Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret AŞ’nin (Şirket) işlem ve faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi neticesinde; Şirket sermayesini temsil eden payların satın alınması için genel bir çağrıda bulunularak kar payı vaat edilmesi ve bu genel çağrının devamında pay satışlarının gerçekleştirilmesi nedeniyle; SPKn’nun ‘Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ başlıklı 109 uncu maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan suçun unsurlarının tekemmül ettiği tespit edilmiştir.
Bu kapsamda;
a) Şirket’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ahmet Nurettin ÇELİK hakkında SPKn’nun 109 uncu maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere SPKn’nun 115 inci maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
b) Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve SPKn’na aykırı ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılmasını teminen SPKn’nun 91 inci maddesi kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasına,
karar verilmiştir.
Yatırımcılar açısından telafisi güç zararların doğmaması ve mağduriyet yaşanmamasını teminen, suç teşkil eden bu nitelikteki girişimlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.