6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan ve 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun II-31.1 sayılı “Borçlanma Araçları Tebliği” ile 23/1/2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” hükümlerinde ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.

Borçlanma Araçları Tebliği Taslağı ile;
  • Tahsisli satışlarda asgari 100.000 TL’lik birim nominal değer şartı getirilmiştir.
  • Yurt dışında yapılacak ihraçlarda, tertip ihraç belgesinin onaylanması uygulaması kaldırılmış, her tertibin satışından önce satışa ilişkin bilgilerin elektronik imzalı olarak Kurula iletilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  • Yurt içinde borçlanma aracı ihracı için zorunlu kredi derecelendirmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. İhraç limiti hesaplamasında değişiklik yapılmıştır.
  • Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Mevcut Tebliğde yalnızca bankalara tanınmış olan, ihraç edilmiş borçlanma araçlarının ikinci el piyasada geri alınması imkanı tüm ihraççılara tanınmıştır.
 
Özel Durumlar Tebliği Taslağı ile;
  • Fon kullanıcıları Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.
  • Tebliğin 11/4 maddesinde belirtilen işlemlerin sadece borsada gerçekleştirilen satış işlemleri olduğu, satışa ilişkin açıklama yapılmasına rağmen satış yapılmazsa bu durumun gerekçeleriyle birlikte açıklanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
  • Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden ve payları borsada işlem görmeyen ihraççılara ilişkin Tebliğin 21/1(e) bendi yeniden kaleme alınarak, ihraççının finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde meydana gelen ve borçlanma aracı sahiplerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerin ve olayların kamuya açıklanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
 
Tüm kişi ve kuruluşlar 18.12.2015 tarihine kadar; e-posta adreslerine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
           
Borçlanma Araçları Tebliği Taslağı için tıklayınız.

Özel Durumlar Tebliği Taslağı için tıklayınız.