06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 65, 67 ila 73 üncü maddelerinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin işlem göreceği borsaların kuruluşuna, sermaye yapılarına, Kanun kapsamında yürütecekleri borsacılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerin denetimine, borsada kotasyona, faaliyetlerinin geçici ve sürekli olarak durdurulmasına ve piyasa işleticisine ilişkin ilke ve esasların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

        19/07/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile söz konusu hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Yönetmelik’te; borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluş ve faaliyeti, organları, personeli, üyeleri, işlem ve takas esasları, kotasyon, üyelik ve işlem teminatları, garanti fonu, gelirleri, denetim ve düzenleme yetkisi, borsa işlemlerinin gözetimi, denetimi, uyuşmazlık çözümü, faaliyetlerin durdurulması ve iptali gibi hususlara yer verilmiştir.

        Kanunun yürürlüğe girmesinden önce menkul kıymet borsaları 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve söz konusu Kararnameye dayanılarak çıkarılmış Yönetmelikler ile vadeli işlem ve opsiyon borsaları mülga 2499 sayılı SPKn’nun 40 ıncı maddesi ile, kıymetli madenler borsaları ise aynı mülga Kanunun 40/A maddesi ile düzenlenmekteydi. Mevcut durumda ise Kanunun 65, 67 ila 73 üncü maddeleri borsalara ilişkin temel düzenleyici çerçeveyi oluşturmaktadır. Ayrıca, SPKn’nun 138 inci maddesinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne ilişkin özel hükümler yer almaktadır. Söz konusu 138 inci maddenin birinci fıkrasında Kanun hükümlerine tabi olarak ve borsacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi unvanıyla bir anonim şirket kurulduğu düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Yönetmeliğin Geçici maddelerinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne ilişkin geçiş hükümleri ve istisnalar düzenlenmiştir.

        Önümüzdeki dönemde genel esasları bu Yönetmelik ile belirlenen yukarıda ifade edilen hususlarda, Borsa İstanbul için detaylı düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

        Kamuoyunun bilgisine sunulur.