Halka arz seferberliği kapsamında şirketlerin halka açılma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi ile Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumun sağlanabilmesi için payların Kurul kaydına alınması, halka arz ve satışına ilişkin esaslar Kurulumuzun Seri: I, No: 40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 03/04/2010 tarih ve 27541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: I, No: 40 sayılı Tebliğ ile temel olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  1. Halka arzlarda asgari halka arz oranı zorunluluğu kaldırılmıştır.
  2. Halka arzlarda aracılık yüklenimi zorunluluğu kaldırılmıştır.
  3. Raf kayıt sisteminin esasları yeniden düzenlenmiş, payları Borsa'da işlem görmeyen şirketlerin de bu düzenlemeden yararlanmalarına ve Kurul kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde pay ihraç etmelerine olanak tanınmıştır.
  4. İzahname ve sirkülerlerin elektronik ortamda ilan edilmesi imkanı tanınmıştır.
  5. Taslak izahnamenin elektronik ortamda (KAP, ihraççının web sayfası ve Kurulumuzun internet sitesinde) yayımlanması zorunluluğu getirilmiştir.
  6. Fiyat tespit raporunun izahnamede yer alması zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine satış fiyatına ilişkin olarak hazırlanacak değerleme raporunun en geç satış başlamadan 2 iş günü önce sirkülerler ile aynı şekilde ilan edilmesi hükmü getirilmiştir.
  7. İzahnamenin yayımlanmasından önce tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yapılmasına imkan tanınmış ve esasları düzenlenmiştir.
  8. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görecek şirketlerin paylarının Kurul kaydına alınması ve halka arzına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.