Kurulumuzun 21.07.2016 tarihli halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine dair duyurusuna ilişkin olarak 25 Temmuz itibariyle 35’i aşkın Şirketimiz kendi paylarında geri alım yapacaklarına ilişkin özel durum açıklaması yapmıştır.

Yatırımcılarını korumak amacıyla geri alım programı açıklayan ve bundan sonra açıklayacak tüm şirketlerimize teşekkür ediyoruz.

Hem uygulama birliği sağlamak hem de şirketlerimizi ve yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla söz konusu Karar’ın uygulanmasına yönelik aşağıdaki ek açıklamanın yapılması uygun görülmüştür:
 
 1. 21.07.2016 tarihindeki duyuru, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği’nde (Tebliğ) düzenlenen yetkilendirme ve %10’luk sınır ile günlük işlem miktarı ortalamasının %25’inin geçilemeyeceğine ilişkin işlem esasının ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasını içermektedir.
 2. Mevcut durum itibariyle, söz konusu %10’luk sınırı aşmış olan halka açık ortaklıklar da duyuru çerçevesinde ilave geri alım gerçekleştirebilecektir. Tebliğ’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki sermaye artırım sürecinde olan halka açık ortaklıklara ilişkin sınırlama yalnızca nakit sermaye artırımı sürecinde olan ortaklıklar için söz konusu olacaktır.
 3. Söz konusu duyuru çerçevesinde yapılacak pay geri alımları, Tebliğ’in yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, halka açık ortaklıkların kendileri tarafından gerçekleştirilecek alımları kapsamaktadır. Ortak, yönetici ve içsel/sürekli bilgilere sahip diğer kişiler tarafından yapılacak alımlar ilgili düzenlemelere tabidir.
 4. Kurulumuz duyurusu çerçevesinde gerçekleştirilecek pay geri alımları öncesinde, asgari olarak söz konusu geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması gerekir.
 5. Şimdiye kadar alınan yönetim kurulu kararlarının söz konusu unsurların tamamını içermemesi durumunda ilave yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması gerekmektedir.
 6. Mevcut durumda yürürlükte olan bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar söz konusu geri alım programını Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütebilecekleri gibi bu ortaklıklarca Kurulumuzun 21.07.2016 tarihli duyurusunda yer alan imkanlardan faydalanılmak istenmesi durumunda konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir.
 7. Kurulumuz duyurusu çerçevesinde gerçekleştirilecek pay geri alımlarında Tebliğ’in 12’nci maddesinin ilk dört fıkrası uygulanmayacaktır. Ayrıca ilgili Tebliğ’in 12’nci maddesinin sekizinci fıkrasının  (a) bendindeki iki iş günlük sürenin beklenmesine de gerek bulunmamaktadır.
 8. Kurulumuz duyurusu çerçevesinde halka açık ortaklıklarca yapılacak pay geri alımlarının borsanın ortaklık paylarının işlem gördüğü pazarında gerçekleştirilecektir.
 9. Duyuru çerçevesinde geri alınan paylar duyuru tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacaktır. 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanacaktır. Söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar Tebliğ’in 19’uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılır veya Tebliğ’deki sınırlamalara uymak kaydıyla süresiz olarak elde tutulabilir.
 10. Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ’in 12’nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.   
 11. Kurulumuz duyurusu çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işleri, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.