Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları  Hakkındaki Yönetmeliğe İlişkin Basın Duyurusu

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn - Kanun) 83 üncü maddesi ile yatırımcıların Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde tazmini amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) kurulmuştur. Kanun’un 85 ve 86 ncı maddelerinde, tazmin kararının bildirimi ve ilanı, tazmin sürecinin işletilme usulü, haklarında tazmin kararı alınan kuruluşların YTM’ye karşı olan yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar, yurt içi ve yurt dışında bulunan şubelerdeki yatırımcılara sağlanacak korumaya ilişkin esaslar, haklarında tazmin kararı alınanların yatırımcıları bilgilendirme yükümlülükleri ve tedrici tasfiyeye ilişkin ilke ve esasların Kurul tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

Kanun’un Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, yatırım kuruluşlarının yatırımcılarının tazmini ile tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan “Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6362 sayılı SPKn. ile yatırımcıların yatırım kuruluşları nezdinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları tazmin kapsamına alınmıştır.

2499 sayılı Kanuna göre mali durumu zayıflayan bir aracı kurum hakkında tedrici tasfiye kararı alınıp süreç başlatılmadığı sürece herhangi bir tazmin söz konusu olmamaktadır. En erken ödeme aracı kurumun aktif ve pasifinin belirlenmesinden sonra yapılan “avans ödemeleri”dir. 6362 sayılı SPKn.’a göre ise, tedrici tasfiye sürecinin öncesinde de tazmini mümkün kılan bir ön ödeme aşaması getirilmektedir.
Buna göre mali durumu zayıfladığı belirlenen yatırım kuruluşu hakkında en geç üç ay içinde Kurulumuz tarafından yatırımcıları tazmin kararı alınarak tazmin süreci başlatılabilecektir. Bu şekilde, bir ara aşama öngörülerek aracı kurumların mali yapılarında geçici olarak ortaya çıkabilecek sorunların yatırımcıya yansımadan önlenmesi amaçlanmıştır.

6362 sayılı SPKn ile getirilen tazmin sistemi; aracı kurum açısından mali durumu zayıfladığında tazmin süreci boyunca mali durumunu düzeltme imkanı, yatırımcı açısından ise tedrici tasfiye süreci tamamlanmadan alacaklarını tahsil imkanı sağlamaktadır. Böylece yatırımcılar için daha güvenli bir sistem oluşturulmuştur.  

6362 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesi uyarınca, Kanun’un yayımı tarihinden önce tedrici tasfiyesine başlanmış olan kurumların tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler; 21.06.2001 tarihli ve 24339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yürütülmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.