30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan Kurulumuzun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 12 nci maddesinde, Kanun’un 12’nci maddesi kapsamında halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan sermaye koyma borcunun ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsuben yerine getirilmemesinin esas olduğu düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ taslağı ile sermaye piyasalarında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup suretiyle yerine getirilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken hususlar Kanun’un Kurulumuza verdiği yetki kapsamında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

   a) Halka açık ortaklık açısından nakit dışı varlık devralınması işleminin yeniden yapılandırma faaliyetinin bir parçası olması gerektiği düzenlenmiş, işlem sırasında uyulması gereken farklı sayısal kriterler belirlenmiştir.

   b) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıllık süre geçmeden bu tür işlemleri yapamayacakları, ayrıca bu şekilde gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımlarının üç yıllık hesap dönemi içerisinde bir defa gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. 

   c) Bu şekilde gerçekleştirilecek sermaye artırımları nedeniyle ihraç edilecek payların sermaye artırımının tescilinden itibaren iki yıl boyunca borsada satılamayacağı düzenlenmiştir.

Tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 12.09.2014 tarihine kadar spkpaytebligtaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
  • Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı için tıklayınız.