım
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Üyelerinin Tespitine İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Aralık
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar'da Öngörülen Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri Çıkarılmasına Dair Tebliğ ile bu araçların ihracına ilişkin esas ve yöntemler düzenlendi.
1983
Şubat
 • Standart mali Tablo ve Raporlara İlişkin Esaslar Tebliği ile SPKn. kapsamına giren anonim ortaklıkların ve aracı kurumların bilanço, gelir tablosu, yıllık yönetim ve denetleme kurulu raporları ile bunlara ilişkin ilanların şekil ve esasları düzenlendi.
Mart
 • Yeniden Değerleme Yapan Anonim Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Uyacakları Esaslar Tebliği yayımlandı.
Temmuz
 • Anonim Ortaklıkların ve Yardımcı Kuruluşların Resmi İlanların Yayımına İlişkin Esaslar Tebliği ile, SPKn. ve Tebliğleri gereğince bu kuruluşların yayımlamak zorunda oldukları ilan esasları düzenlendi.
Ekim
 • Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak olan menkul kıymet borsalarının tabi olacakları, Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.
Kasım
 • Kara İştirakli Tahvil (KİT) İhracı Esasları Tebliğiyle Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na dayanılarak KİT çıkarılmasında uyulacak esaslar ve bu tahvillerin nitelikleri düzenlendi.
 • Katılma İntifa Senedi (KİS) İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ile TTK'da yer alan intifa senetleri hakkında hükümler ve sözleşme serbestîsi ilkesine dayanılarak, menkul kıymet niteliğinde olan ve nakit karşılığı çıkarılan KİS düzenlendi.
 • Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarına (MKYO) İlişkin Tebliğ ile SPKn. uygulanmasıyla ilgili olarak MKYO'ların işlevleri, kuruluş şartları, işlemleri ve çalışma esasları düzenlendi.
1982
Ocak
 • İlk SPK Başkanı ve Başkan Vekili ile üyelerinin atama kararnameleri 13.1.1982 tarih ve 17573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu tarih Kurul'un 11.7.1996 tarih ve 33 sayılı toplantısında alınan 959 sayılı kararı ile SPK'nın kuruluş tarihi olarak kabul edildi.
 • SPK kendisine Devlet Yatırım Bankası'nda tahsis edilen bir odada, 25 Ocak 1982 tarihinde ilk toplantısını yaptı.
 • Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlanarak bu bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ile bunlara para yatıranların haklarının güvence altına alınmasına yönelik esaslar belirlendi.
Şubat
 • SPKn.' ye Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ile menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıkların zorunlulukları ve SPKn. yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olup nitelikleri gereği SPKn. kapsamına giren ortaklıkların yerine getirmeleri gereken yükümlülükler düzenlendi.
Mart
 • Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak hisse senetlerini satış için halka arz eden anonim ortaklıkların uymaları gereken esaslar belirlendi.
Mayıs
 • Hisse Senediyle Değiştirilebilir Tahvillere (HDT) İlişkin Esaslar Tebliği ile HDT'lerin şekil, çıkarılma ve değiştirilme şart ve usulleri belirlendi.
Haziran
 • Borsa Bankerliği Belgesi (BBB) Verilmesine İlişkin Yönetmelik ile BBB verilmesinde aranacak şart ve nitelikler ve bankerlerin faaliyetleri sırasında uyacakları koşullar düzenlendi.
 • Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği yayımlanarak aracılık faaliyetlerinin kapsamı ve aracı kurumların uymaları gereken kurallar belirlendi.
Eylül
 • Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı KHK'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu KHK'ya Bazı Maddeler Eklenmesine Dair KHK (KHK/45) ile:
  - Ek listede yer alan kuruluşlar dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin (bankalar hariç) aracılık amacıyla menkul kıymetlerin alım satım isleriyle uğraşmaları yasaklandı ve listede sayılan kuruluşların hukuki ve mali bünyelerini 30 200,11,' 1982 tarihine kadar SPKn.'ye intibak ettirerek BBB almak üzere SPK'ya başvurmaları zorunluluğu getirildi,
  - Menkul kıymetlerin alım satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların tabi olacakları esaslar ve bu kuruluşların önceki işlemlerinin tabi olacağı esaslar belirlendi,
  - Tahvil arz ve talebi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve tahvil piyasasının istikrarını sağlamak amacıyla tüzel kişiliği haiz Menkul Kıymetler Tanzim Fonu kuruldu ve Fonun kaynakları ve işleyiş esasları düzenlendi. Fonun yönetiminin SPK'ya ait olduğu ve Fon işlemlerinin SPK tarafından alınan kararlar dairesinde T.C. Merkez Bankası tarafından yürütülmesi öngörüldü.
 • Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun işleyişini düzenleyen Yönetmelik ile Fon kaynakları, Fon'dan yararlanacak kuruluşlar ve yararlanma esasları, Fon'un işleyişi ve Fon'a ilişkin belge, kayıt ve defterlere ilişkin esaslar belirlendi.
Ekim
 • Anonim Ortaklıkların Tahvil İhraçlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile halka arz edilmek üzere veya halka arz edilmeksizin tahvil ihraç edecek ortaklıkların uymaları gereken esaslar belirlendi. (Konuyla ilgili ilk düzenlemeler olan 1982 200,2,' ve 200,5,' aylarında çıkarılan tebliğler bu düzenleme ile yürürlükten kaldırıldı.)
Aralık
 • SPKn.'ye uyum sağlamaları amacıyla, menkul kıymetlerini halka arz etmiş bulunan ortaklıklara yönelik olarak Esas Sözleşmelerde 2499 Sayılı Kanuna Göre Yapılması Zorunlu Değişiklikler ile Bunlar İçin Gerekli Nisaplara İlişkin Esaslar Tebliği yayımlandı.
1981
Ocak
 • Banker Krizi
Temmuz
 • 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) yürürlüğe girdi.
1980
Ocak
 • Neo-Liberal Ekonomik Politikalara Geçiş - "24 Ocak Kararları"