Seri: I, No: 44 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”    
 
 
Halka açık anonim ortaklıkların bölünme işlemlerinde daha temel ve çerçeve bir düzenleme ihtiyacının karşılanması, prosedürlerin kolaylaştırılması, uygulamada karşılaşılan sıkıntıların en aza indirilmesi amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda Seri: I,     No: 31 sayılı Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü ve “Bölünme” başlıklı 20/A maddesinin yeniden düzenlenmesini içeren Seri: I, No: 44 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 4 Kasım 2011 tarih ve 28105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ değişiklik metni için tıklayınız.
 
 
Getirilen düzenlemeyle;
- Halka açık anonim ortaklıkların taraf oldukları tüm bölünme işlemlerinde Kurulumuza başvurma zorunluluğu getirilmiştir.
- Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesine “Tam Bölünme”, “Kısmi Bölünme”, Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme” ve “İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme” tanımları eklenmiş olup, halka açık ortaklıkların tam bölünme yapabilmesine imkân tanınmıştır.“Kısmi Bölünme” kavramı ise üst kavram olarak kullanılmış ve kısmi bölünmenin iki alt türü tanımlanmıştır.
- Bölünme neticesinde malvarlığı unsurlarının devredileceği şirketin “yeni kurulacak bir şirket olması” şartı kaldırılmış ve mevcut şirketlerin de bölünme neticesinde devredilecek malvarlığı unsurlarını alabilmelerine imkân sağlanmıştır.
- Halka açık ortaklıkların bölünme işleminde devralan taraf olmaları durumunda, bölünmeye konu malvarlığı unsurlarının değer tespitine ilişkin olarak Kurulca belirlenen kuruluşlar tarafından rapor hazırlanması zorunlu tutulmuştur.
- Halka açık ortaklıkların bölünme işleminde devreden taraf olması durumunda ise, devredilen malvarlığının ve ortaklarına verilecek devralan ortaklık hisselerinin değer tespitinin yapılması amacıyla Kurulca belirlenen kuruluşlar tarafından rapor hazırlanması zorunlu tutulmuştur.
- Diğer taraftan madde metnine, istisna olarak, iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde, devralan tarafın yeni kurulan ortaklık olması ve sermayesinin % 99,9’una bölünen halka açık ortaklığın sahip olması durumunda, değerleme raporu ve özel bağımsız denetim raporu hazırlama zorunluluğu bulunmadığına, ancak değerleme raporunun ve özel bağımsız denetim raporunun hazırlatılmış olması durumunda, başvuru sürecinde Kurulumuza iletilmesinin zorunlu olduğuna ilişkin bir hüküm eklenmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.