Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PYŞ Tebliğ Değişikliği) 2/7/2010 tarih ve 27629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ değişikliği ile getirilen önemli yenilikler aşağıda sunulmaktadır.

1) GİP’te piyasa danışmanlığı

PYŞ’lerin faaliyet kapsamı İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında "piyasa danışmanlığı" hizmetini sunmalarına imkân tanıyacak şekilde genişletilmiştir.

2) GSYO’ların yetkili kurumlar arasında tanımlanması

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları PYŞ Tebliğ kapsamında yetkili kurumlar arasında tanımlanmış ve bu değişikliğe dayanılarak GSYO'lara girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak şartıyla portföy yöneticiliği yapma imkânı verilmiştir.

3) Saklama bankaları ile yapılan işlemler çerçevesinde kullanılan krediler

Bireysel portföy yönetimine konu olan varlıkların saklanması esasları çerçevesinde; saklama kuruluşları ile yapılan işlemlerde kullanılan teslim karşılığı ödeme sistemi kapsamındaki kredilendirme işlemlerinin, diğer kredi işlemlerinden ayrılması amacıyla değişiklik yapılmıştır.

4) Mesleki yeterlik ilkesine ilişkin düzenleme

Yetkili kurum çalışanlarının mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunluluğu açıkça düzenlenmiştir. Girişim sermayesi portföy yönetimi hizmeti sunan yetkili kurumlarda, münhasıran bu hizmeti sunmak üzere istihdam edilen yönetici ve ihtisas personelinde lisans sahibi olunması şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.