Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) yürürlüğü sonrası II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği” ile VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği” 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, pay halka arzlarında kullanılacak izahname format ve kılavuzları da Pay Tebliği’nin yürürlük tarihi olan 22.07.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu ikincil düzenlemeler ile pay izahname format ve kılavuzları hazırlanırken Avrupa Birliği (AB) müktesebatı göz önünde bulundurularak AB standartlarına uygun düzenlemeler Kurulumuzca hayata geçirilmiştir. Kurulumuzca, pay izahname formatlarının AB mevzuatına eşdeğer sayılabilmesine yönelik olarak Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’ne (ESMA) yapılmış olan başvuru kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, pay halka arzlarında kullanılacak izahname format ve kılavuzlarında güncelleme yapılması gereği doğmuş olup, Kurulumuzun pay halka arzlarında kullanılacak izahname format ve kılavuzları yenilenmiştir. 
 
Bu çerçevede, pay halka arzlarında kullanılacak izahname format ve kılavuzlarında yapılan ana değişikliklere aşağıda yer verilmektedir;
  • Özet dokümanı AB standartları uyarınca revize edilmiştir.
  • İzahnamenin sorumluluğunu yüklenen kişilerin vermiş oldukları beyanların içeriği değiştirilmiş ve izahnamede yer alan bilgilerin kaynağı olan uzman kuruluş raporlarını hazırlayan kuruluşlardan da sorumluluk beyanı alınması uygulamasına geçilmiştir.
  • Çeşitli konularda izahnamede ek bilgilere yer verilmesi yönünde değişiklikler yapılmıştır.
Diğer taraftan, pay halka arzlarında kullanılacak format ve kılavuzlarda yapılan değişiklikler paralelinde, izahname düzenleme muafiyeti kapsamında hazırlanması gereken duyuru metni, payların halka arzında kullanılacak tasarruf sahiplerine satış duyurusu, payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan bilgi formu ve ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgeleri formatları ile bu belgelerin hazırlanmasına ilişkin kılavuzlar da yenilenmiştir.
 
Kurulumuza işbu duyuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda yeni format ve kılavuzların kullanılması gerekmektedir.

Söz konusu format ve kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.