Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanun ile birlikte ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının kayda alınması sisteminden vazgeçilerek, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahnamenin onaylanması sistemine geçilmiştir. Kanun ile birlikte nominal değerin altında pay ihracına imkan tanınmış, ayrıca önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı gibi yatırımcı haklarının korunmasına yönelik yeni uygulamalar sermaye piyasalarına kazandırılmıştır. Diğer taraftan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin sermaye piyasalarına yönelik uygulamaların belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
 
Bu itibarla, Kurulumuzun Seri:I, No:40 sayılı “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”, Seri:I, No:36 sayılı “Oydan Yoksun Paylara İlişkin Tebliğ” ve Seri:III, No:10 sayılı “Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile yapılan düzenlemelerin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış, söz konusu tebliğleri yürürlükten kaldıran ve belirtilen konuları da kapsayacak şekilde hazırlanmış, Kurulumuzun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği” (Tebliğ) 22/06/2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecektir.
 
Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 
Yeni Tebliğ’de;
 
  1. Halka açık ortaklıkların her türlü pay ihraçlarına ilişkin olarak yürürlükten kaldırılan Kurul tebliğlerinde yer alan hükümler Kanuna uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
  2. Kurulumuzun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararıyla belirlenen ve uygulanan, “Payların ilk halka arzı ile payları borsada işlem gören şirketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında uygulanacak kurallar” Tebliğ içeriğine alınmıştır.
  3. Şarta bağlı sermaye artırımına ve nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin esaslar belirlenmiştir.
  4. Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusunda yer alan hususlar, Tebliğ düzenlemesi haline getirilmiştir.
  5. Ortaklık ile halka arz eden pay sahibi arasında, halka arz giderlerinin dağılımında uyulması gereken esaslar belirlenmiştir.
  6. Katılma intifa senetlerine ilişkin esaslar Tebliğ ile düzenleme altına alınmıştır.
  7. Pay benzeri menkul kıymetler tanımlanarak, bunların ihracının Tebliğ hükümleri uyarınca sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir.
  8. Ortak sayısı nedeniyle payları halka arz olunmuş sayılan ortaklıklar ve bu ortaklıkların paylarının borsada işlem görebilmesine ilişkin esaslarda belirlemeye gidilmiştir.
  9. Pay ihraçlarına ilişkin izahnamenin birden fazla belge şeklinde düzenlenmesine ilişkin esaslar ve halka arzlarda özellikli durumlar düzenlenmiştir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.