Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.11.2012 tarih ve 28477 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız
  
Seri:VII, No:44 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:
 
1-) Yatırım fonu katılma paylarının alım satımının borsalar ve/veya takas kurumları nezdinde kurulmuş merkezi bir fon dağıtım platformu aracılığıyla da gerçekleştirilebilmesine imkan veren düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile yatırımcıların iyi performans gösteren fonları çok daha kolay ve hızlı bir şekilde alıp satabilmelerini sağlayacak alternatif bir dağıtım kanalının mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Nitekim, yatırım fonlarının alım satımının yapılabileceği elektronik platforma ilişkin İMKB ve Takasbank ile yürütülen teknik çalışmalarda sona yaklaşılmış olup, söz konusu platformun pay piyasası gibi işlemesi planlanmaktadır.  
 
2-) Fon portföyüne alınabilecek varlıklar arasına kira sertifikaları da açık bir şekilde belirtilmek suretiyle dahil edilmiştir.
 
3-) Koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün ya da tamamının korunması amacıyla kira sertifikalarına da yatırım yapabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, koruma amaçlı yatırım fonları ile garantili yatırım fonları Tebliğ’de yer alan %10’luk yoğunlaşma sınırına tabi olmaksızın özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına da  yatırım yapabilecektir.
 
4-) Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıkların likit fonlar ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının portföylerine dahil edilemeyeceğine yönelik düzenleme yapılarak, uygulamada tereddüt yaratan söz konusu husus açıklığa kavuşturulmuştur.
 
5-) Fon sepeti fonlarının tek bir yatırım fonuna ait katılma paylarına yapabilecekleri yatırıma ilişkin %10’luk sınırlama, fon portföyünün azami %25’ine yükseltilmiştir.
 
6-) Yatırım fonlarının aynı türdeki yatırım fonu katılma paylarına yapacakları yatırımlara yönelik sınırlama, aynı türdeki fonların da farklı yatırım stratejilerine sahip olabilecekleri dikkate alınarak kaldırılmıştır.
 
7-) Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarının Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın, yatırım fonlarının portföylerine (azami %10 oranında) alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
8-) Serbest yatırım fonlarının portföylerine Kurul kaydına alınma şartı olmaksızın yabancı fonların da dahil edilebileceği düzenlenmiş olup, söz konusu yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alınmış olma şartı getirilmiştir.
 
9-) Yatırım fonlarının İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında ödünç verebileceği kıymetli madenlerin oranı %25’ten %50’ye yükseltilmiştir. Böylece özellikle altın fonlarının portföylerinde yer alan kıymetli madenlere likidite kazandırılması ve yatırımcılara ek getiri sağlanması amaçlanmıştır.
 
10-) Bir kurucuya ait mevcut tüm fonların toplam değerinin, kurucunun özkaynakları toplamına oranı olarak ifade edilen fon kurma limiti 10’dan 30’a artırılmıştır.
 
11-) Kurulacak her serbest yatırım fonu ve borsa yatırım fonu için kuruluş ve kayda alma başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Buna göre, bir kurucunun sadece ilk serbest yatırım fonu veya ilk borsa yatırım fonu kuruluş ve kayda alma başvuruları ayrı ayrı değerlendirilecek, izleyen kuruluş ve kayda alma başvuruları ise birlikte değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 
12-) Fon portföyünde yer alan yabancı para birimi üzerinden çıkarılmış varlıkların değerlemesinde “T.C. Merkez Bankası satış kuru” yerine “T.C. Merkez Bankası alış kuru”nun kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.
 
13-) Portföy değerlemesinde, işlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıklar için, ağırlıklı ortalama fiyat yerine kapanış seansı fiyatının kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
14-) Yatırım fonlarının risk yönetim sistemlerine ilişkin hükümler, ayrı bir madde olarak daha ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.
 
15-) Fon kurulu üyelerinin taşımaları gereken eğitim ve tecrübe şartlarını, üyelerin tamamı yerine çoğunluğunun sağlamasının yeterli olacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
16-) Reklam ve ilanların yayımını takip eden 7 iş günü içerisinde Kurula gönderilme zorunluluğuna ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.
 
17-) Fondan karşılanan tüm giderler için bir “fon toplam gider oranı” hesaplanmasına ve bu oran için üst limit belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, fonlara uygulanan yönetim ücreti üst sınırı yerine fon türleri bazında uygulanacak azami fon toplam gider oranları (total expense ratio) belirlenmiştir.
 
Bunların dışında, mevzuatın sadeleştirilmesi, daha anlaşılır olması ve uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla Tebliğ’in muhtelif maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.