Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları belirlemek üzere, “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1)” 01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme işlemleri; halka açık anonim ortaklıkların varlıklarının  ve gayrimenkullerinin değerlemesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi kurumların alım satım işlemlerininin gerçeğe uygun değer üzerinden yapılabilmesi ve varlıkların finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yer alabilmeleri için ihtiyaç duyulan bir sistemdir.

Sermaye piyasaları için taşıdığı bu önem nedeniyle Kurulumuz, Ülkemizde sermaye piyasası alanında gayrimenkul değerleme uzmanlığı mesleğinin oluşturulması, geliştirilmesi ve kurumsallaşmasına ve ayrıca değerleme standartlarının geliştirilmesine büyük önem vermekte ve öncülük etmektedir.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan III-62.1 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Seri:VIII, No:45 sayılı “Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ” 06.03.2006 tarih ve 26100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili Tebliğ sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptırılacak değerleme işlemlerinde uygulanması zorunlu değerleme standartlarını belirlemişti. Anılan tarih itibariyle International Valuation Standards Council (IVSC, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi) tarafından yayımlanmış Uluslararası Değerleme Standartları (Standartlar) Kurulumuzca çevirisi yapılmak suretiyle Seri:VIII, No:45 sayılı Tebliğ ekinde kamuya duyurulmuştu.

Gelinen aşamada değerleme standartlarının güncellliğinin sağlanması için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile birlikte yürütülen çalımalar sonucunda; Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi tarafından yayımlanmış güncel Standartlar ile birlikte Standartlara ilişkin ek açıklamalar getiren Teknik  Bilgi Notları ve Terimler Sözlüğü hazırlanmış ve bugün itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

Uluslararası Değerleme Standartlarının güncel uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi ile, ülkemizde hazırlanan değerleme raporlarının uluslararası alanda kabul edilebilirliğinin artırılması ve kurumsal bir gayrimenkul finansman sisteminin oluşturulmasına katkı sağlanmasının yanı sıra gayrimenkullerin değerlerinin gerçeğe uygun biçimde takdir edilmesi ile bunların sahibi olan ortaklıkların pay değerlerinin de sağlıklı olarak oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Söz konusu Tebliğ metni ve standartlar (TDUB, TSPB) için tıklayınız.