Bilindiği üzere 06/03/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 5582 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (Kanun) eklenen 40/D maddesi uyarınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne (Birlik) üye olmak için başvurmak zorundadır.

Birlik Statüsü, 17/12/2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Statü'nün Geçici 1. Maddesinde Birlik organları oluşuncaya kadar üyelik başvurularının Kurulumuz tarafından sonuçlandırılacağı ve buna ilişkin esasların Kurulumuzca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Birlik üyeliği için Kurulumuza yapılan başvurular Kurulumuzun 30/12/2009 ve 18/03/2010 tarihli toplantılarında Kurulumuzca kabul edilmiş olup, başvuru sahipleri aşağıda bağlantısı yer alan sorgulama ekranından T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak başvurularının sonucunu öğrenebileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bağlantı-1: Sorgulama ekranı

Bağlantı-2: Başvuru dilekçesi