22/6/2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (Pay Tebliği)’ne payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğünü düzenleyen 27 nci maddenin eklendiği “Pay Tebliği (VII-1281.)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Pay Tebliği’ne eklenen 27 nci madde ile;
 
1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının; 
a) İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da 
b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,
ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde Kurulun onayına sunulması,
 
2) Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için Pay Tebliği’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye yapılacak başvuru öncesinde de, Kurulca onaylanan bilgi formunun Kamuyu Aydınlanma Platformu’nda ilan edilmesi,
 
öngörülmektedir.
 
Diğer taraftan, Pay Tebliği’ne eklenen 27 nci madde kapsamında düzenlenmesi gerekli olan pay satış bilgi formuna ilişkin “VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Pay Satışlarında Kullanılacak Pay Satış Bilgi Formu Formatı ve Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz” (Format ve Kılavuz) hazırlanmıştır.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.