Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan  “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda da yer alan “Proje Finansmanı Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Menkul Kıymetlere” ilişkin Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde SPKn’nun 61/B maddesi ve piyasadan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan “III-61/B.1 sayılı “Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemelerle; sermaye piyasalarında, proje gelirlerine dayalı olarak ihraç edilecek Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ile kamu hizmeti niteliği taşıyan, yoğun sermaye isteyen ve uzun vadeli projelerin yatırımlarında sermaye piyasalarının etkin bir şekilde kullanılmasına imkan tanınmaktadır. Tebliğ ile;
 
  • Proje finansmanı fonu kurulmasına ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına,
  • Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıkların niteliklerine,
  • Fonun işleyişine,
  • Projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tebliğe erişmek için tıklayınız