SERMAYE PİYASASI KURULU          18.02.2022
           
İHRAÇÇILARIN LEI KODU (LEGAL ENTITY IDENTIFIER/ TÜZEL KİŞİ KİMLİK KODU) ALMASI HAKKINDA DUYURU

     6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 87 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında “Kurul, veri depolamada etkinliğin artırılması amacıyla, Türkiye’de finansal işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin, Kurulca belirlenecek bir kurumdan tanımlayıcı bir kod veya numara almalarını zorunlu tutabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca 08.08.2019 tarih ve 44 sayılı Kurulumuz toplantısında; sermaye piyasası aracı ihraçlarında ISIN tahsis sürecinde ihraççıların LEI (Legal Entity Identifier/ Tüzel Kişi Kimlik Kodu) kodu alması zorunlu hale getirilmiş olup anılan Kurulumuz kararı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından 21.11.2019 tarihli 871 numaralı genel mektupla ihraççılara duyurulmuştur. Ayrıca MKK tarafından 18.06.2020 tarih ve 1684 ile 02.10.2020 tarih ve 1751 numaralı duyurular yapılarak LEI kodunu henüz iletmeyen ihraççıların gerekli bildirimleri 31.10.2020 tarihine kadar yapmaları hususunda gerekli hatırlatmalar yapılmıştır.

     Yapılan incelemede halen bazı ihraççıların LEI kodu tahsis süreçlerini tamamlamadığı görülmüş olup, sermaye piyasası mevzuatına ve alınan Kurul kararına aykırılığın giderilmesi ve idari yaptırımlara konu oluşturmaması adına ihraççıların LEI kodu tahsislerini en kısa sürede tamamlayarak MKK’ya gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

     İlgililere saygıyla duyurulur.