Kredi derecelendirme kuruluşları hakkında 16.09.2009 tarih ve 2009/1060/AT sayılı Avrupa Birliği (AB) Tüzüğü, 21.05.2013 tarih ve 462/2013 AB Tüzüğü ile değiştirilmiş ve ülke kredi notlarının kamuya açıklanmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda AB ve uluslararası düzenlemelere uyumu teminen, 12.07.2007 tarih ve 26580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VIII No:51 sayılı “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde değişiklik yapan  Seri: VIII No: 76 sayılı “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (Tebliğ),   29/8/2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenlemelere göre;

1) Sermaye piyasası araçlarının değerlerini, tasarruf sahipleri, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının yatırım kararlarını etkileyen ülke kredi derecelendirme notlarının açıklanmalarına ilişkin esaslar Tebliğ kapsamına alınmıştır.

2) Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarına ilişkin gözden geçirme süresi en fazla 6 ay olarak belirlenmiştir.

3) Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarının ve not görünümlerinin açıklanmasına ilişkin olarak;

   i) Derecelendirme kuruluşları, her yıl Aralık ayı sonunda, bir sonraki yıl içerisinde yapacakları not ve/veya görünüm açıklamalarının tarihlerine ilişkin takvimi kamuya duyurmak ve Kurula göndermek zorundadırlar; ayrıca, not veya görünüm açıklaması tarihlerinin Cuma günlerine denk getirilmesinin esastır,

   ii) Not veya görünüm açıklamalarının derecelendirme kuruluşu tarafından önceden kamuya duyurulan tarihte, borsanın ilk seans açılışından en az bir saat önce veya son seans kapanışından sonra yapılması zorunludur,

   iii) Not veya not görünümü açıklaması ile aynı anda ülke notunun veya not görünümünün belirlenmesinde dikkate alınan tüm hususları içeren ayrıntılı bir araştırma raporunun kamuya açıklanması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.