Kurulumuz tarafından 2003 yılında yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, başta halka açık anonim ortaklıklar olmak üzere, özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm anonim şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla uluslararası finans kaynaklarından daha rahat ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine katkıda bulunacak bir yönetim anlayışı getirmeyi hedeflemektedir.
 
İlkeler mevcut düzenlemelerin ilerisinde prensipler içermekte olup, mevcut mevzuatta ve uygulamada kurumsal yönetim konusunda oluşan eksikliği gidermek ve boşluğu doldurmak amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu anlamda İlkeler, ileride mevzuatta yapılacak düzenlemeler için de yol gösterici bir özellik arz etmektedir. Nitekim İlkelerde yer alan birçok düzenleme,  İlkelerin yayımlandığı 2003 yılından itibaren  sermaye piyasası mevzuatına işlenmiş ve zorunlu uygulama esasları olarak benimsenmiştir.
 
Kurumsal yönetim ilkelerinin güncellenmesi çalışmalarının devamlılık arz etmesi, yol gösterici niteliği için bir gerekliliktir. Nitekim İlkeler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ndeki değişikliklere paralel olarak Şubat 2005’de revize edilmiştir. Ayrıca 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurulumuza tanınan yetki çerçevesinde hazırlanan Seri: IV, No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurul İlke Kararı niteliğinde bir düzenleme olmaktan çıkarılmış ve Tebliğ ekine işlenmiştir. Ayrıca Tebliğ ile payları İMKB’de işlem gören şirketlerden İMKB 30 Endeksine dahil olan, ancak bankacılık konusunda faaliyet göstermeyen halka açık anonim ortaklıklar için seçilmiş belirli ilkelere uyum zorunluluğu getirilmiştir. Payları İMKB’de işlem gören şirketlerden İMKB 30 Endeksine dahil olmayan ortaklıklar için ise “uygula-uygulamıyorsan açıkla” yönündeki yaklaşım Tebliğ’de korunmuştur.
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uluslararası gelişmeler, mevzuattaki değişiklikler  ve piyasamızın talepleri doğrultusunda güncellenmesi çalışmaları süreklilik arz etmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda Kurulumuzca hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Değişiklik Taslağı” görüşe açılmış bulunmakta olup, söz konusu taslağa ilişkin görüşler, 15 Kasım 2011 tarihine kadar posta yoluyla Kurulumuz merkez adresine veya elektronik ortamda kyur@spk.gov.tr e-posta adresine gönderilebilir.
 
Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkeleri Değişiklik Taslağına buradan ulaşabilirsiniz.