KOBİ'LERİN HALKA AÇILMALARININ FAYDALARI
Anonim ortaklık statüsünü haiz KOBİ'lerin halka açılmalarının ve paylarının borsada işlem görmesinin çeşitli faydaları bulunmakta olup, söz konusu faydalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1.  Kaynak İhtiyacının Karşılanması
KOBİ’lerin paylarının halka arz edilerek satılması ile birlikte şirketler önemli büyüklükte bir kurumsal finansman kaynağına ulaşma imkânına sahip olmaktadır. Bu kaynak geri ödenmesi gereken geçici bir kaynak olmayıp, kalıcı niteliktedir. Halka açılan bir şirketin gelecekte tekrar paylarını halka arz etmek veya halka arz edilmeksizin satmak suretiyle ya da ihraç edeceği borçlanma araçları ve kira sertifikası gibi borca dayalı araçlarını yatırımcılara satmak suretiyle sermaye piyasalarından yeniden kaynak temin etme imkânı kolaylaşmaktadır. Bunun yanı sıra halka açılma şirketlerin kurumsal yapılarını ve bilinirliğini artırdığından daha uygun şartlarda finansman sağlanabilmesine neden olmaktadır.

2.  Ortaklara Likidite Sağlanması
Halka açık şirketlerin payları borsada işlem görmekte olup, payların borsada işlem görmesi organize piyasada sağlıklı bir fiyat oluşmasına ve yatırımcıların bu fiyat üzerinden alım-satım yapabilmelerine olanak tanımaktadır. Bu piyasada ortakların şirket paylarını mümkün olan en kısa sürede piyasada gerçekleşen arz ve talebe göre belirlenen fiyat üzerinden alma ve satma imkânı bulunmaktadır. Böylelikle şirket ortaklarının sahip oldukları payları vakit ve değer kaybetmeden satmaları ya da satın almak istedikleri payları piyasa fiyatından satın almaları mümkün olmaktadır.

3.  İtibar Görme
Halka açık şirketler, sermaye piyasası mevzuatında yer alan yükümlülüklere uyması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetim ve gözetimine tabi olması nedeniyle, istikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmekte olup, söz konusu şirketler diğer şirketlere göre daha fazla itibar görmektedir. Bu nedenle, şirketin nitelikli işgücüne erişimi, ürettiği mal ve hizmetleri daha düşük maliyetle pazarlayabilmesi diğer şirketlere göre daha kolay olmaktadır.

4.  Yaygın Tanıtım
Halka açık anonim ortaklık olmanın beraberinde getirdiği kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte şirketler daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelmektedir. Bu durum yatırımcıların ortaklık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve şirketin basında daha fazla yer almasına yol açmaktadır. Yatırımcılar, müşteriler, borç verenler, kamu kurumları nezdinde halka açık şirketler halka kapalı şirketlere göre daha yaygın olarak tanınmaktadır. Bu durum, şirketi faaliyet gösterdiği sektörde ve diğer rakiplerine kıyasla avantajlı bir konuma getirmektedir.
 
5.  Kurumsal Yönetimin Tesis Edilmesi
Ülkemizde ve dünyada KOBİ'lerin büyük bir kısmı aile şirketlerinden oluşmaktadır. Bu durum aile menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında çıkar çatışmalarının meydana gelmesine, şirketlerin yönetim zafiyeti yaşamalarına ve ömürlerinin kısıtlı olmasına neden olabilmektedir. Ancak, şirketlerin halka açık hale gelmesi ile mülkiyet ve yönetim ayrılabilmekte ve bu suretle profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeleri söz konusu olabilmektedir. Öte yandan, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde halka açık şirketlerin ilişkili taraflarla, yönetim kurulu, pay sahipleri, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ile birlikte halka açık KOBİ'lerde kurumsal yönetimin tesis edilmesi kolaylaşmaktadır. Böylelikle, şirketlerin yönetiminde etkinlik sağlanmakta ve şirketlerin ömrünün belirli kişilerle sınırlandırılmasının önündeki engeller ortadan kaldırılmaktadır.
 
KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILABİLECEK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Anonim ortaklık statüsünü haiz KOBİ'ler ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasından fon sağlayabilirler.

Şirketlerin sermaye piyasasından ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası aracı (pay) ihracı yoluyla finansman sağlamaları mümkün olmakla birlikte, şirketlerce sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan farklı nitelikteki sermaye piyasası araçlarının ihracı yoluyla da finansman sağlanması mümkündür. Bu çerçevede, KOBİ’lerin pay ihracı dışında, borçlanma aracı ihraç ederek finansman sağlamaları ya da faizsiz finansman araçlarından olan kira sertifikalarını ihraç ederek fon temin etmeleri de söz konusu olabilmektedir.