25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 No'lu "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 155 inci maddesi ile yapılan değişiklikle 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda; "Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi" sermaye piyasası faaliyeti olarak düzenlenmiştir. Kanun'un yürürlük maddesi ile söz konusu hükmün "Kanun'un yayımını izleyen altıncı ayın sonunda" yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

       Anılan hüküm çerçevesinde, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak 25 Ağustos 2011 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlemlere ilişkin şikâyetler ile konuyla ilgili diğer görüş, öneri ve talepler Kurulumuzca değerlendirmeye alınabilecektir. Bu tarihten önce gerçekleşen kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak ise, yatırımcıların şikâyetleri hakkında doğrudan adli yargı yoluna başvurmasının mümkün olduğunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.