Bilindiği üzere, II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" 07.06.2013 tarih ve 28670 sayılı, II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" ise 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu itibarla, pay ve borçlanma araçları ile bunların yabancı ihraççılarca ihraç edilmesi durumunda depo sertifikalarının halka arzında kullanılacak olan ve ihracın, ihraççının ve sermaye piyasası aracının türü ve niteliğine göre değişebilen izahname, izahnamenin birden fazla belgeden oluşması durumunda izahnameyi oluşturan belgelerin (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet), izahname düzenleme muafiyeti kapsamında hazırlanması gereken duyuru metni ve payların halka arzında kullanılacak tasarruf sahiplerine satış duyurusu formatları ile bu belgelerin hazırlanmasına ilişkin kılavuzlar hazırlanmıştır.

Pay halka arzına ilişkin format ve kılavuzlar Pay Tebliği'nin yürürlük tarihi olan 22.07.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Borçlanma Araçları Tebliğinin 07.07.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alınarak, borçlanma araçlarına ilişkin izahnamelerin onaylanmasına ilişkin mevcut başvurular ve bundan sonra yapılacak başvurular için yeni format ve kılavuzların kullanılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından düzenlenmesi zorunlu Bilgi Formu formatı da yenilenmiştir.

Söz konusu format ve kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.