II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği 7/7/2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin Tebliğin uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların duyurulmasında yarar görülmüştür.

        A) İHRAÇ SÜREÇLERİ

        Yurt içinde halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ihraçlarda, satış öncesinde tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Yurt içinde gerçekleştirilecek halka arzlardan önce arz programı sirkülerinin veya sermaye piyasası aracı notu ile özetin; yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlardan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulması uygulamasına ise II-31.1 sayılı Tebliğ kapsamında da devam edilecektir. 

        Kurul hesabına yatırılacak ücretlerin hesaplanmasında, ihraç tavanına ilişkin başvurunun Kurulca karara bağlandığı tarihte yürürlükte olan mevzuatta yer alan oranların dikkate alınması gerekmekte olup, Kurul ücretinin hangi aşamada yatırılacağı hususu II-31.1 sayılı Tebliğ’de belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Kurul ücretinin;

        - Yurt içinde yapılacak tüm satışlarda (halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (MKK) yapılacak başvurudan önce,
        - Yurt dışında yapılacak tüm satışlarda ise tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza yapılacak başvurudan önce

        Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

        Diğer taraftan 7/7/2013 tarihinden önce Kurulca onaylanmış izahnameler kapsamında izahnamenin geçerlilik süresi içinde gerçekleştirilecek satışlar için sirküler verilmesi uygulaması devam edecektir.

        II-31.1 sayılı Tebliğ kapsamında borçlanma araçlarının ihraç süreci her bir satış türü itibarıyla aşağıda özetlenmektedir.

        Yurt içinde yapılacak halka arzlar:

        1. Kurula yapılan başvuru kapsamında Kurulca onaylı ihraççı bilgi dokümanı/arz programı izahnamesi ihraççıya verilir. Bu aşamada Kurul ücreti alınmaz.

        2. Her bir tertibin satışından önce ihraççı tarafından sermaye piyasası aracı notu ve özetin/arz programı sirkülerinin onaylanması amacıyla Kurula başvurulur ve onaylı belgeler Kurul ücreti ödenmeden teslim alınır.

        3a. Her bir tertibin satışıyla ilgili olarak, ihraççı tarafından kesinleşmiş satış tutarı üzerinden hesaplanacak ücret borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul hesabına yatırılır.

        3b. Kurulca onaylı sermaye piyasası aracı notu ve özet/arz programı sirküleri, Kurul ücretinin ödendiğini gösterir dekont ve MKK tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte MKK’ya başvurulur.

        Yurt içinde yapılacak halka arz edilmeksizin satışlar:

        1. Kurula yapılan başvuru kapsamında Kurulca onaylı ihraç belgesi (ihraç tavan tutarını içeren) ihraççıya verilir. Bu aşamada Kurul ücreti alınmaz.

        2a. Her bir tertibin satışıyla ilgili olarak ihraççı tarafından kesinleşmiş satış tutarı üzerinden hesaplanacak ücret borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul hesabına yatırılır.

        2b. Kurulca onaylı ihraç belgesi (ihraç tavan tutarını içeren), Kurul ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont ve MKK tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte MKK’ya başvurulur.

        Yurt dışında yapılacak ihraçlar: MKK nezdinde kayden ihraç edilecek olan ihraçlar:

        1. Kurula yapılan başvuru kapsamında Kurulca onaylı ihraç belgesi (tavan tutarını içeren) ihraççıya verilir. Bu aşamada Kurul ücreti alınmaz.

        2. İhraççı tarafından her bir satış öncesinde tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurulur ve onaylı belge teslim alınır. Tertip ihraç belgesinin teslim alınmasından önce ihraççı tarafından ilgili ücret Kurul hesabına yatırılmış olmalıdır.

        3. İhraççı tarafından MKK nezdinde kayden ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla MKK tarafından talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte MKK’ya başvurulur.

        Yurt dışında yapılacak ihraçlar: MKK nezdinde kayden ihraç edilmesinden muaf tutulan ihraçlar:

        1. Kurula yapılan başvuru kapsamında Kurulca onaylı ihraç belgesi (tavan tutarını içeren) ihraççıya verilir. Bu aşamada Kurul ücreti alınmaz.

        2. İhraççı tarafından her bir satış öncesinde tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurulur ve onaylı belge teslim alınır. Tertip ihraç belgesinin teslim alınmasından önce ihraççı tarafından ilgili ücret Kurul hesabına yatırılmış olmalıdır.

        3. İhracın yurt dışında gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vade, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ihracın gerçekleştirildiği ülkeye ilişkin bilgiler MKK’ya iletilir.

        B) YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ İHRAÇLARA İLİŞKİN MKK BİLDİRİMİ

        İhraççılar yurt dışında ihraç edilmiş ve halen tedavülde olan borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç edilen borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vade, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgileri 7/8/2013 tarihine kadar MKK’ya iletmek zorundadır.

        C) KURUL ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK ORANLAR
 
        İhraç tavanına ilişkin Kurul karar tarihi 07.07.2013’ten sonra olan ihraçlar için esas alınacak oranlar:

        1) Vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş,
        2) Vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi,
        3) Vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,
        4) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki.

        Reel sektör şirketleri için bu oranlar %75 oranında dikkate alınır.

  Tebliğ metnine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.