06/03/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 5582 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (Kanun) eklenen 40/D maddesi uyarınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne (Birlik) üye olmak için başvurmak zorundadır. Birlik Statüsü, 17/12/2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Statü'nün Geçici 1. Maddesinde Birlik organları oluşuncaya kadar üyelik başvurularının Kurulumuz tarafından sonuçlandırılacağı ve buna ilişkin esasların Kurulumuzca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Birlik üyeliği için Kurulumuza yapılan başvurular Kurulumuzun 30/12/2009, 18/03/2010 ve 12/04/2010 tarihli toplantılarında Kurulumuzca kabul edilmiş olup, başvuru sahipleri aşağıda bağlantısı yer alan sorgulama ekranından T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak başvurularının sonucunu öğrenebileceklerdir.

Öte yandan aşağıdaki Birlik Kuruluş Genel Kurulu ilanı 09/04/2010 tarihli Zaman ve Habertürk Gazetelerinde yayımlanmış ve üyeler Genel Kurula davet edilmiştir.

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ KURULUŞ GENEL KURULU İLANI

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurulu, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve organ seçimlerini yapmak üzere 30/04/2010 tarihinde saat 10:00'da, Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Mah. Eski Karaağaç Cad. Beyoğlu/İstanbul adresinde Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı denetiminde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ve seçimler aynı yerde 26/05/2010 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.

GÜNDEM

- Açılış
- Divan Başkanı ve Katiplerin Seçimi
- Açılış Konuşmaları
- Gündemin Okunması
- Divan Başkanlığına genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
- Yönetim Kurulunun Seçimi
- Denetleme Kurulunun Seçimi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış

Kamuoyuna duyurulur.

Bağlantı-1: Sorgulama ekranı

Bağlantı-2: Başvuru dilekçesi