6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun)’nun yürürlüğe girmesi sonrasında, Kanun'un 103 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olan "Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ" 12.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin amacı,   İhraççının finansal veya faaliyet politikalarını, kararlarını veya hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak belirleme veya kontrol etme gücüne sahip ortaklar ile ihraççıların yönetim kurulu üyelerinin, komite üyelerinin, her ne unvanda istihdam edilirse edilsin ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ya da ihraççıyı nüfuzu altında bulunduran kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirmek suretiyle elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesini sağlayarak, ihraççıların içsel bilgilerine konumları gereği daha erken ve daha kolay erişimi olanlarla bu bilgilere kamuya duyurulduktan sonra ulaşabilen yatırımcılar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu kapsamda,

1) Tebliğ'inElde edilen net kazançların ihraççıya ödenmesi başlıklı 5-(1) maddesinde, ihraççıların yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazançları elde edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde ihraççılara ödemeleri zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Tebliğ’in 5-(2) maddesine 6 aydan daha kısa süreli işlemler sonucunda el ettikleri net kazançları 30 gün içerisinde ihraççılara iade etmeyenler hakkında elde ettikleri menfaatin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

2) Tebliğ'in “Kazanç ödemesine ilişkin istisnalar” başlıklı 6 ncı maddesinde, kazanç ödemelerine ilişkin istisnalara yer verilmiştir. Buna göre;
 
a) Bedelli sermaye artırımına katılmak amacıyla satılan paylardan elde edilen kazançlar,

b) Kurul düzenlemelerine göre uygulanan, çalışanlara pay edindirme programları ve ihraççı veya bağlı ortaklığın çalışanlarına yönelik pay tahsis edilmesi sonucunda elde edilen kazançlar,

c) Veraset yoluyla iktisap edilen sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar,

d) İktisap edilen sermaye piyasası araçlarının altı ay boyunca devir ve satışa konu edilmeksizin elde tutulmasından sağlanan temettü gelirleri ile tahvil kupon ödemeleri

istisna kapsamında değerlendirilmiştir.

Tebliğ'in "Yürürlük öncesi iktisap edilen sermaye piyasası araçları" başlıklı geçici maddesinde, Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.