30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başlatılan sermaye piyasalarını yeniden yapılandırma çalışmaları AB standartları referans alınmak suretiyle 2013-2015 döneminde yapılan 75 düzenleme ile tamamlanmıştır.

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve devamında yapılan ikincil düzenlemelerle Ülkemizde sermaye piyasası hukuki alt yapısı, kurum ve araçları ile uluslararası standartlara ulaşmıştır. Onun için diyoruz ki Londra ve Frankfurt gibi uluslararası finans merkezlerinde hangi sermaye piyasası kurum ve aracı varsa bizde de var.

Bundan sonraki süreçte tüm paydaşlarımızla birlikte;
- Ülkemizin tasarruf oranının yükseltilmesine katkı sağlamak,
- Sermaye piyasalarına güveni artırmak, istikrarlı bir şekilde büyütmek,
- Şirketlerimizin finansmanında önemli bir yük oluşturan kur ve faiz maliyetlerinin aşağı çekilmesine yardımcı olmak,
- Tasarruf sahipleri için alternatif yatırım imkanları oluşturmak,
- Ülkemizin büyümesine ve ihracatının artmasına katkı sağlamak,
 
hedeflerimiz ekseninde çalışmalarımıza devam edilecektir.
 
Söz konusu hedeflere ulaşılmasında katkı sağlamak üzere Kurulumuz;
 
- Şirketlerimizin halka açılmasını teşvik etmek ve üzerlerindeki finansman maliyetlerini azaltmak,
- Sukuk (kira sertifikası) gibi faizsiz finansman araçlarını yaygınlaştırmak,
-Yerli ve küresel şirketler için İstanbul’u faizsiz finansman ürünleri için bir merkez yapma konusunda katkı sağlamak,
- Ülkemiz için önemli bir değer olan gayrimenkul stokunun menkul kıymetleştirilmesini teşvik etmek,
- Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul finansmanında gayrimenkul sertifikaları başta olmak üzere sermaye piyasası araçlarının kullanılmasına katkı sağlamak,
- Ülkemizin gündeminde olan büyük alt yapı yatırımlarının finansmanında sermaye piyasası araç ve kurumlarını kullanmaya teşvik etmek,
amaçlarıyla,
 
-Halka açılmalarda ve ikincil halka arzlarda,
-Gayrimenkul sertifika ihraçlarında ve
-Sukuk (kira sertifikası) ihraçlarında,
 
alınan Kurul Kayıt ücretlerinde %50 oranında indirim yapılmıştır.
 
Bu vesileyle;
Yatırımcılarımız ve şirketlerimiz üzerindeki maliyetlerin azaltılması ve Ülkemizin küresel finans merkezleri içerisinde rekabet avantajını sürdürebilmesi için, sermaye piyasalarımızda faaliyette bulunan diğer kurumlarımızın da maliyetlerini aşağı çekecek benzer bir yaklaşım göstermeleri konusunda ilgili kurumlarımıza,

hem finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayacağı hem de fon kullanma maliyetlerini azaltabileceği dikkate alınarak kendilerine sunulan sermaye piyasası imkanlarından azami oranda faydalanmalarının şirketlerimize,

tavsiye olarak hatırlatılmasına karar verilmiştir.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SERMAYE PİYASASI KURULU