Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ Değişikliği) 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Değişiklik metni için tıklayınız.

Tebliğ Değişikliği ile temel olarak, portföy yönetim şirketlerinin (PYŞ'ler) yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edebilmelerine imkan sağlanmaktadır. PYŞ'lerin, yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edebilmesi için Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 45 inci, 46 ncı ve 49 uncu maddelerindeki hükümlere uyum sağlamalarının yanı sıra;

  1. Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyeti ile sınırlı olmak üzere alım satıma aracılık yetki belgesi almaları ve esas sözleşmelerinde hüküm bulunması,
  2. Asgari ödenmiş sermaye tutarları ile asgari özsermaye tutarlarının 1.250.000 TL olması,
  3. Yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık faaliyeti ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilecek, bu faaliyetlere elverişli mekan, teknik donanım ile yeterli sayıda personeli sağlamış bulunmaları,
  4. Yatırım fonu katılma payı alım satımına aracılık hizmeti vereceği müşterilerine ait nakitler ve fon paylarının da portföy saklama kuruşlarında saklanması,
  5. Yetkilendirilme tarihinden itibaren 3 ay içinde Kanunun 40/B maddesi çerçevesinde Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine üye olmak için başvurmaları

gereklidir.

PYŞ'lerin yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edebilmesiyle birlikte; yatırım fonu paylarının dağıtım kanallarına ilişkin düzenleme altyapısı AB mevzuatına daha uyumlu hale gelecek,  PYŞ'ler gerek portföyünü yönettiği fonların gerekse portföyü başka kurumlarca yönetilen fonların paylarını müşterilerine pazarlayabileceklerdir. Bu şekilde yatırım fonları sektörümüz AB standartlarına önemli ölçüde yakınlaşacaktır. Ayrıca bu değişiklik ile yatırım fonu paylarının alım satımı konusunda uzmanlaşan PYŞ'ler ortaya çıkabilecektir. Bu sayede yurtdışında sıklıkla rastlanan fon süpermarketleri ülkemizde de hayata geçebilecektir. PYŞ'ler gerek internet siteleri aracılığıyla gerekse şubeleşerek yatırımcılara birçok fon alternatifini bir arada sunabileceklerdir. Yatırımcılar da tek tek kurucular nezdinde hesap açma külfetine katlanmadan fon süpermarketi şeklinde örgütlenen PYŞ'lere başvurarak kendi risk getiri beklentilerine uygun fonlara kolayca ulaşabilecektir. Yatırım fonlarının, bu konuda uzmanlaşmış PYŞ'ler tarafından yatırımcılara tanıtılmasının ve pazarlanmasının yatırım fonları piyasasının daha rekabetçi hale gelmesine, yatırımcı tabanının genişlemesine ve fon piyasasının büyümesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.