Seri:III, No:38 sayılı "Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere (VTMK) İlişkin Esaslar Tebliği"nin uygulamasında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi, yatırımcıları korumaya yönelik daha somut tedbirlerin getirilmesi ve ihraççılar açısından prosedürlerin basitleştirilmesi amacıyla söz konusu düzenlemede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla hazırlanan, "Seri: III, No: 46 sayılı Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

  • Faktoring kuruluşları ihraççı statüsüne kavuşmuş ve faktoring alacaklarının teminatı altında VTMK ihraç edilebilmesi mümkün hale gelmiştir.
  • İhraççının temerrüde düşmesi halinde, teminat varlıklardan elde edilecek nakit akımının bağımsız bir kurum nezdinde yatırımcılar adına biriktirilmesi gibi tedbirler alınması şartı getirilmiştir.
  • Düzenlemede öngörülen şartlar yerine getirildiği müddetçe ihraççının, teminat varlıkların yenilenmesinden kaynaklanan nakdi kullanabilmesine imkan sağlanmıştır.
  • Asgari teminat oranları, teminat varlıkların türüne göre ayrı ayrı belirlenmiş ve bu oranların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ekonomideki şartlar dikkate alınarak hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir.
  • Yatırımcıların korunması açısından, ihraççının iflas etmesi v.b. durumlarda teminat varlıkların idaresi ve tasfiyesinin Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yürütülmesine imkan sağlanmıştır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.