6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan VII-128.4 sayılı “Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği” (Tebliğ) 23.10.2013 tarih ve 28800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’in 21-1(c) ve 21-1(d) maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancı yatırım fonlarına ilişkin diğer hükümleri ise 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ kapsamında Kurulumuzca hazırlanan başvuru formları ve standart metinler Kurulumuz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bu çerçevede, Tebliğ kapsamında yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye’de satışı ile Türkiye’de satışı yapılacak olan yabancı yatırım fonu pay adedinin artırılmasına ilişkin olarak Kurulumuza yapılacak başvurularda Kurulumuz internet sitesinde yer verilen başvuru formları ve standart metinlerin kullanılması gerekmektedir.

Söz konusu formlara ve metinlere buraya tıklayarak Başvuru Süreçleri altından ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.