SPK BAŞKANI DR. VAHDETTİN ERTAŞ’IN
CHILD&YOUTH FINANCE INTERNATIONAL (CYFI)
2013 ZİRVESİ KONUŞMA METNİ
 
 
      Sayın Başbakan Yardımcım,

      Değerli Katılımcılar, Kıymetli Basın Mensupları,

      Sermaye Piyasası Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli Zirveye farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

      Yurt dışından gelen değerli konuklarımızın sadece finansal okuryazarlıkla ilgili deneyimlerini değil aynı zamanda bu güzel şehir İstanbul'un tarihi ve turistik mekânlarını da görme fırsatı bulacaklarına ve izlenimlerini kendi ülkelerinde aileleriyle ve dostlarıyla paylaşacaklarına inanıyorum.

      Değerli konuklar,

      Hızla gelişen finansal hizmetler sektörü, özellikle inovasyon ve küreselleşmeyle birlikte, her türlü ihtiyaç ve duruma uygun çok çeşitli ürün ve hizmet sunmaya başlamıştır. Yeni teknolojiler ve elektronik dağıtım kanallarının gelişmesi ve finansal piyasaların her geçen gün daha fazla entegre olması, bu hizmetlerin toplumların her kesimine ulaşmasına imkân sağlamıştır.

      Ancak bu hizmetlerin önemli bir kısmı, toplumların geneli tarafından aktif olarak kullanılmak bir yana, anlaşılır olmaktan da uzaktır. Özellikle gelişmekte olan toplumlarda kişiler, her geçen gün bir yenisiyle tanıştıkları finansal hizmetlerin karmaşık yapısını anlamakta zorlanmakta, karşılaşacakları risk ve getiri hesaplamasını yapamamaktadır. Bunun sonucu olarak da hem kendilerini hem de ülke ekonomisini olumsuz etkileyen yanlış ürün ya da hizmet seçimi yapabilmektedir.

      Bu sakıncaları gidermek üzere, ekonomik krizlerin küresel finans sistemde bulaşıcı etkisi nedeniyle, uygulanacak politika seçenekleri tüm ülkelerce ortaklaşa belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

      Child and Youth Finance International bu amaçla OECD, BM Kalkınma Fonu, UNESCO, UNICEF, Avrupa Kooperatif Bankaları Birliği, Arap Bankalar Birliği, The Wharton School, University of Buffalo, World Entrepreneurship Forum ve bunların yanı sıra 500’e yakın uluslararası şirket ve sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

      Child and Youth Finance International öncülüğünde “Finansal Erişim” ve “Çocuklar ve Gençler için Finansal Eğitim” konulu geçen yıl Nisan ayında Amsterdam’da düzenlenen zirveye 83 ülkeden 364 kamu ve özel sektör temsilcisi ile 40 ülkeden 70 çocuk ve genç katılmış, katılımcılar arasında önemli görüş alışverişinde bulunulmuş, finansal okuryazarlık konusunun tüm ülkelerin gündemine taşınması konusunda önemli bir başarı sağlamıştır.

      Bu yılki zirveye de 100'e yakın ülkeden finansal eğitimle ilgili 400 ismin katılması konuya olan ilginin boyutunu göstermesi bakımından önemlidir.

      Amerika'da nisan ayının finansal okuryazarlık ayı ilan edilmesi, İngiltere'den Pakistan'a kadar birçok ülkede finansal okuryazarlık ile ilgili yeni projelerin uygulamaya alınması, finansal okuryazarlığın kriz sonrası daha da ilgi odağı olduğunu yansıtan bir kaç örnektir.

      Bu zirvenin amaçlarını;

      Farklı ülke ve sektörlerden bir araya gelen katılımcılarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunularak yeni projeler başlatılması;

      bölgesel deneyimlerin paylaşılarak sektörler arası birlikteliğin güçlendirilmesi;

      harekete global ölçekte ivme kazandırılması ve

      ulusal ve uluslararası düzeyde yeni platformlar ve eylem planları oluşturulması olarak özetleyebiliriz.

      Ülkemizin de içinde bulunduğu G-20'de de finansal okuryazarlık konusunda ortak bir anlayış ve yaklaşıma gidilmesi benimsenmiştir. Avrupa Komisyonu da 2007 yılında yayınladığı bir tebliğ ile tüm AB üyesi ülkeleri, finansal okuryazarlık konusunda ulusal strateji raporu oluşturmaya davet etmiştir.

      Biz de Sermaye Piyasası Kurulu olarak, ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyi ile sermaye piyasası farkındalığını artırmaya yönelik çeşitli faaliyetler başlattık. Bu amaçla Kurul bünyesinde, Sermaye Piyasaları Eğitim ve Tanıtım Grubu oluşturduk. Eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak üzere “Yatırımcı Eğitim Seferberliği” başlattık.

      Bu amaçla Kurulumuz öncülüğünde, sermaye piyasalarında yer alan diğer paydaşlarımız ile Protokol imzaladık ve toplam 38 eylemi yürütmek üzere çalışma grupları oluşturduk. 60’ı aşkın üniversitede bilgilendirme seminerleri düzenledik.

      İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında son 3 yıldır yurt genelinde binlerce öğrencinin katılımı ile kompozisyon yarışmaları düzenledik. Bu yıl dereceye giren öğrencilere ödüllerini 20 Mayıs'ta vereceğiz.

      Ev hanımlarına ulaşabilmek için pilot bölge olarak seçilen Ankara, İstanbul ve Bursa'da toplam 17 seminerle ev hanımlarının finansal okuryazarlıklarına katkıda bulunmaya çalıştık.

      Seminerlerde ayrıca, katılımcıların bilgi düzeyi ve eğilimlerini ölçmek amacıyla anketler yaptık. Bu anketleri bir Avrupa Birliği projesi haline getirerek sonuçlarını bir rapor olarak yayınladık.

      Ayrıca, Dünya Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması” nı tamamladık. Araştırma, Dünya Bankası tarafından 12 ülkede uygulanan “Finansal Yeterlilik Araştırması” nın Türkiye ayağını oluşturmaktadır.

      Sermaye Piyasası Kurulu olarak, OECD bünyesinde kurulmuş olan "International Network on Financial Education"a (INFE) ulusal koordinatör sıfatıyla üye olduk, söz konusu oluşum çatısı altında yürütülen çalışma gruplarına aktif katılım sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl OECD’nin finansal eğitim ile ilgili toplantısının Kurulumuz ev sahipliğinde yine İstanbul’da gerçekleştirilmesini planlıyoruz.

      Ülkemizde finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik benzer çalışmalar, Borsa İstanbul, Aracı Kuruluşlar Birliği gibi diğer paydaşlarımız tarafından da aktif olarak yürütülmekte hatta bazı projeleri ortaklaşa yürütmekteyiz.

      Child and Youth Finance International zirvesinde istişare edilen farklı ülke uygulamaları da göstermiştir ki Kurulumuz ve diğer tüm sermaye piyasaları kuruluşlarının sürdürdüğü çeşitli finansal eğitim çalışmalarının tüm finansal sektörü kapsayacak şekilde genişletilmesi ve tek bir merkezden koordine edilmesi, sonuçlarının ölçülmesi artık bir zorunluluktur.

      Bu amaçla konu Finansal İstikrar Komite'mizde değerlendirilmiş 5 yıllık "strateji ve eylem planı" hazırlanması kararlaştırılmıştır. SPK da bu faaliyetlerin sekretaryasını yürütmek ve koordine etmek üzere görevlendirilmiştir.

      İnşallah çok daha geniş kapsamlı bir finansal okuryazarlık seferberliğini önümüzdeki günlerde başlatacağız. Bu kapsamda, ilk ve ortaöğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, ev hanımları, yurtiçi ve yurt dışındaki yatırımcılar, emekliler gibi çeşitli hedef gruplara yönelik eğitim ve tanıtım programları uygulayacağız.

      Bu Zirve, çocuklara ve gençlere yönelik yürütülen farklı ülke uygulamalarının incelenmesi, Kurulumuzun yürüteceği faaliyetlere katkı sağlaması ve ülkemizin bu konudaki çalışmalarını diğer ülkelerle paylaşması açısından son derece faydalı olacaktır.

      Ben çeşitli ülkelerden ülkemize gelen, Zirveye görüş ve değerlendirmeleri ile katkı sağlayan tüm katılımcılara,

      zirvenin gerçekleşmesinde bizimle güzel bir işbirliği sergileyen Child and Youth Finance International yöneticilerine,

      ana sporumuz Borsa İstanbul'a, Merkez Bankamıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum.

      Tüm katılımcılar açısından faydalı olmasını temenni ediyorum.