6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları kapsamında aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin önemli değişiklikler getiren III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) 11.07.2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yatırım Hizmetleri Tebliği’ni tamamlamak üzere III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) hazırlanmış olup, aracı kurumların kuruluşu, yatırım kuruluşlarının genel faaliyet şartları ve yükümlülüklerini düzenleyen bu Tebliğ ise 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğler, geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olup, yatırım kuruluşlarının mevcut faaliyet izinlerini yeni Tebliğlere uygun olarak yenilemek üzere 01.07.2015 tarihine kadar Kurul’a başvurması gerekmektedir.
Bu çerçevede Tebliğlerin uygulanmasına yönelik olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’e dayanılarak hazırlanan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber” (Rehber) Kurul’un i-SPK.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olup, Rehber’e buradan ulaşılabilir.
Kurul İlke Kararı’na Bağlanan Önemli Hususlar
Kurul’un i-SPK.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen, Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerinin uygulanmasına yönelik esasların belirlendiği Rehber’de;
 
 • Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ile ilgili olarak verilecek yönlendirici tavsiyelerin yatırım danışmanlığı faaliyetinden istisna tutulmasına,
 • Genel yatırım tavsiyelerinin yalnızca aracı kurum, banka ve portföy yönetim şirketleri tarafından müşteriyle bire bir paylaşılabileceğine, genel yatırım tavsiyesinin müşteriyle yüz yüze veya telefonda sözlü olarak paylaşılmasının, bire bir paylaşım olduğuna, yatırımcıların/müşterilerin bir kısmına veya tamamına e-posta veya kısa mesaj yoluyla genel yatırım tavsiyeleri gönderilmesinin veya raporların yatırımcıya/müşteriye elden verilmesinin bire bir paylaşım olarak değerlendirilmeyeceğine,
 • Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören paylar ve Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören paylara dayalı türev araçlar üzerinde portföy aracılığı faaliyeti yapılamayacağına,
 • Aracı kurumların banka şubelerinde yatırım danışmanlığı da dahil olmak üzere hizmet verebilmesi için mevzuatta aranan şartları gerçekleştirerek şube açmasının gerekli olduğuna, bu şubelerin banka şubeleri ile aynı adreste ayrı bir mekan tahsis edilmek suretiyle örgütlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı açısından bir engel bulunmadığına,
 • Bankaların 01.07.2014 tarihinden itibaren paylara dayalı tezgahüstü türev araç işlemi yapamayacaklarına, diğer bir deyişle paylara dayalı türev araçlarda portföy aracılığı faaliyetinde bulunamayacaklarına, bu tarihten sonra yalnızca açık pozisyonların kapatılmasına yönelik işlem yapabilmelerine,
 • Aracı kurumların 01.07.2014 tarihinden önce imzalamış olduğu dışarıdan hizmet alımı sözleşmelerinin 01.07.2015 tarihine kadar Yatırım Kuruluşları Tebliği’nde yer alan esaslara uygun hale getirilmesi gerektiğine,
 • 01.07.2014 tarihi itibariyle yatırım kuruluşlarında irtibat bürosu sorumlusu, müşteri temsilcisi, türev araçlar müşteri temsilcisi, borsa üye temsilcisi, takas ve operasyon sorumlusu veya türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu olarak istihdam edilen ya da bu tarihten önce herhangi bir dönemde bu görevlerde istihdam edilmiş olan kişilerden lise mezunu olanların, aynı veya farklı yatırım kuruluşlarında, bu unvanlardan biriyle görev yapmaya devam edebilmelerine,
 • Bankaların mevcut acentelik faaliyetleri kapsamında, örneğin bankanın emir iletimine aracılık faaliyeti izni almak üzere 01.09.2014 tarihinde Kurul’a başvurması durumunda, 01.07.2014 tarihinden Kurul’un başvuruya cevap verdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde, müşterilerinin pay alım-satım işlemlerine aracılık etmesinin mümkün olduğuna,
 • Yeni müşteriler açısından çerçeve sözleşme imzalatılması, uygunluk testinin yapılması ve müşteri sınıflandırması gibi uygulamalara 01.07.2014 tarihi itibarıyla değil, Kurul’dan yeni düzenlemeler çerçevesinde izinler yenilendiği tarih itibarıyla başlanabileceğine, mevcut müşteriler açısından söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Kurul’dan izin alınmasından itibaren ayrıca 1 yıllık süre olduğuna,
 • 01.07.2014 tarihinden sonra yeni bir alanda dışarıdan hizmet alımı, marka kullanımı, ortaklık yapısı değişikliği veya bir faaliyet izni alınması gibi yeni tesis edilecek ve geçiş süresi gerektirmeyen işlemlerin Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerine uygun olarak yürütülmesi gerektiğine
karar verilmiştir.
Rehber’de Yer Alan Konu Başlıkları
Rehber’de Tebliğlere ilişkin olarak konular itibarıyla karara bağlanan uygulama esasları aşağıda yer almaktadır.
 
 • Yatırım Fonlarıyla İlgili Yatırım Danışmanlığı İstisnası
 • Uygunluk ve Yerindelik Testleri
 • Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi Olmayan Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Fonlarıyla İlgili Sunabilecekleri Diğer Hizmetler
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Genel Yatırım Tavsiyeleri
 • Portföy Aracılığı Faaliyeti
 • Banka Şubelerinde Örgütlenme
 • Bankaların Türev Araç İşlemleri
 • Saklama Hizmeti
 • Dışarıdan Hizmet Alımı
 • Yatırım Kuruluşlarında Çalışan Personel
 • Geçiş Süresi
 • Diğer Hususlar
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.