6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan
 
  1. III-52.2 sayılı “Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (BYF Tebliği), 27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de;
  2. III-52.3 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (GYF Tebliği),  03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de;
  3. III-52.4 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (GSYF Tebliği), 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. BYF Tebliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğer hükümleri 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. GYF Tebliği ile GSYF Tebliği ise 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu tebliğler kapsamında kullanılacak başvuru formları ve standart metinler Kurulumuz internet sitesinde yayınlanmıştır.
 
Bu çerçevede,
 
  • BYF Tebliği kapsamında borsa yatırım fonu kuruluşu ile katılma paylarına ilişkin izahname onayı,
  • GYF Tebliği ile ilk defa yasal altyapısı oluşturulmuş olan gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşu ile katılma paylarına ilişkin ihraç belgesi onayı,
  • GSYF Tebliği ile yine ilk defa yasal altyapısı oluşturulmuş olan girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşu ile katılma paylarına ilişkin ihraç belgesi onayı
için Kurulumuza yapılacak başvurularda Kurulumuz internet sitesinde Başvuru Süreçleri altında yer verilen başvuru formları ve standart metinlerin kullanılması gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.