30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması ve mevcut durumda Seri:III, No:33 sayılı “İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile Seri:III, No:38 sayılı “Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”de düzenlenen ve yapı itibarıyla benzer araçlar olan Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK) ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere (İTMK) ilişkin düzenlemelerin tek bir tebliğde birleştirilerek mevzuatın sadeleştirilmesi amacı ile hazırlanan III-59.1 sayılı “Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) 21.01.2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 
Yeni Tebliğ ile;
 
1. Teminatlı menkul kıymetler (TMK) tanımlanmış olup; ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmına ilişkin limit belirlenmiş olup, sahip olunan derecelendirme notuna bağlı olarak ihraç limiti iki katına yükseltilebilmektedir.

2. Bankaların ve İpotek Finans Kuruluşlarının yanı sıra finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin de İTMK ihraççısı olabilmelerine imkan sağlanmıştır.

3. 6362 sayılı SPKn’nun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmakla birlikte ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmamış olan kredilerden kaynaklanan alacakların da, Kurulca uygun görülen nitelikte başka bir teminata bağlanmış olması şartıyla, İTMK ihracına konu olabileceği düzenlenmiştir.

4. VTMK ihraçlarında maruz kalınabilecek risklerin kontrol edilebilmesini teminen, türev araçların teminat varlıklar arasına dahil edilmesine imkan tanınmıştır.

5. TMK ile teminat varlıklar arasında para birimi ve faiz oranı uyumsuzluğu bulunması halinde, aktif-pasif yönetiminin sağlıklı olarak yapılabilmesi için stres testi ölçümü zorunluluğu getirilmiş olup; teminat varlıklar için stres ölçümünde karşılanması gereken teminat fazlası oranları Avrupa Birliği ve yurtdışı uygulamaları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmiştir.

6. VTMK ihraçlarında sağlanması gereken teminat fazlası oranları; teminat varlıklar bazında,
 
a) Tüketici kredileri için %15,

b) Ticari krediler için %15,

c) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar için % 20,

d) Faktoring alacakları için %25,

e) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının taşınmaz satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış ve satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan senetli alacakları ile kira alacakları için %25,

f) Hazine Müsteşarlığının borçlusu olduğu ticari bankalar tarafından proje bazlı finansman ihtiyacı dikkate alınarak değerlendirilip tahsis edilen uzun vadeli yabancı para cinsinden krediler için %10,

olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. İTMK ihraçlarında ise stres senaryolarının tümünde sağlanması gereken teminat fazlası oranı yurtdışı uygulamaları göz önünde bulundurularak %2 olarak belirlenmiştir.
 
7. Sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının, Tebliğ ile belirtilen esaslar çerçevesinde teminat defteri ve teminat varlıkların kontrolü görevini yürütmek üzere teminat sorumlusu olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir.

8. Teminat varlıklardan elde edilen gelirin TMK yatırımcılarına aktarılmasına yönelik tedbirler artırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.