Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan III.59-1 sayılı “Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) 21.01.2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Uygulamanın sağlıklı olarak yönlendirilebilmesini ve teminatlı menkul kıymet ihracına daha fazla işlerlik kazandırılabilmesini teminen hazırlanan “Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”na buradan ulaşılabilir.
Tebliğ değişikliği ile:
 
  • Hizmet sağlayıcılık faaliyetinin varlık yönetim şirketleri tarafından da yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.
  • Yedek hizmet sağlayıcı belirlenmesi ihtiyari hale getirilmektedir.
  • Türev araçların karşı taraflarının sahip olmaları gereken derecelendirme notu yatırım yapılabilir seviye olarak yeniden belirlenmekte; türev araçların teminat uyum ilkelerinin kontrolünde etkin olarak kullanılabilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır.
  • Teminat varlıklardan tahsil edilen nakdin teminat uyum ilkeleri ihlal edilmediği ve ihraççının yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe serbest tasarruf edilebilmesi hususuna netlik kazandırılmaktadır.
  • Teminat varlıkların idaresine ilişkin esaslar netleştirilmekte, teminat varlıkların idaresinde dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar belirlenmektedir.
  • Teminat defterinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye günlük olarak iletilmesinin istisnaları düzenlenmektedir.
  • İpotek teminatlı menkul kıymet ihraçları kapsamında yapılacak stres testi senaryolarında teminat fazlası oranının yalnızca zorunlu olan kısmının ikame varlıklardan oluşmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
  • Yurt dışı ihraçlarda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler  açık bir şekilde düzenlenmektedir.

Tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 04.08.2014 tarihine kadar tmk@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.