30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemeler kapsamında hazırlanan  ve 13.6.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ), ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde değiştirilmesi gündeme gelmiştir.

Tebliğ taslağında öne çıkan konular aşağıda yer almaktadır:
  • Varlık kiralama şirketlerinin, sermaye piyasası araçları borsada işlem görünceye kadar ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülükleri kaldırılmaktadır.
  • Tasfiye halindeki işletmelerin Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu uyarınca finansal rapor yerine geçen belgeleri düzenlemeleri halinde Tebliğ kapsamında finansal rapor düzenleme yükümlülüklerinin yerine getirilmiş sayılacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
  • Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin ihraç eden halka açık olmayan işletmelerin finansal raporlarının Kurula bildirimi ve kamuya açıklanma usulleri yeniden düzenlenmektedir,
  • Bağımsız denetim yükümlülüğüne ilişkin 2014/7549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olmayan halka açık işletmelerin finansal raporlama yükümlülüklerini düzenleyen Seri: XI, No: 1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmakta ve söz konusu işletmeler genel düzenlemelere tabi kılınmaktadır.
  • Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi yurtdışında yerleşik olan işletmeler, ana ortaklığı ile aynı anda veya öncesinde finansal raporlarını kamuya açıklayamaması veya Kurula bildirememesi durumunda hazırlayacakları özet finansal veriler ve finansal raporlamaya ilişkin esaslar açıkça düzenlenmektedir.
 
Tüm kişi ve kuruluşlar Tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 18.12.2015 tarihine kadar msdfr@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
 
Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.