30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan VI-104.1 sayılı "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 
Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımların düzenlenmesidir.
 
SPKn’nun 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan yeni düzenleme ile piyasa bozucu eylemler aşağıdaki dört ana başlık altında tanımlanmıştır:
 
1. İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler,

2. Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler,

3. İletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler ve

4. Diğer piyasa bozucu eylemler,

Ayrıca, gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki faaliyetlerinin;
 
a) Haber veya yorumların yayımlanmış olmasından dolayı doğrudan veya dolaylı olarak haksız menfaat temin edilmemesi,

b) Haber veya yorumların bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini işleyen şahıslarla anlaşmalı olarak ya da bu şahısların yönlendirmesiyle yayımlanmamış olması,

c) Haber veya yorumların yayımlanmasından önce ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılmaması veya bu hususların başkalarına aktarılmaması,

şartıyla piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmeyeceği düzenlenmiştir.
 
Düzenlenen piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında, elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere, yirmi bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.