Seri:I, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin Uygulamasına İlişkin Duyuru
 
Kurulumuzun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 11'inci maddesinde, birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantılarından önce Tebliğ'in 4 numaralı ekinde yer alan belgelerle Kurulumuza başvurularak onay alınması zorunlu kılınmış olup, Tebliğ'in 4 numaralı ekinin 10'uncu bendi ile "Rekabet Kurumu'ndan birleşmeye ilişkin olarak alınan izin belgesi" başvuru esnasında Kurulumuza iletilmesi gerekli belgeler arasında belirtilmiştir.
 
Uygulamada söz konusu izin belgesinin her durumda talep edilip edilmeyeceği konusunda tereddütler oluştuğu tespit edilmiş olup;
 
a) Söz konusu izin belgesinin, sadece Rekabet Kurumu düzenlemeleri kapsamına giren birleşme ve devralmalarda Kurulumuza iletilmesi gerektiği,
b) Rekabet Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Rekabet Kurulundan izin alınması gerekmeyen birleşme ve devralma işlemlerinde ise söz konusu izin belgesi yerine, ilgili şirketlerin, yapılacak işlemin Rekabet Kurumu düzenlemeleri kapsamında olmadığına ilişkin beyanlarının yeterli olacağı,
 
hususunun açıklığa kavuşturulması gereği doğmuştur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.