Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların sahip olması gereken lisanslar ve bu lisanlara ilişkin yapılacak sınavlar ile ilgili zaman içinde meydana gelen gelişmelere göre gerekli güncellemelerin yapılması ve daha etkin bir lisanslama, sicil tutma ve eğitim sisteminin oluşturulması amacıyla, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı" hazırlanarak Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile getirilen temel düzenlemeler şöyledir:

  • Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi (SPL)’nin lisanslama sistemi içindeki konumu ve fonksiyonları belirlenmiştir.
  • Lisans türleri güncellenmiş ve lisans alma şartları yeniden belirlenmiştir. Lisans türlerine göre sınav konuları tamamen revize edilmiştir.
  • SPL bünyesinde sınavların yapılmasından sorumlu bağımsız bir Sınav Kurulu oluşturulmuştur.
  • Sınavların geçerlilik süresi ve yenileme eğitimlerinin ne kadar sürede bir yapılacağı hakkında değişiklikler yapılmıştır.
  • Gayrimenkul Değerleme, Konut Değerleme, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları için gerekli tecrübe şartlarının, ilgili kurumlarda çalışılarak sağlanması yanında, SPL tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurul tarafından onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programının başarı ile tamamlanması suretiyle de yerine getirilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
  • Konut değerleme uzmanlığı için eğitim şartı en az iki yıllık yüksekokul olarak yeniden belirlenmiştir.
  • İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında, lisansa tabi görevlerde çalışacak yabancı uyruklu kişiler ile yurtdışında bir sermaye piyasası kurumunda en az 5 yıl çalıştığını belgeleyen kişilerin sahip oldukları uluslararası geçerliliği olan ve Kurulca tanınan lisanslar ile denklik şartı aranmadan çalışmalarına imkan tanınmıştır.

Tüm kişi ve kuruluşlar Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 28.03.2014 tarihine kadar lisanslamateblig@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.