6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(Kanun)’nun 14 ve 36’ıncı maddeleri uyarınca, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan Kurulca belirlenenlerin, bu Kanun uyarınca listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarına Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından inceletilmesi ve haklarında bir bağımsız denetim raporu alınması zorunludur.
 
Diğer taraftan Kanun’un 62 ve 128/c maddeleri uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK)tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından, bu Kanun uyarınca bağımsız denetim yapacaklardan istenilecek ilave şartlar Kurulca belirlenir ve bu şartları haiz bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin liste kamuoyuna açıklanır.
 
Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ve bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar, 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir.
 
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ülkemizde bağımsız denetim faaliyeti ve bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve KGK kurulmuştur. Söz konusu KHK’nin Geçici Madde 1 uyarınca KGK tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edileceği hükme bağlanmıştır.
 
Bu kapsamda, Kurulumuzca 28/6/2013 tarih ve 28691sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:X, No: 28 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Seri: X, No:22 Tebliğinin ilgili maddeleri 6362 sayılı Kanun ve KGK düzenlemeleri ile uyumlu bir şekilde değiştirilmiş, ancak Tebliğin uluslararası denetim standartları ile uyumlu 2 ila 34 üncü Kısımları, KGK tarafından Türkiye Denetim Standartlarının yayımı tamamlanmadığı için yürürlükten kaldırılmamıştır.
 
9/4/2014 tarihi itibariyle KGK tarafından 38 standardın35 adedi Türkiye Denetim Standardı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kalan 3 adet standardın ise 1 aylık bir süreçte yayımlanmasının tamamlanması beklenmektedir.
 
Bu çerçevede, Kurulumuzun Seri:X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğinin yürürlükten kaldırılması ve 6362 sayılı Kanunun 14, 36, 62 ve 128/c maddeleri uyarınca Türkiye Denetim Standartları ve diğer KGK düzenlemelerini dikkate alarak, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının tamamlanmasını takiben yürürlüğe girmek üzere yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
 
Bu çerçevede “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ile sermaye piyasasında faaliyet gösteren ihraççı ve kurumların bağımsız denetim yükümlülükleri belirlenmiş; “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Faaliyeti Hakkında Tebliğ Taslağı” ile ise sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşlar hakkında düzenlemeler yapılmış, bu çerçevede sermaye piyasası mevzuatı 660 sayılı KHK ve ilgili düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmiştir.
 
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı ile getirilen temel düzenlemeler şöyledir:
 
• İhraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının finansal raporlarının bağımsız denetime tabiiyeti düzenlenmiştir.
• Uluslararası düzenlemelere paralel biçimde “özel amaçlı çerçevelere göre hazırlanmış finansal tabloların bağımsız denetimi” ile finansal tablo denetimi dışında kalan “uygunluk denetimi” düzenlenmiştir.
• Bağımsız denetimden muafiyet talep edebilecek işletmelere ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
 
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Faaliyeti Tebliğ Taslağı ile getirilen temel düzenlemeler şöyledir:
• Sermaye piyasasında bağımsız denetimin amacı ve kapsamı belirlenmiştir.
• Sermaye piyasasında bağımsız denetim yapabilecek kuruluşlara ilave şartlar belirlenmiştir.
• Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde uyulması zorunlu mesleki ve etik ilkeler revize edilmiştir.
• Sermaye piyasasına tabi kurum ve kuruluşlarda yapılacak bağımsız denetim çalışmalarında yer alacak denetçilere ilişkin esaslar belirlenmiştir.
 
Tüm kişi ve kuruluşlar Tebliğ Taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini 28.04.2014 tarihine kadar bagimsizdenetim@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar Tebliği Taslağına ulaşmak için tıklayınız.
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Faaliyeti Hakkında Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.