“Faizsiz tahvil” olarak da bilinen kira sertifikalarına ilişkin kayda alma ücretinin hesaplanmasında diğer borçlanma araçlarına paralel bir şekilde Bakanlar Kurulu’nun 25.08.2011 tarih ve 2011/2228 sayılı kararıyla değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik kapsamında kira sertifikaları için Kurul kayıt ücreti oranı;
  • vadesi 180 güne kadar olanlar için onbinde beş,
  • vadesi 181 gün ile 1 yıl arasında (1 yıl dahil) olanlar için onbinde yedi,
  • vadesi 1 yıl ile 2 yıl arasında (2 yıl dahil) olanlar için binde bir ve
  • vadesi 2 yıldan daha uzun olanlar için binde iki
 olarak belirlenmiştir.
 
Bilindiği üzere Kurulumuzun 03.06.2011 tarih ve 17/519 kararıyla Kurulumuz kaydında olup hisse senetleri borsada işlem görmeyen 84 şirketin paylarının, esasları İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesine karar verilmiştir.

Anılan karar kapsamında söz konusu şirket paylarının işlem görebilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, işlem görecek hisse senetlerinin nominal değeri ile, pay satış fiyatı arasındaki fark üzerinden binde iki oranında Kurul kayıt ücreti alınması gerekiyordu. Konuya ilişkin olarak Kurulumuzca yapılan değerlendirmede;
  • Şirketlere ilk etapta bir maliyet unsuru yaratmamak ve işlemleri hızlandırmak,
  • Payların şeffaf ve adil bir piyasada işlem görmesini teşvik etmek ve
  • Kurulumuzca yürütülen “Halka Arz Seferberliği” çerçevesinde Borsa’da işlem gören şirket sayısının artırılmasına katkıda bulumak,
amacıyla söz konusu 84 şirket ve bundan sonra bu şekilde resen işlem görme şartı getirilecek şirketler için nominal değer ile satış fiyatı arasındaki farktan Kurul kayıt ücreti alınmamasının uygun olacağı sonucuna varılmış ve konuya ilişkin olarak Kurulumuzca hazırlanan öneri Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

Bakanlar Kurulu’nun …25.08.2011 tarih ve 2011/2228 sayılı kararı ile 2009/15330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendi eklenerek, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince hisse senetleri halka arz olunmuş sayılan ve hisse senetleri Kurul kaydında bulunan ortaklıklardan, Kurulumuzca resen Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görme şartı getirilen ortaklıkların, işlem görmeye başladığı tarih itibarıyla Kurul kaydındaki paylarının nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul kayıt ücreti oranı binde sıfır olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, resen Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görme şartı getirilen ortaklıklardan; hisse senetlerinin kaydileştirilerek borsada işlem görmeye hazır hale getirilmesi sırasında hisse senetlerinin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark üzerinden ilave bir kayıt ücreti alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.