Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'nın (MKYO), gelişen piyasa ortamında ortaya çıkan ihtiyaçlarının karşılanması; kurumsal yönetim uygulamalarına uyum kapasitelerinin güçlendirilmesi ve portföylerinin daha profesyonel bir şekilde yönetilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla, kuruluş, halka arz, yönetim ve portföy sınırlamaları ile kamuyu aydınlatmalarına ilişkin esaslar, Kurulumuzun Seri: VI, No: 30 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 05/08/2011 tarih ve 28016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Tebliğ ile yapılan temel değişiklikler kapsamında MKYO'ların:

 1. Asgari çıkarılmış sermayesi 4.360.000 TL'den 20.000.000 TL'ye yükseltilmekte olup %49 olan asgari halka açıklık oranı ise korunmaktadır.
 2. Tedrici olarak da kurulmasına imkan veren hükümler kaldırılmakta ve ani usuldeki kuruluş şartları ve ortakların/yöneticilerin nitelikleri diğer yatırım ortaklıkları ile paralel hale getirilmektedir.
 3. En az bir ortağının lider sermayedar olması zorunluluğu getirilmektedir.
 4. Artık imtiyazlı pay ihraç edemeyecekleri, Tebliğ'in yayım tarihinden önce imtiyazlı pay ihraç etmiş olan ortaklıkların ise hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamayacakları düzenlenmektedir.
 5. Net dağıtılabilir karlarının en az %20'sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunluluğu getirilmektir. Ayrıca, düzenli bir şekilde temettü dağıtımının yapılabilmesini sağlamak için finansal tablolardaki geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekmektedir.
 6. Portföylerine alabilecekleri varlık ve araçlar ile bunların değerleme esasları menkul kıymet yatırım fonları ile paralel hale getirilmektedir.
 7. İç kontrol ve risk yönetimi sistemleri ile ilgili detaylar belirlenmektedir.
 8. Karşılaştırma ölçütü belirlemeleri, ara dönem ve yıl sonunda performans sunum raporu hazırlamaları ve bağımsız denetimden geçirmeleri zorunlu tutulmaktadır.
 9. Portföylerinin hangi şartlarda kimler tarafından yönetilebileceğine ve muhasebe ve operasyon gibi hizmetleri başka bir kurumdan sağlayabilmesine açıklık getirilmektedir.
 10. Portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ile muhasebe, operasyon, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri gibi hizmetleri için ödeyebilecekleri komisyon ve ücretlere üst sınır getirilmektedir.
 11. Sürekli bilgilendirme formu hazırlamaları zorunlu hale getirilmekte ve sürekli bilgilendirme formunun içeriği Tebliğ ile belirlenmektedir. 
 12. Paylarını geri alabilmelerine yönelik genel bir hüküm getirilmektedir.
 13. Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkışında uymaları gereken prosedürler belirlenmektedir.