A) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52’nci ve 54’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan III-52.1 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) 09.07.2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yatırım fonları tarafından Tebliğ kapsamında Kurulumuza yapılacak şemsiye fon kuruluşu, şemsiye fona bağlı fon ihraç başvuruları ile şemsiye fon içtüzük/izahname değişikliği başvurularında Kurulumuz internet sitesinde yer verilen başvuru formları ve standart metinlerin kullanılması gerekmektedir. Öte yandan Tebliğ’e uyum amacıyla yapılan başvurularda da şemsiye fon kuruluşu ile şemsiye fona bağlı fon ihraç başvurularına ilişkin formlar ile standart metinler kullanılmalıdır. Söz konusu formlara ve metinlere buradan ulaşılabilir.

B) “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” (Rehber) Kurulumuzun 20.06.2014 tarihli ve 2014/18 sayılı Bülteni’nde duyurulmuş olup Rehber’e buradan ulaşılabilir. Rehber’in (12.3.) nolu bölümünde düzenlenen Tebliğ’in Geçici 1. ve 2. maddelerine ilişkin uygulama esaslarına aşağıda yer verilmekte olup, Tebliğ’in yayım tarihi (09.07.2013) ile yürürlük tarihi (01.07.2014) arasında olan dönem “ara dönem” olarak nitelendirilmiştir.
 
 1. 09.07.2013’den önce kurulmuş veya payları ihraç edilmiş olan yatırım fonları tarafından, en geç 01.07.2015 tarihine kadar Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması zorunludur. Aksi takdirde, kurucu tarafından içtüzük veya izahnamenin ticaret sicilinden terkin ettirilmesi için Kurula başvurulması gerekir. Bu süreçte tasfiye olacak olan fonlar Rehber’in (11) nolu bölümünde yer alan esaslara tabidir.
 2. i) 09.07.2013’den önce kurulmuş veya payları ihraç edilmiş olması kaydıyla, ara dönemde başka bir fona dönüştürülen veya birleştirilen fonlar,          
  ii)
  Şemsiye fonun 09.07.2013’den önce kurulmuş olması şartıyla anılan şemsiye fona bağlı fonun/fonların katılma paylarının ara dönemde ihraç edildiği durumlarda şemsiye fona bağlı alt fonlar
  iii) Yatırım dönemi 01.07.2015’den önce sona erecek garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlar 01.07.2015’e kadar geçerli olan uyum süresinden yararlanabilirler.
 3. Ara dönemde kurulmuş olan fonlara ilişkin olarak;
  i) Fonun mevcut kurucusunun Tebliğ’e uyum sağlamak amacıyla devre ilişkin içtüzük değişikliği talebiyle en geç 01.07.2014 tarihi itibariyle Kurula başvurmuş olması gerekmektedir.
  ii) Bu fonların kuruculuğunu devralacak portföy yönetim şirketinin de, fonların devir tarihi itibariyle esas sözleşmesi ile yapı ve organizasyonunu III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Portföy Yönetim Tebliği) düzenlemelerine uygun hale getirmek üzere en geç 01.07.2014 tarihi itibarıyla Kurula başvurmuş olması gerekmektedir.  
 4. Fon Tebliği’nin Geçici 2. maddesi çerçevesinde, 01.07.2014 tarihinden önce yapılmış ancak Kurul tarafından sonuçlandırılmamış olan başvurular Fon Tebliği hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. 01.07.2015’e kadar geçerli olan uyum süresinden yararlanan fonlar tarafından ise uyum süresi boyunca Kurula yalnızca Fon Tebliği’ne uyum veya tasfiye başvurusu yapılabilecektir..
 5. Tebliğ’in yürürlüğe gireceği 01.07.2014 tarihinden sonra ise uyum amaçlı içtüzük değişikliği yapılmadan önce içtüzük değişikliği yapılmaksızın,
  i) Tebliğ’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon hesabına mevduat/katılma hesabı açılması, fon katılma payları (borsa yatırım fonu dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapılması,
  ii) İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yapılacak yatırımlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için ihraççı sınırının  %25 olarak uygulanması,
  iii) Fon portföyündeki kıymetli madenlerin Türkiye’de kurulu borsalarda ödünç verilmesine ilişkin üst sınırın kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin %75’i olarak uygulanması,
  iv) Fon katılma payları Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFDP) işlem gören fonları pay alım satımının TEFDP’de uygulanan alım satım kuralları (saatler, marj vb.)  çerçevesinde gerçekleştirilmesi
  mümkündür.
 6. 01.07.2015 tarihine kadar geçerli olan uyum süresinden yararlanabilecek fonlara ilişkin olarak; Tebliğ’e uyum sağlanması amacıyla yapılacak başvuru öncesinde portföy yönetim şirketleri ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde fonlara ilişkin gerekli yapı ve organizasyonun (örneğin, yeni kurucunun Portföy Yönetim Tebliği hükümlerine uyum sağlamış olması ve portföy saklayıcısının belirlenmesi) oluşturulmuş olması ve yeni yapıya ilişkin gerekli değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için Kurul internet sitesinde yayımlanan ilgili başvuru formları ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Kurula iletilmesi zorunludur.
 7. Halihazırda, belirli bir yatırımcı kitlesine satılan ve unvanlarında “Özel Fon” ibaresi yer almayan fonlar tarafından, fonların TEFDP’de alım satımına ilişkin olarak Rehber’in (6.7.) nolu bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde TEFDP’de katılma payı alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihe kadar, fon unvanlarının “Özel Fon” ibaresi yer alacak şekilde değiştirilmesine yönelik olarak içtüzük/izahname değişikliği talebiyle Kurulumuza yapılacak başvurular (4) nolu madde kapsamında değerlendirilmeyip, sonuçlandırılacaktır.
 8.  Tebliğ’e uyum sağlanması amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin olarak ise;
  i) Başvuruların, Tebliğ’in tüm hükümlerine (portföy saklayıcısına ilişkin şartlar, portföy sınırlamaları, şemsiye fon yapısı ve diğer hükümler) uyum sağlanması amacıyla yapılması ve kurucusu olunan tüm fonları kapsaması zorunludur. Kısmi uyum amaçlı başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Öte yandan, aynı kurucunun fonlarının farklı portföy yönetim şirketlerine devrolacak olması halinde kurucu değişikliği başvurusu ayrı olarak yapılabilir. Şu kadar ki, aynı portföy yönetim şirketine devredilecek tüm fonlara ilişkin başvuruların tek seferde yapılması gerekir.
  Ara dönemde kurulmuş olan fonlara ilişkin olarak Tebliğ’e uyum sağlanması amacıyla yapılacak başvurunun, bu bentte yer alan esaslara göre fonun mevcut kurucusunun kurucusu olduğu ve ara dönemde kurulmamış diğer fonları kapsaması zorunlu değildir.
  ii) Fonu devralacak portföy yönetim şirketinin de eşzamanlı olarak başvuruda bulunması gereklidir.  
   
C)  Asgari içeriği 16.05.2014 tarihinde Kurulumuz internet sitesinde duyurulmuş olan uygunluk ve yerindelik testinin yeni içeriğine buradan ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.