Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve
Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında

Basın Duyurusu
 
 
Sermaye piyasasında değerleme faaliyetlerinin mesleki kurallara uygun, açık ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi ile değerleme raporlarından beklenen kalitenin artırılması amacıyla, uygulamada karşılaşılan problemler de dikkate alınarak, “Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” hazırlanarak Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.
 
Bu Tebliğ’de temel olarak;
  • Sermaye piyasasında değerleme faaliyetinin kapsamı; gayrimenkul ile gayrimenkullerin bütünleyici parçaları, gayrimenkulprojeleri ve gayrimenkule bağlı haklar ile sınırlı olmak üzere yeniden tanımlanmıştır.
  • Tebliğ’de değerleme uzmanlığı bir meslek olarak ele alınmış, mesleğe ilişkin çalışma esasları ve etik ilkeler ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.
  • Değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesinde asgari sermaye şartı kaldırılmış, bunun yerine değerleme kuruluşlarına münhasıran görevlendirilecek gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı sahibi bir yönetim kurulu üyesi nezaretinde çalışacak iç kontrol sistemi kurma ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Değerleme kuruluşlarının, merkez dışı örgütlenme ve dışarıdan hizmet alma esasları ilk kez Tebliğ’de düzenlenmiş ve dışarıdan hizmet alımlarının sadece Kurulumuzca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları ve değerleme uzmanlığı lisansına sahip gerçek kişilerden alınması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Değerleme sözleşmesinin detayları belirlenmiş ve değerleme kuruluşlarının bir müşteriyle süreklilik arz eden işler ile ilgili en çok 7 yıl süreyle sözleşme imzalayabilecekleri ve aradan 2 yıl geçmedikçe aynı müşteri ile yeni sözleşme imzalayamayacakları düzenlenmiştir.
  • Değerleme kuruluşlarının yetkileri ile bu yetkilerin iptalinde sorumluluğu tespit edilen değerleme uzmanlarının lisanslarının süreli ve/veya süresiz iptaline ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  • Değerleme kuruluşlarının Kurul’a yapacakları bildirimleri elektronik ortamda (UVAP-DK uygulaması yoluyla) yapabilme imkânı getirilmiştir.
 
Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına Ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağıile ilgili olarak, tüm kişi ve kuruluşlar görüş ve önerilerini 22.03.2013 tarihine kadar degerlemetebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderilebilirler.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
“Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına Ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı”na ulaşmak için tıklayınız.