6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak hazırlanan III-52.1 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) 09.07.2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tebliğ’in uygulama esaslarına açıklık kazandırmak üzere, “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı” (Rehber Taslağı) hazırlanmış olup, Rehber Taslağı’na buradan ulaşılabilir.
Rehber Taslağı’nda;
- Fon türlerine ve fon unvanının belirlenmesine,
- Fon portföyünü oluşturan varlık ve işlemlere,
- Fon katılma paylarının alım-satımına, 
- Fonlara ilişkin risk yönetim sistemine,
- Fonlara ilişkin operasyonel işlemlere,
- Kamuyu aydınlatma esaslarına,
- Fon kurucusunun yönetim kurulu tarafından alınması zorunlu olan kararlara,
- Tebliğ’de yer alan geçici maddelerin uygulama esasları ile geçiş sürecine
ilişkin esaslar ile diğer konulara ilişkin esaslar belirlenmiştir.
Diğer taraftan, Tebliğ ile Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu şekilde, yeni bir yatırımcı bilgilendirme dokümanı olarak “Yatırımcı Bilgi Formu” düzenlenmiş olup, Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan Yatırımcı Bilgi Formu Taslağı’na buradan ulaşılabilir.
İlgili kişi ve kuruluşlar anılan taslaklara ilişkin görüş ve önerilerini 25.04.2014 tarihine kadar yatirimcifonrehberi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.