6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü hariç diğer hükümleri 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
            Tebliğ’in  “Yatırım fonu katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetine ilişkin esaslar” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında portföy yönetim şirketinin diğer şirketlerin kurucusu olduğu fon katılma paylarının pazarlaması ve dağıtımını yapabilmesi için diğer şirketler ile sözleşme imzalamasının zorunlu olduğu, dördüncü fıkrasında ise, portföy yönetim şirketinin fon katılma payı alım satım talimatlarını ancak talimat veren kişiler ile sözleşme imzalamak koşuluyla kabul edebileceği düzenlenmiştir.
            Bu kapsamda,
 
  1. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmesi zorunlu olmayan yatırım fonlarının katılma paylarının diğer portföy yönetim şirketleri tarafından pazarlanması ve dağıtımının yapılabilmesi için imzalanacak sözleşmeye,
  2. Portföy yönetim şirketlerinin fon katılma payı alım satım talimatlarını gerçekleştirecekleri, ancak portföy yönetim hizmeti vermediği kişiler ile imzalayacakları sözleşmeye
ilişkin asgari unsurlar Kurulumuzun 05.06.2014 tarih ve 17 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
            Sözkonusu sözleşmelerin asgari unsurlarına buraya tıklayarak ulaşılabilir.
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.