Kurulumuz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Nestor Advisors işbirliği ile çalışmalarına 2015 yılı Kasım ayında başlanılan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” başlıklı proje kapsamında hazırlanan rapor, rehber ve formlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.12.2017 tarihli toplantısında görüşülerek, projenin kamuoyunun bilgisine sunulması ve proje çıktılarının uygulama hazırlık sürecinde kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
 
Projenin amacı, payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin, kurumsal yönetim düzenleme ve ilkelerini etkin biçimde uygulaması, raporlaması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu alandaki gözetiminin geliştirilmesidir. Bundan sonraki süreçte, kurumsal yönetim raporlama çerçevesinin proje kapsamında hazırlanan “Uyum Raporu Formatı” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” kullanılarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmasının sağlanması ve ilgili Formların, kurumsal yönetim uyum beyanını içeren yıllık faaliyet raporlarının bir parçasını teşkil etmesi öngörülmektedir. 2018 yılı içerisinde, formlara ve formların kullanımına yönelik eğitim ve koordinasyon toplantılarının yapılması, yeni kurumsal yönetim raporlama çerçevesinin de 2018 yılı faaliyet raporlarıyla hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.