06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) Geçici 3 üncü maddesinde, 18.12.1999 tarihinden önce tüm yetki belgeleri Kurulumuzca iptal edilmiş olan aracı kurum yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarının kısmen karşılanmasını teminen özel bir fonun (Özel Fon/Fon) kurulduğu belirtilerek, Özel Fon’un işleyişine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve anılan maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Kurulumuzun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Özel Fon’a ilişkin uygulama esaslarının belirlenebilmesi amacıyla mevcut durumda yürürlükte olan 06.07.2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 09.11.2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmış olup, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik yerine hazırlanan “Özel Fon Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren “Özel Fon Yönetmeliği”nde (Yönetmelik) Fon kapsamına 18.12.1999 tarihinden önce Kurulumuzca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurum yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının dahil olduğu; Fon’un idare ve temsilinin Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yürütüleceği; Fon’un, 18.12.1999 tarihinden önce, Kurulumuzca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesi amacıyla kullanılacağı ve bunun dışında başka hiç bir amaçla kullanılamayacağı düzenlenmiştir. Diğer yandan, Yönetmelik’te Fon’dan yapılacak ödemelere ilişkin ödeme süreci, ödeme usulü, alacakların hesaplanmasına ilişkin esaslar, azami ödeme tutarı ve fondan ödeme yapılmayacaklara ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, ayrıca Fon’un yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, YTM’nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek ek kaynağın, Hazine tarafından karşılanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.