Kurulumuzun Seri: IV No: 39 "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği" nde değişiklik yapan Seri: IV No: 50 "İhraççıların Muafiyet Şartlarına Ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 16 Mart 2011 Tarihli ve 27876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: IV, No: 50 Tebliği ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

1. Kar Dağıtım Muafiyeti

Seri: IV No: 39 Tebliği'nin ‘Kar dağıtım muafiyeti' başlığını taşıyan 5 inci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile, payları GİP'te işlem gören ortaklıklara, Kurul kaydına alındıkları tarihi izleyen üç hesap dönemi boyunca birinci temettüü dağıtmama imkanı sağlanmıştır.

2. İzahname Düzenleme Muafiyeti

İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının toplam satış bedelinin 170.000 TL'nin altında olması durumunda verilen izahname düzenleme muafiyetinin kapsamı 3.000.000 TL'ye yükseltilerek genişletilmektedir. Yapılan bu değişiklik ile KOBİ'lerin toplam değeri 3.000.000 TL'ye kadar olan sermaye piyasası aracı ihraçlarında (hisse senedi, tahvil, vb.) izahname yayınlama muafiyeti getirilmiştir. İzahname yayınlama muafiyetinden faydalanan KOBİ'lerin halka arz maliyetleri biraz daha düşmüş olacaktır.

3. Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Satışlardaki Muafiyet

Seri: IV No: 39 Tebliği'nin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 6A maddesi ile, payları Kurulumuz kaydında bulunmayan ve sadece borçlanma aracı ihracı nedeniyle ilgili Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf ihraççılar, Kurulun yıllık ve ara dönem finansal raporlama ile bu raporların Kurula ve borsaya bildirim yükümlülükleri ve bu finansal raporlara yönelik bağımsız denetim yükümlülüklerinden muaf tutulmuşlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.