Seri:VII, No:40 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 1 Nisan 2011 tarih ve 27892 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Değişiklik metni için tıklayınız.

Seri: VII, No: 40 sayılı Tebliği ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

1)        Kısa vadeli tahvil ve bono fonunun tanımlanması

Yeni bir fon türü olarak kısa vadeli tahvil ve bono fonu tanımlanmıştır. Kısa vadeli tahvil ve bono fonları, tüm tahvil ve bono fonlarına ilişkin portföylerinin en az %51’ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırma şartını sağlayacaklar, aynı zamanda diğer tahvil ve bono fonlarından ayrı vade şartlarına tabi olacaklardır. Tebliğ değişikliği ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının aylık ağırlıklı ortalama vadelerinin en az 45 ve en fazla 90 gün olması gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca vade şartının sonucu olarak bu fon türünün portföylerine pay senetleri dâhil edilmesi mümkün olmayacaktır.

Kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının pay alım–satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde likit fonlarda da olduğu üzere geri fiyat uygulaması geçerli olacaktır. Tanımlanan bu fon türünün aylık ağırlıklı ortalama vadesinin en fazla 90 gün olarak sınırlandırılması ile faizlerdeki ani bir yükseliş karşısında geri fiyat uygulamasının fon birim pay fiyatlarında oluşturabileceği riskli durumu en aza indirmesi hedeflenmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu fon yapısı vade şartı, belirtilen yatırım sınırlamaları ve geri fiyat uygulaması nedeni ile diğer tahvil ve bono fonlarından ayrılmakta olup, temel olarak süregelen faiz oranlarında kısa vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için likit fonlara bir alternatif fon olarak tasarlanmıştır.

2)        Fon yönetim ücreti üst sınırı uygulamasının 31/12/2011 tarihine kadar uzatılması ve likit fonları için ayrı bir sınırlama belirlenmesi

Seri:VII, No:10 sayılı Tebliğ’in Geçici 3. maddesi uyarınca, 30/06/2011 tarihinde sona erecek olan fon yönetim ücreti üst sınırı uygulaması, bu değişiklik ile 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, Geçici Madde 3’te yapılan değişiklik ile likit fonlara bu Tebliğin yayım tarihi ile 30/6/2011 tarihi arasında günlük en fazla yüzbinde on, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise günlük en fazla milyonda yetmişbeş oranlarında yönetim ücreti uygulanması gerekecektir. Bu şekilde likit fonların yönetim ücreti oranı diğer yatırım fonlarından ayrıştırılmaktadır.

3)        Yatırım Fonlarının VOB’da taraf oldukları vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle Takasbank Nezdinde saklanan nakit teminatlarının fon portföyüne dahil edilmesi

Yatırım fonlarının VOB’da taraf oldukları vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle, Takasbank nezdinde saklanan nakit teminatlarının diğer nakitlerinden farklı olarak takip edilebilmesini ve teminatların fon portföy değerinin hesaplanmasında dikkate alınmasını teminen VOB teminatlarının portföy değerine dahil edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

4) Yatırım fonlarının her türlü bilgi, belge ve raporlarının elektronik ortamda imzalanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kullanılarak kamuya açıklanması

Yapılan değişiklik ile yatırım fonlarının her türlü bilgi, belge ve raporlarının elektronik ortamda imzalanması ve KAP kullanılarak kamuya açıklanması sağlanmaktadır.

Bu şekilde kamuyu aydınlatmanın daha etkin bir şekilde yapılmasının yanı sıra, yatırım fonlarının ilanlarına ilişkin maliyetlerin azaltılması ve yatırım fonları için de periyodik raporlara merkezi bir sistemden ulaşılmasını sağlayan bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

Yatırım fonlarının bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından konuya ilişkin olarak yapılacak düzenlemenin kamuya duyurulmasını takiben başlanacaktır.